Dom mladih Split

sport

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

ZAVRŠEN PLATFORMAT 2021.

ZAVRŠIO PLATFORMAT 2021. — FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE NA NAJBOLJI NAČIN PREZENTIRAO DOM MLADIH KAO ISTINSKI DRUŠTVENO-KULTURNI CENTAR

PLATFORMAT 2021.

DEVETO IZDANJE FESTIVALA NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT!
/01. — 03.10.2021./ Dom mla­dih Split/

Ljetni cirkuski kamp za djecu

Udruga Cirkus Kolektiv orga­ni­zi­ra LJETNI CIRKUSKI KAMP ZA DJECU u tra­ja­nju od 27. do 31.08.2021.

Kocka Rapid Open: Turnir u šahu

Turnir u šahu u Kocki!
Bilo da se natje­če­te ili chil­la­te, biti će ovo pri­je sve­ga ugod­no i kva­li­tet­no dru­že­nje. Pozvani ste makar vam šah nije niti malo napet! 

Platformat 2020

Platformat 2020

POČINJE OSMI FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT

Veljača u LGBT Centru

Veljača u LGBT Centru – bogat druš­tve­no-kul­tur­ni pro­gram za zajednicu.

Lapis bolder liga 1. kolo

Svaki bol­der svo­ju ligu ima, a ova dra­ga je svi­ma… I ovo kolo spre­ma­mo spek­takl uz craft pivo bra­će Mihalj i deta­lje svih razi­na. Početak uz redov­no kašnjenje […]

Lapis božićni kup

Legendarno pred­bo­žić­no natje­ca­nje odr­žat će ove godi­ne na 12.12. I ove godi­ne želi­mo se dru­že­njem svih split­skih (i gos­tu­ju­ćih) penja­ča dos­toj­no opros­ti­ti od godi­ne koja će […]

ULICA!

Ovaj put vas (u tih par sto kora­ka) čeka dobra zaba­va, raz­ne radi­oni­ce, kon­test, izlož­be, par­ti­ji, ludo zabav­ni bes­pos­li­ča­ri, skit­ni­ce i zgubidani!

Hell Summer Fest Lapis

druženje, Dvorište, film, sport

255.7.2019

Hell Summer Fest Lapis

Ovaj čet­vr­tak 25.07. prvi put u vašem gra­du, pod umjet­nič­kim vod­stvom Stjepka Krešića Cepe Lapis vam dono­si Hell Summer Fest. Nisi dovolj­no muško da ideš na […]

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr