Dom mladih Split

Kino klub

Kino klub Split ras­po­la­že s neko­li­ko pros­to­ra u Domu mla­dih u koji­ma pro­vo­di svo­je redov­ne aktiv­nos­ti. Riječ je o pre­dvor­ju (koje se može koris­ti­ti za dru­že­nje), mul­ti­me­di­jal­noj sali za pro­jek­ci­je, edu­ka­ci­je i radi­oni­ce u sklo­pu koje se nala­zi i lab za razvi­ja­nje ana­log­ne foto­gra­fi­je, pros­to­ri­ji za video i audio mon­ta­žu i ured­skom pros­to­ru koji dije­li s čla­ni­ca­ma Platforme Doma mla­dih te pros­to­ru za skla­di­šte­nje opreme.

Površina
114 m2
Namjena
film­ska pro­duk­ci­ja i pro­jek­ci­je, laboratorij
Tehnička oprem­lje­nost
da
Ulaz
pla­to – zapad
Kontakt
produkcija@​kinoklubsplit.​hr

Od skripta do kamere pod vodstvom Pilar Palomero

Od skrip­ta do kame­re pod vod­stvom Pilar Palomero
24. – 27.6. / Kino klub Split

film, Kino klub

24.6.2022

U kvadrat s Petrom Belc: Tri projekcije iz povijesti kinoklupske kinematografije

U kva­drat s Petrom Belc: Tri pro­jek­ci­je iz povi­jes­ti kinok­lup­ske kinematografije
2., 3. i 4.6. / 20h / Kino klub Split

druženje, film, Kino klub, Plato

1011.6.2022

SMOTRA X i XI!

SMOTRA X i XI!

Film, glazba, književnost i snovi s Jonathanom Rosenbaumom

Film, glaz­ba, knji­žev­nost i sno­vi s Jonathanom Rosenbaumom
17. – 22.6.2022. / Kino klub Split

U kvadrat: “Dani otvorenih vrata”

U kva­drat: “Dani otvo­re­nih vrata”

druženje, film, Kino klub

2829.4.2022

Projekcije u KKS: “La Gallina” Manela Rage i “Kaotični život Nade Kadić” Marte Hernaiz

Projekcije u Kino klu­bu Split : “La Gallina” Manela Rage i “Kaotični život Nade Kadić” Marte Hernaiz
28. i 29.04.2022. / 20 h / Kino klub Split

Projekcija filma "1. disonantni komad za kameru i tijelo"

Projekcija fil­ma “1. diso­nant­ni komad za kame­ru i tijelo”
24.04. 2022. /13h / Kino Klub Split

film, Kino klub

14.4.2022

U kvadrat: filmovi Mikia Polonskog i Ivana Koromana

U kva­drat: fil­mo­vi Mikia Polonskog i Ivana Koromana
14.04.2022. / 20h / Kino klub Split

U kvadrat sa Sunčicom Fradelić

U kva­drat sa Sunčicom Fradelić
07.04.2022. / 20h / Kino klub Split

U kvadrat: Kako napraviti film u klubu?

U kva­drat: Kako napra­vi­ti film u klubu?
24. i 31.03. 2022. / 20h / Kino klub Split

Radionica kinematografije i režije Freda Kelemena i filmski seminar Manela Rage

Kreće među­na­rod­ni pro­gram Pazi na sliku/Mind the Image: Prijavite se na radi­oni­cu kine­ma­to­gra­fi­je i reži­je Freda Kelemena i film­ski semi­nar Manela Rage

film, Kino klub

3.3.2022

U kvadrat: Uvod u eksperimentalni film – Boris Poljak

U kva­drat: Uvod u eks­pe­ri­men­tal­ni film – Boris Poljak
03.03.2022. / 20h / Kino klub Split

film, Kino klub, Novosti

14/12/2021

Otvoren poziv za prijave filmova

Otvoren poziv za pri­ja­ve filmova
 — pri­ja­ve do 29. siječ­nja 2022. -

edukacije i radionice, Kino klub

2730.12.2021

Radionica dokumentarnog filma

Radionica doku­men­tar­nog filma
27. – 30.12. 2021. / Kino klub Split

edukacije i radionice, Kino klub

28.11–2.12.2021

Radionica montaže

Radionica mon­ta­že
28.11. — 02.12. / Kino klub Split
 — pri­ja­ve otvo­re­ne do 25. studenog

edukacije i radionice, Kino klub

2426.11.2021

Radionica produkcije pod mentorstvom Tibora Kesera

Radionica pro­duk­ci­je pod men­tor­stvom Tibora Kesera
24. – 26.11. / 16 – 20h / Kino klub Split
 — pri­ja­ve otvo­re­ne do 20.11. — 

edukacije i radionice, Kino klub

1922.11.2021

Radionica zvuka Tonča Bakotina Ruzine

Otvorene pri­ja­ve na Radionicu zvu­ka Tonča Bakotina Ruzine
 — pri­ja­ve do 17. studenog — 

Dva otvorena predavanja dr. sc. Ane Peraice

Predavanje Komputirane sli­ke / 04.11. / 20h / Kino klub Split
Predavanje Operativne sli­ke / 11.11. / 20h / Kino klub Split

U predstojećoj sezoni niz programskih aktivnosti u Kino klubu Split

Za pred­sto­je­ću sezo­nu Kino klub Split je pri­pre­mio niz pro­gram­skih aktiv­nos­ti. Između osta­log otvo­re­ne su pri­ja­ve za semi­nar ana­log­ne fotografije!

edukacije i radionice, film, Kino klub

30.10–2.11.2021

Radionica snimanja renomiranog snimatelja i redatelja Borisa Poljaka

Radionica sni­ma­nja reno­mi­ra­nog sni­ma­te­lja i reda­te­lja Borisa Poljaka
30.10. — 02.11. / Kino klub

edukacije i radionice, Kino klub

1125.10.2021

Tematska predavanja u Kino klubu Split

Tematska pre­da­va­nja u Kino klu­bu Split
11., 18. i 25.10. / 18 ‑21h / Kino klub Split

film, Kino klub

8.10.2021

Projekcija eksperimentalnih filmova

Projekcija eks­pe­ri­men­tal­nih filmova
08.10.2021. / 20h / Kino klub Split

OTKRIVENI SVI DETALJI PLATFORMATA 2021.

PLATFORMAT (01. – 03. lis­to­pa­da) otva­ra­mo u petak, 1.10., s raz­go­vo­rom o buduć­nos­ti Doma mla­dih na kojem će jedan od sudi­oni­ka biti i gra­do­na­čel­nik Ivica Puljak.

Rezidencijalni program: “Svi su nam gradovi jednaki ” (2021)

U Splitu će se od 02. lis­to­pa­da do 10. lis­to­pa­da odr­ža­ti surad­nič­ki rezi­den­ci­jal­ni pro­gram “Svi su nam gra­do­vi jed­na­ki 2021.” Kinokluba Zagreb i Kino klu­ba Split.

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr