Dom mladih Split

Dom mladih Split

ORGANIZACIJE DOMA MLADIH

Dom mladih mjesto je gdje se događa visokokvalitetna, suvremena i progresivna umjetnost i kultura urbanog karaktera, odmaknuta od mainstreama, a sve to zahvaljujući organizacijama koje djeluju kroz Dom. Svaka organizacija jedinstvena je na svoj način, kao i njihovi programi.

MKC Split

Multimedijalni kul­tur­ni cen­tar usta­no­va je za orga­ni­za­ci­ju i pro­duk­ci­ju kul­tur­nih i umjet­nič­kih pro­gra­ma u podru­čji­ma vizu­al­ne, film­ske i glaz­be­no-scen­­ske umjet­nos­ti, koja u svom radu nje­gu­je i pro­mi­če inter­me­di­jal­nost, inter­dis­ci­pli­nar­nost, mul­ti­me­di­jal­nost, eksperiment […]

Platforma Doma mladih

Platforma Doma mla­dih dje­lu­je kao zago­va­rač­ka plat­for­ma na lokal­noj razi­ni – nepro­fit­na, nes­tra­nač­ka i par­ti­ci­pa­tiv­na ini­ci­ja­ti­va za neza­vis­nu kul­tur­nu sce­nu i sce­nu mla­dih. Kroz svo­je dje­lo­va­nje kon­cen­tri­ra­na je […]

Aktivist

Udruga mla­dih za pro­mi­ca­nje akti­viz­ma – Aktivist od 2005. godi­ne pro­vo­di aktiv­nos­ti veza­ne za slo­bod­no vri­je­me mla­dih te razvoj civil­nog druš­tva i slo­bo­dar­skih ide­ja, uz pro­mi­ca­nje jed­na­kos­ti, solidarnosti […]

Permakultura Dalmacija

Permakultura Dalmacija je udru­ga osno­va­na s ciljem pro­mo­vi­ra­nja i prak­ti­ci­ra­nja per­ma­kul­tu­re na podru­čju Splitsko-dal­ma­tin­­ske župa­ni­je i šire. Udruga svo­jim čla­no­vi­ma i dru­gim zain­te­re­si­ra­nim oso­ba­ma omo­gu­ća­va edu­ka­ci­ju i raz­mje­nu zna­nja o permakulturi […]

Momentum

Udruga MOMENTUM je nepro­fit­na udru­ga mla­dih osno­va­na 2015. godi­ne u Splitu. Pokrenuta je s ciljem uklju­či­va­nja mla­dih kroz aktiv­no sudje­lo­va­nje u zajed­ni­ci te obo­ga­ći­va­nja kul­tur­no druš­tve­ne ponu­de grada […]

Underground society

Cilj udru­ge je pro­mi­ca­nje i podr­ža­va­nje inte­re­sa i aktiv­nos­ti mla­dih, kao i šire­nje volon­ter­stva, soli­dar­nos­ti te poti­ca­nja i usmje­ra­va­nja razvo­ja kre­ativ­nos­ti kroz urba­nu kul­tu­ru i nje­ne sadr­ža­je. Osnovna baza razvitka […]

Plesni teatar Glazbene mladeži Split

Plesni teatar Glazbene mla­de­ži Split dje­lu­je od 1985. godi­ne, a osno­va­li su ga nedav­no pre­mi­nu­li balet­ni peda­gog i kore­ograf Luciano Perić i balet­na peda­go­gi­nja Branka Ćića Trumbić. Tijekom […]

Kolektiv Style Force

Kolektiv za razvoj, istra­ži­va­nje i pro­mi­ca­nje ples­ne i urba­ne kul­tu­re Snaga sti­la (Kolektiv Style Force) osno­van je u Splitu 2001. godi­ne. Kontinuirano radi na pro­mi­ca­nju, razvi­ja­nju i una­pre­đi­va­nju plesnoga […]

Mavena

Mavena – 36 nje­zi­nih čuda osno­va­na je 2006. godi­ne te je od počet­ka spe­ci­ja­li­zi­ra­na za novo­me­dij­sku umjet­nost i suvre­me­ne kus­to­ske kon­cep­ci­je te edu­ka­ci­ju u podru­čji­ma suvre­me­ne umjetnosti. […]

Uzgon

Kulturno umjet­nič­ka udru­ga Uzgon osno­va­na je 1998. godi­ne s ciljem razvi­ja­nja i pro­midž­be suvre­me­ne umjet­nos­ti, uz nagla­sak na izved­be­ne, audio-vizu­al­ne i inter­dis­ci­pli­nar­ne umjet­nič­ke dje­lat­nos­ti te pro­duk­ci­ju neko­mer­ci­jal­nih stva­ra­lač­ko-istra­ži­vač­kih umjet­nič­kih djela. […]

Pričigin

Pričigin je udru­ga koja vrši slje­de­će dje­lat­nos­ti: orga­ni­zi­ra­nje scen­skih susre­ta i smo­tri svo­jih čla­no­va, orga­ni­zi­ra­nje fes­ti­va­la pri­ča­nja pri­ča, orga­ni­zi­ra­nje edu­ka­cij­skih radi­oni­ca kre­ativ­nog pisa­nja za sve uzras­te, poticanje, […]

Skate klub Kolo

Skate klub Kolo je udru­ga koja se od 2011. godi­ne aktiv­no bavi pro­mo­ci­jom eks­trem­nih spor­to­va među dje­com i mla­di­ma te kroz svoj pro­gram do danas okup­lja preko […]

Platforma 9,81

Platforma 9.81 arhi­tek­ton­ski je kolek­tiv koji svo­ju dje­lat­nost teme­lji na pra­ved­nom i odr­ži­vom ras­po­la­ga­nju pros­tor­nim resur­si­ma i sudje­lo­va­nju svih gra­đa­na u pros­tor­nom razvo­ju. Cilj Platforme 9,81 je istra­ži­ti prostorne […]

Info zona

Info zona svo­je aktiv­nos­ti reali­zi­ra kroz tri pro­gra­ma: Informiranje i savje­to­va­nje mla­dih, Kvalitetno pro­vo­đe­nje slo­bod­nog vre­me­na mla­dih te Politike za mla­de i zago­va­ra­nje. Aktivnosti se uglav­nom reali­zi­ra­ju u Splitu, […]

Tiramola

Tiramola je ples­na udru­ga čije je dje­lo­va­nje ori­jen­ti­ra­no na edu­ka­ci­ju kroz podru­čje suvre­me­nog ple­sa i pokre­ta te na pro­duk­ci­ju i dis­tri­bu­ci­ju ples­no-kaza­liš­nih pro­je­ka­ta. Kroz tre­nin­ge suvre­me­nog ple­sa za […]

KLFM

KLFM ini­ci­ja­ti­va nas­ta­je kao reak­ci­ja na činje­ni­cu da gaše­njem neka­daš­njeg FM radi­ja KL veli­ka inte­res­na gru­pa osta­je zaki­nu­ta za jedan iskre­ni, lokal­no pri­su­tan, ali ujedno […]

Cirkus kolektiv

Cirkus kolek­tiv je udru­ga čiji je cilj razvoj suvre­me­ne cir­ku­ske umjet­nos­ti. Udruga se bavi edu­ka­ci­jom, orga­ni­za­ci­jom, dis­tri­bu­ci­jom i pro­duk­ci­jom u sklo­pu broj­nih pro­gra­ma koje pro­vo­di i koji su namijenjeni […]

Kino klub Split

Kino klub Split nepro­fit­na je udru­ga gra­đa­na koja se od 1952. zala­že za razvoj audi­ovi­zu­al­ne kul­tu­re i umjet­nos­ti te pru­ža pros­tor­ne, teh­nič­ke i pro­duk­cij­ske uvje­te za obrazovanje, […]

queerANarchive

Kolektiv za razvoj, istra­ži­va­nje i pro­pi­ti­va­nje queer kul­tu­re – queerANarchive se u vri­je­me nor­ma­li­za­ci­je LGBT zajed­ni­ce kroz kus­to­ske, umjet­nič­ke i edu­ka­tiv­ne pro­gra­me bavi par­ti­ku­lar­nos­ti­ma queer kul­tu­re. qIZLOŽBE, qRADIONICE, qFEST i ZVJERINJAK […]

Pozitivna sila

Udruga za kul­tu­ru i sport Pozitivna sila, u sklo­pu koje dje­lu­je suvre­me­ni cir­ku­ski kolek­tiv ROOM 100, koji su, 2007. godi­ne, osno­va­li Antonija Kuzmanić i Jakov Labrović. ROOM 100 bavi […]

Noćna leptirica

Noćna lep­ti­ri­ca je udru­ga koja okup­lja lju­de s podru­čja dizaj­na i umjet­nos­ti sa svr­hom pro­mi­ca­nja i razvit­ka mla­dih neafir­mi­ra­nih umjet­ni­ka te edu­ka­ci­je i poti­ca­nja u kre­ativ­nom stva­ra­laš­tvu na podru­čji­ma mode, dizajna […]

Studio ¾

Studio ¾ jed­na je od udru­ga koje dje­lu­ju unu­tar Koalicije udru­ga mla­dih, a osno­va­na je s ciljem pro­mi­ca­nja glaz­be i audi­ovi­zu­al­nog stva­ra­laš­tva. Organizacija izved­bu dije­la pro­gram­skih aktiv­nos­ti pro­vo­di u prostorima […]

KUM

Koalicija udru­ga mla­dih naj­sta­ri­ja je regis­tri­ra­na koali­ci­ja u Hrvatskoj (od 2001.), a radi na pro­duk­ci­ji i una­pre­đe­nju suvre­me­nih kul­tur­no-umjet­nič­kih doga­đa­nja u Splitu. Djelovanjem kroz Klub Kocka – jedan od rijetkih […]

Split film festival

Split film fes­ti­val naj­sta­ri­ji je među­na­rod­ni film­ski medij­ski fes­ti­val u Republici Hrvatskoj. Utemeljen je 1996. godi­ne u Splitu i od samih poče­ta­ka pro­mo­vi­ra sva nova, kre­ativ­na, osob­na, eks­pe­ri­men­tal­na, radikalna, […]

Lapis

Sportsko penjač­ki klub Lapis bavi se pro­mi­ca­njem, razvi­ja­njem i una­pre­đi­va­njem sport­skog penja­nja, podi­za­njem i usa­vr­ša­va­njem kva­li­te­te sport­skih i slo­bod­nih penja­ča. Provodi sport­sku rekre­aci­ju koja obu­hva­ća tje­les­ne aktiv­nos­ti radi una­pre­đe­nja zdravlja, […]

PlayDrama

Kazalište PlayDrama osno­va­no je 2008. godi­ne, a otvo­re­no je 17. ruj­na 2009. pra­izved­bom dra­me “Udarac” auto­ra Andresa Veiela i Gesine Schmidt, u reži­ji Martina Kočovskog. Time je Split […]

Društvena tiskara Split

Udrugu za pro­mi­ca­nje kul­tu­re izda­vaš­tva Društvenu tiska­ru Split čine tri kom­po­nen­te, sva­ka s pra­te­ćim aktiv­nos­ti­ma: 1. Sitotisak: naj­sta­ri­ji zanat tiska­re čiji je cilj kon­ti­nu­ira­no prin­ta­ti materijale, […]

Dobro doš­li na zajed­nič­ki Web Doma mla­dih! Na ovim stra­ni­ca­ma može­te pro­na­ći infor­ma­ci­je o tome tko radi u zgra­di, koji su pro­gra­mi i aktiv­nos­ti u koji­ma može­te sudje­lo­va­ti, ali i na koji način se može­te uklju­či­ti u rad organizacija.

ZGRADA I NJENI KORISNICI

Dom mla­dih nedo­vr­še­ni je Dom soci­ja­lis­tič­ke omla­di­ne nas­tao počet­kom 1980-ih godi­na. Od vre­me­na nas­tan­ka do danas, dije­lo­vi pros­to­ra koris­te se za kul­tur­no-umjet­nič­ke pro­gra­me, u više ili manje orga­ni­zi­ra­nom obli­ku, u neadek­vat­nim, a nekad i opas­nim uvje­ti­ma. Od 2010-ih godi­na kon­ti­nu­ira­no se radi na ure­đi­va­nju pros­to­ra i izgrad­nji kul­tur­ne sce­ne koja je nje­gov korisnik.

Prostor Doma mla­dih, kojim uprav­lja jav­na usta­no­va Multimedijalni kul­tur­ni cen­tar (MKC), koris­ti veli­ki broj udru­ga i ins­ti­tu­ci­ja. Ovakav ino­va­tiv­ni model cen­tra, koji se osla­nja na broj­ne ini­ci­ja­ti­ve koje u raz­li­či­tim reži­mi­ma pro­vo­de svo­je pro­gra­me, koris­te pros­tor i pre­uzi­ma­ju odgo­vor­nost za funk­ci­oni­ra­nje cen­tra ili nje­go­vih dije­lo­va, razvi­ja se uz podr­šku Grada Splita, koji je vlas­nik zgra­de, i uz sudje­lo­va­nje broj­nih stal­nih i povre­me­nih koris­ni­ka zgra­de, od kojih poseb­no mjes­to zauzi­ma mre­ža orga­ni­za­ci­ja Platforma Doma mla­dih (PDM). Ova se mre­ža orga­ni­za­ci­ja iz pozi­ci­je koris­ni­ka zala­že za dovr­še­nje objek­ta, ali i za dije­lje­nje i pre­uzi­ma­nje odgo­vor­nos­ti u uprav­lja­nju ovak­vim resur­som. Ovakav tip otvo­re­ne jav­ne infras­truk­tu­re mije­nja pos­to­je­će struč­ne prak­se dje­lo­va­nja pre­ma novim obli­ci­ma rada te omo­gu­ća­va razvoj part­ner­stva i surad­nje s civil­nim druš­tvom i uspos­tav­lja dija­log izme­đu jav­nog i civil­nog sek­to­ra. Namjera je Dom mla­dih afir­mi­ra­ti kao pro­duk­cij­sko i pre­zen­ta­cij­sko sre­di­šte suvre­me­ne kul­tu­re i umjet­nos­ti, suvre­me­ni druš­tve­no – kul­tur­ni cen­tar, s viso­kom razi­nom kva­li­te­te umjet­nič­ke pro­duk­ci­je, širo­kim utje­ca­jem na kul­tur­nu sfe­ru gra­da i regi­je, te ga afir­mi­ra­ti na među­na­rod­noj sce­ni napred­nih kul­tur­nih centara.

MISIJA I VIZIJA

Misija Doma mla­dih je pru­ži­ti pros­tor­nu, orga­ni­za­cij­sku, pro­gram­sku i finan­cij­sku plat­for­mu za stva­ra­nje, sudje­lo­va­nje, kori­šte­nje i doživ­lja­va­nje suvre­me­ne i napred­ne umjet­nos­ti i kul­tu­re te s nji­ma pove­za­nih druš­tve­nih pro­ce­sa. Vizija Doma mla­dih je afir­mi­ra­ti se kao pro­duk­cij­sko i pre­zen­ta­cij­sko sre­di­šte suvre­me­ne kul­tu­re i umjet­nos­ti, s viso­kom razi­nom kva­li­te­te umjet­nič­ke pro­duk­ci­je, širo­kim utje­ca­jem na kul­tur­nu sfe­ru gra­da i regi­je te pos­ta­ti akter na među­na­rod­noj sce­ni napred­nih kul­tur­nih cen­ta­ra. Opći cilj je razvoj kul­tur­ne infras­truk­tu­re, pobolj­ša­nje uvje­ta za rad kul­tur­nih ins­ti­tu­ci­ja i nepro­fit­nih orga­ni­za­ci­ja u svr­hu vred­no­va­nja i poti­ca­nja kul­tur­nog stva­ra­laš­tva s poseb­nim naglaskom/usmjerenjem na suvre­me­ne obli­ke kul­tur­nog stva­ra­laš­tva, kao i poti­ca­nje cje­lo­ži­vot­nog obra­zo­va­nja i soci­jal­ne uklju­če­nos­ti. U konač­ni­ci, svi nave­de­ni opći i spe­ci­fič­ni cilje­vi u služ­bi su konač­nog rezul­ta­ta. Završen pro­ces rekons­truk­ci­je, ure­đe­nja i opre­ma­nja iznim­no­ga jav­nog pros­tor­nog resur­sa u svr­hu razvo­ja i una­pre­đe­nja novih turis­tič­kih sadr­ža­ja, kul­tur­ne sce­ne i pro­gra­ma mla­dih / za mla­de sma­tra se konač­nim rezul­ta­tom. Ostvarivanjem konač­nog rezul­ta­ta bit će pos­tav­ljen ino­va­tiv­ni kul­tur­ni model nami­je­njen širo­koj publi­ci i koris­ni­ci­ma, koji pred­stav­lja veli­ki kul­tur­ni dopri­nos cije­loj regi­ji, a isto­dob­no će pos­ta­ti i pri­mjer za razvoj slič­nih cen­ta­ra i nji­ho­vog umre­ža­va­nja na pro­gram­skoj i orga­ni­za­cij­skoj razini.

STRUKTURA

Dom mla­dih je pros­tor u vlas­niš­tvu Grada Splita kojim uprav­lja MKC, ali koje­ga koris­ti i niz dru­gih koris­ni­ka, ter­min­ski ili stal­no. Sam način kori­šte­nja pros­to­ra u Domu mla­dih pro­iz­la­zi iz nas­lje­đa osva­ja­nja pros­to­ra u Domu koje tra­je goto­vo tri­de­set godina.

MULTIMEDIJALNI KULTURNI CENTAR

Multimedijalni kul­tur­ni cen­tar Split (u dalj­njem tek­s­tu: MKC) je usta­no­va za orga­ni­za­ci­ju i pro­mi­ca­nje kul­tur­nih pro­gra­ma u podru­čji­ma vizu­al­ne, film­ske, izved­be­ne i glaz­be­ne umjet­nos­ti. Utemeljen je 1998. godi­ne kao grad­ska usta­no­va u kul­tu­ri koja nje­gu­je istra­ži­vač­ki i inter­dis­ci­pli­nar­ni pris­tup radu. Rad MKC‑a teme­lji se na ide­ji otvo­re­ne usta­no­ve. Uz pro­duk­ci­ju vlas­ti­tog pro­gra­ma, usta­no­va omo­gu­ća­va rad pred­stav­ni­ci­ma neza­vis­ne kul­tu­re u više uspo­red­nih ini­ci­ja­ti­va, sura­đu­je s usta­no­va­ma, udru­ga­ma i kre­ativ­nim poje­din­ci­ma u kopro­duk­cij­skim pro­gra­mi­ma. Upravlja pros­to­rom Doma mla­dih pri čemu se vodi ide­jom koja Dom defi­ni­ra kao mjes­to susre­ta raz­li­či­tih polja dje­lo­va­nja, inte­re­sa, per­cep­ci­ja i razmišljanja.

PLATFORMA DOMA MLADIH

Platforma Doma mla­dih dje­lu­je kao zago­va­rač­ka plat­for­ma na lokal­noj razi­ni – nepro­fit­na, nes­tra­nač­ka i par­ti­ci­pa­tiv­na ini­ci­ja­ti­va za neza­vis­nu kul­tur­nu sce­nu i sce­nu mladih.

Kroz svo­je dje­lo­va­nje kon­cen­tri­ra­na je na pros­tor Doma mla­dih, kao jedi­nog pros­to­ra u Splitu koji vodi usta­no­va u kul­tu­ri, a koji je “dom” neza­vis­noj sce­ni. Aktivnosti koje zago­va­rač­ka plat­for­ma pro­vo­di usmje­re­ne su kon­cep­tu Doma mla­dih kao druš­tve­no kul­tur­nog cen­tra koji okup­lja orga­ni­za­ci­je i poje­din­ce i svo­jim kon­ti­nu­ira­nim pro­gra­mom omo­gu­ću­je edu­ka­ci­ju, pro­duk­ci­ju i pre­zen­ta­ci­ju suvre­me­ne umjet­nos­ti i kul­tu­re u Splitu, Dalmaciji i šire. PDM zago­va­ra model uprav­lja­nja koji će omo­gu­ći­ti dije­lje­nje pra­va i odgo­vor­nos­ti s Multimedijalnim kul­tur­nim cen­trom Split i Gradom Splitom kroz razvoj civil­no-jav­nog part­ner­stva koje je for­ma­li­zi­ra­no sporazumom.

POVIJEST

Dom omla­di­ne pro­jek­ti­ran je 1977. godi­ne, a autor je Frane Grgurević. Izvorno je zamiš­ljen kao Dom soci­ja­lis­tič­ke omla­di­ne, veli­ki više­na­mjen­ski kul­tur­ni kom­pleks. Gradnja je zapo­če­ta ’70-ih za potre­be Mediteranskih iga­ra odr­ža­nih 1979. godi­ne. Međutim, nakon dovr­ša­va­nja gru­bih rado­va 1984. godi­ne, grad­nja je obus­tav­lje­na, a zgra­da – koja je tek manjim dije­lom stav­lje­na u funk­ci­ju – pos­ta­la je veli­kim finan­cij­skim, poli­tič­kim, pa čak i sigur­nos­nim pro­ble­mom grada.

Sljedećih pet­na­est godi­na zgra­da bila praz­na, a nje­zi­ni pros­to­ri bez sadr­ža­ja. Prekretnica se dogo­di­la 1994. godi­ne kada Dom zauzi­ma­ju alter­na­tiv­ni umjet­ni­ci pro­jek­tom „Art Squat”, nakon pret­hod­ne tro­mje­seč­ne akci­je čiš­će­nja kojoj se dobro­volj­no pri­klju­či­lo pede­se­to­ro mla­dih. Grad Split 1997. godi­ne osni­va Kulturno sre­di­šte mla­dih, jav­nu usta­no­vu za stva­ra­laš­tvo i repro­duk­tiv­no izvo­đe­nje u kul­tu­ri, teh­nič­koj kul­tu­ri i umjet­nos­ti, koja je dje­lo­va­la kao uprav­ljač­ko tije­lo Doma mla­dih sve do 2005. godi­ne. Sam naziv usta­no­ve jas­no je uka­zi­vao na ins­ti­tu­ci­onal­nu for­ma­li­za­ci­ju i nes­klad s izvor­nim pro­gram­skim i samo­uprav­ljač­kim ambi­ci­ja­ma Art Squata. Međutim, i dalje tra­je samo­or­ga­ni­zi­ra­ni pro­ces osva­ja­nja pros­to­ra za dje­lat­nos­ti neza­vis­ne sce­ne, sto­ga je u svib­nju 2001. godi­ne osno­va­na Koalicija udru­ga mla­dih (KUM), kao prva tak­ve vrste u Hrvatskoj. Nakon šes­to­mje­seč­ne medij­ske gra­đan­ske kam­pa­nje „Dom mla­dih – mla­di­ma”, Gradsko pogla­var­stvo Splita dodi­je­li­lo je u lip­nju 2001. godi­ne KUM‑u na kori­šte­nje neure­đe­ni beton­ski podrum objek­ta, bez ins­ta­la­ci­ja i infras­truk­tu­re. Samostalnim napo­ri­ma KUM-ovih udru­ga pros­tor je pos­tup­no oprem­ljen za kon­cert­nu, izlož­be­no-per­for­mer­sku, radi­onič­ku i čita­telj­sku dje­lat­nost te je nas­ta­vio dje­lo­va­ti do danas pod nazi­vom Klub Kocka.

Kasnije je u pros­to­ru ure­đen i ska­te park, a uz KUM pros­tor su nase­li­le i dru­ge kul­tur­ne orga­ni­za­ci­je i ini­ci­ja­ti­ve mladih.

Od 2005. zgra­dom uprav­lja Multimedijalni kul­tur­ni cen­tar. Na ini­ci­ja­ti­vu Platforme 9,81 i pod vod­stvom MKC‑a pokre­nut je opse­žan pro­gram ure­đe­nja zgra­de, nje­zi­nu tran­sfor­ma­ci­ju u mul­ti­me­di­jal­ni kul­tur­ni cen­tar sa hibrid­nim uprav­lja­njem i stal­ni anga­žman na pove­zi­va­nju pos­to­je­ćih ini­ci­ja­ti­va i poti­ca­nju i jača­nju dru­gih pro­gra­ma u pros­to­ri­ma Doma. Time je zapu­šte­ni i nedo­vr­še­ni Dom mla­dih mimo oče­ki­va­nih ins­ti­tu­ci­onal­nih okvi­ra počeo ispu­nja­va­ti funk­ci­ju slič­nu onoj koja mu je prvo­bit­no nami­je­nje­na, među­tim na sasvim dru­ga­či­joj uprav­ljač­koj, pro­gram­skoj i pros­tor­noj osnovi.

Svih ovih godi­na pros­to­re u zgra­di koris­te neza­vis­ne udru­ge i umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je iako zgra­da nika­da nije dovr­še­na. Višegodišnji trud raz­li­či­tih orga­ni­za­ci­ja i udru­ga – s ciljem ure­đi­va­nja pros­to­ra u zgra­di Doma mla­dih, a isto­dob­no i osmiš­lja­va­nje sadr­ža­ja unu­tar njih – vodio se slo­ga­nom „gra­đe­nje nije potreb­no ako nemaš za koga“, što bi zna­či­lo da su udru­ge tije­kom pro­ce­sa pre­ure­đe­nja pros­to­ra svo­jim pro­gra­mi­ma isto­dob­no priv­la­či­le i stva­ra­le nove korisnike.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr