Dom mladih Split

Kino klub

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Kino klub Split ras­po­la­že s neko­li­ko pros­to­ra u Domu mla­dih u koji­ma pro­vo­di svo­je redov­ne aktiv­nos­ti. Riječ je o pre­dvor­ju (koje se može koris­ti­ti za dru­že­nje), mul­ti­me­di­jal­noj sali za pro­jek­ci­je, edu­ka­ci­je i radi­oni­ce u sklo­pu koje se nala­zi i lab za razvi­ja­nje ana­log­ne foto­gra­fi­je, pros­to­ri­ji za video i audio mon­ta­žu i ured­skom pros­to­ru koji dije­li s čla­ni­ca­ma Platforme Doma mla­dih te pros­to­ru za skla­di­šte­nje opreme.

Površina
114 m2
Namjena
film­ska pro­duk­ci­ja i pro­jek­ci­je, laboratorij
Tehnička oprem­lje­nost
da
Ulaz
pla­to – zapad
Kontakt
produkcija@​kinoklubsplit.​hr

Otvoren poziv za prijave filmova

film, Kino klub, Novosti

14/12/2021

Otvoren poziv za pri­ja­ve filmova
 — pri­ja­ve do 29. siječ­nja 2022. -

Radionica dokumentarnog filma

edukacije i radionice, Kino klub

2730.12.2021

Radionica doku­men­tar­nog filma
27. – 30.12. 2021. / Kino klub Split

Radionica montaže

edukacije i radionice, Kino klub

28.11–2.12.2021

Radionica mon­ta­že
28.11. — 02.12. / Kino klub Split
 — pri­ja­ve otvo­re­ne do 25. studenog

Radionica produkcije pod mentorstvom Tibora Kesera

edukacije i radionice, Kino klub

2426.11.2021

Radionica pro­duk­ci­je pod men­tor­stvom Tibora Kesera
24. – 26.11. / 16 – 20h / Kino klub Split
 — pri­ja­ve otvo­re­ne do 20.11. — 

Radionica zvuka Tonča Bakotina Ruzine

edukacije i radionice, Kino klub

1922.11.2021

Otvorene pri­ja­ve na Radionicu zvu­ka Tonča Bakotina Ruzine
 — pri­ja­ve do 17. studenog — 

Dva otvorena predavanja dr. sc. Ane Peraice

Predavanje Komputirane sli­ke / 04.11. / 20h / Kino klub Split
Predavanje Operativne sli­ke / 11.11. / 20h / Kino klub Split

U predstojećoj sezoni niz programskih aktivnosti u Kino klubu Split

Za pred­sto­je­ću sezo­nu Kino klub Split je pri­pre­mio niz pro­gram­skih aktiv­nos­ti. Između osta­log otvo­re­ne su pri­ja­ve za semi­nar ana­log­ne fotografije!

Radionica snimanja renomiranog snimatelja i redatelja Borisa Poljaka

edukacije i radionice, film, Kino klub

30.10–2.11.2021

Radionica sni­ma­nja reno­mi­ra­nog sni­ma­te­lja i reda­te­lja Borisa Poljaka
30.10. — 02.11. / Kino klub

Tematska predavanja u Kino klubu Split

edukacije i radionice, Kino klub

1125.10.2021

Tematska pre­da­va­nja u Kino klu­bu Split
11., 18. i 25.10. / 18 ‑21h / Kino klub Split

Projekcija eksperimentalnih filmova

film, Kino klub

8.10.2021

Projekcija eks­pe­ri­men­tal­nih filmova
08.10.2021. / 20h / Kino klub Split

OTKRIVENI SVI DETALJI PLATFORMATA 2021.

PLATFORMAT (01. – 03. lis­to­pa­da) otva­ra­mo u petak, 1.10., s raz­go­vo­rom o buduć­nos­ti Doma mla­dih na kojem će jedan od sudi­oni­ka biti i gra­do­na­čel­nik Ivica Puljak.

Rezidencijalni program: “Svi su nam gradovi jednaki ” (2021)

U Splitu će se od 02. lis­to­pa­da do 10. lis­to­pa­da odr­ža­ti surad­nič­ki rezi­den­ci­jal­ni pro­gram “Svi su nam gra­do­vi jed­na­ki 2021.” Kinokluba Zagreb i Kino klu­ba Split.

Otvorene su prijave na četvrtu Malu školu medijske kulture

Otvorene su pri­ja­ve na čet­vr­tu Malu ško­lu medij­ske kulture

PLATFORMAT 2021.

DEVETO IZDANJE FESTIVALA NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT!
/01. — 03.10.2021./ Dom mla­dih Split/

Volontiranje u Kino klubu Split

film, Kino klub

10/09/2021

Želite ste­ći dodat­na zna­nja i vje­šti­ne iz podru­čja audi­ovi­zu­al­ne kul­tu­re i umjetnosti?
Želite uči­ti o osmiš­lja­va­nju i pro­ved­bi struč­nih aktiv­nos­ti od tima koji dje­lu­je u Kino klu­bu Split?
Želite dopri­no­si­ti zajed­ni­ci i pomo­ći una­pri­je­di­ti kul­tur­nu i film­sku neza­vis­nu sce­nu, a time obo­ga­ti­ti nje­nu kva­li­te­tu i kva­li­te­tu živo­ta građana?

Radionica kinematografije i režije s Fredom Kelemenom

Otvorene su pri­ja­ve na radi­oni­cu kine­ma­to­gra­fi­je i reži­je: Enigmatične sli­ke s Fredom Kelemenom

Kino klub Split objavljuje otvoreni natječaj za umjetnike/ce

film, izvedbeni program, Kino klub

26.7–3.9.2021

Kino klub Split povo­dom sedam­de­se­te obljet­ni­ce klu­ba objav­lju­je otvo­re­ni natje­čaj za umjetnike/ce

Unutrašnjost slike: filmovi Dušana Tasića i Gonzala Escobara Morae

film, Kino klub

8.7.2021

U Kino klu­bu Split pri­ka­zu­ju se krat­ki fil­mo­vi “Entuzijasti” (Entuhusiasts, 2020) Gonzala Escobara Morae i “Deveti film” (1980) Dušana Tasića.

Otvorene prijave na filmski seminar: oblikuj ideje filmom!

Otvorene su pri­ja­ve na semi­nar Filmsko stva­ra­laš­tvo – obli­ko­va­nje ide­ja fil­mom koji se sas­to­ji iz dva dije­la. Prvi dio vodi Manel Raga, istak­nu­ti špa­njol­ski reda­telj mla­đe gene­ra­ci­je, a dru­gi dio Sunčica Fradelić, vizu­al­na umjet­ni­ca i vodi­te­lji­ca broj­nih pro­je­ka­ta audi­ovi­zu­al­nog usmjerenja.

U kvadrat predstavlja filmove Lee Triboulet i Petra Vukičevića

film, Kino klub

1.7.2021

Kino klub Split pri­ka­zu­je krat­ke igra­ne fil­mo­ve Povratak (2020) Petra Vukičevića te film Posljednja pče­la (The Last Bee, 2020) Lee Triboulet.

U kvadrat: Prostori nužnosti, pokret!

film, Kino klub

24.6.2021

U kva­drat: temat­sko izda­nje “Prostori nuž­nos­ti, pokret!” uz fil­mo­ve Tine Bikić i umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je Škvadra.

Dimenzije čulnosti u zvuku i slici

film, Kino klub

17.6.2021

Ovotjedni diskur­ziv­ni pro­gram s pod­te­mom “Dimenzije čul­nos­ti u zvu­ku i sli­ci” dono­si autor­ska ostva­re­nja koja na spe­ci­fi­čan način, kroz istra­ži­va­nje i eks­pe­ri­ment, obli­ku­ju zvuk i sli­ku kako bi pro­izve­li uni­kat­ne pri­zo­re, sta­nja i atmosferu.

Igrani filmovi mladih autora

film, Kino klub

10.6.2021

U Kino klu­bu Split pri­ka­zu­ju se rani igra­ni fil­mo­vi mla­dih auto­ra koji se nala­ze na počet­ku svog reda­telj­skog puta.

Pogledaj film Rakijaški dnevnik

film, Kino klub

3.6.2021

U čet­vr­tak, 03. lip­nja s počet­kom u 20 sati u sklo­pu diskur­ziv­nog pro­gra­ma “U kva­drat” u Kino klu­bu Split pri­ka­zat će se film “Rakijaški dnev­nik” (2015) Damira Čučića.

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr