Dom mladih Split

trening

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Platformat 2020

Platformat 2020

POČINJE OSMI FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT

Veljača u LGBT Centru

Veljača u LGBT Centru – bogat druš­tve­no-kul­tur­ni pro­gram za zajednicu.

Rumba for all!

Kakvu poza­di­nu ima ovaj ples, saz­naj­te na bes­plat­noj radi­oni­ci uz dugo­go­diš­njeg ples­nog uči­te­lja Tomu Mutarello-Omo.

PROGRAM RADIONICA by Circus SaboK

Artist in resi­den­ce pro­gram udru­ge KAM HRAM pru­ža pros­tor­nu i teh­nič­ku podr­šku umjet­ni­ci­ma u kre­aci­ji novih pred­sta­va te isto­vre­me­no for­mi­ra lokal­ni suvre­me­ni cir­ku­ski pro­gram u vidu pro­du­ci­ra­nja umjet­nos­ti, dis­tri­bu­ci­je umjet­nos­ti i stva­ra­nja pri­li­ka za edukaciju.

Prirodni pokret i animalis - radionica Marije Šćekić

Za pro­du­že­ni vikend, 2. i 3. stu­de­nog na Tiramolinu plat­for­mu Merge in moti­on sti­že Marija Šćekić, vodi­te­lji­ca umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je Histeria Nova, osni­va­či­ca Škole pri­rod­nog pokre­ta koja je Hrvatsku ples­nu sce­nu upoz­na­la s ver­ti­kal­nim ple­som. Marija Šćekić će u split­skom Domu mla­dih, u pros­to­ri­ma Mala sce­na i Plavi salon odr­ža­ti vikend radi­oni­cu „Prirodni pokret i ani­ma­lis“, a nakon radi­oni­ca i pre­da­va­nje o ver­ti­kal­nom ple­su, kao uvod u idu­ću godi­nu kada će Marija vodi­ti i radi­oni­cu ver­ti­kal­nog plesa.

Besplatni probni satovi suvremenog plesa za djecu

Svoj dola­zak naj­a­vi­te na plesnaudrugatiramola@​gmail.​com, 091/781‑9243 (Nikolina) ili u inbox Udruge

Merge in motion VI - Kristina Lovrić

Radionica je osmiš­lje­na kako bi polaz­ni­ci­ma pomo­gla osvi­jes­ti­ti spo­sob­nost slu­ša­nja i razu­mi­je­va­nja vlas­ti­tog tije­la u pokre­tu, nagla­si­la kori­šte­nje ener­get­skih podru­čja tije­la ka aku­mu­la­ci­ji smis­le­nog giba­nja kroz pros­tor i razvo­ju raz­li­či­tih, jedins­tve­nih osje­til­nih mate­ri­ja plesa.

Merge in motion V - Rina Kotur

RADIONICA:
Razvoj ples­nog vokabulara

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr