Dom mladih Split

Dom mladih Split

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Dom mladih Split

Dobro doš­li na zajed­nič­ki Web Doma mla­dih! Na ovim stra­ni­ca­ma može­te pro­na­ći infor­ma­ci­je o tome tko radi u zgra­di, koji su pro­gra­mi i aktiv­nos­ti u koji­ma može­te sudje­lo­va­ti, ali i na koji način se može­te uklju­či­ti u rad organizacija.

ORGANIZACIJE DOMA MLADIH

Dom mladih mjesto je gdje se događa visokokvalitetna, suvremena i progresivna umjetnost i kultura urbanog karaktera, odmaknuta od mainstreama, a sve to zahvaljujući organizacijama koje djeluju kroz Dom. Svaka organizacija jedinstvena je na svoj način, kao i njihovi programi.

MKC Split

Platforma Doma mladih

PlayDrama

Lapis

Split film festival

KUM

Studio ¾

Noćna leptirica

Pozitivna sila

queerANarchive

Kino klub Split

Cirkus kolektiv

Aktivist

KLFM

Tiramola

Info zona

Platforma 9,81

Skate klub Kolo

Pričigin

Uzgon

Mavena

Kolektiv Style Force

Plesni teatar Glazbene mladeži Split

Underground Society

ZGRADA I NJENI KORISNICI

Dom mla­dih nedo­vr­še­ni je Dom soci­ja­lis­tič­ke omla­di­ne nas­tao počet­kom 1980-ih godi­na. Od vre­me­na nas­tan­ka do danas, dije­lo­vi pros­to­ra koris­te se za kul­tur­no-umjet­nič­ke pro­gra­me, u više ili manje orga­ni­zi­ra­nom obli­ku, u neadek­vat­nim, a nekad i opas­nim uvje­ti­ma. Od 2010-ih godi­na kon­ti­nu­ira­no se radi na ure­đi­va­nju pros­to­ra i izgrad­nji kul­tur­ne sce­ne koja je nje­gov korisnik.

Prostor Doma mla­dih, kojim uprav­lja jav­na usta­no­va Multimedijalni kul­tur­ni cen­tar (MKC), koris­ti veli­ki broj udru­ga i ins­ti­tu­ci­ja. Ovakav ino­va­tiv­ni model cen­tra, koji se osla­nja na broj­ne ini­ci­ja­ti­ve koje u raz­li­či­tim reži­mi­ma pro­vo­de svo­je pro­gra­me, koris­te pros­tor i pre­uzi­ma­ju odgo­vor­nost za funk­ci­oni­ra­nje cen­tra ili nje­go­vih dije­lo­va, razvi­ja se uz podr­šku Grada Splita, koji je vlas­nik zgra­de, i uz sudje­lo­va­nje broj­nih stal­nih i povre­me­nih koris­ni­ka zgra­de, od kojih poseb­no mjes­to zauzi­ma mre­ža orga­ni­za­ci­ja Platforma Doma mla­dih (PDM). Ova se mre­ža orga­ni­za­ci­ja iz pozi­ci­je koris­ni­ka zala­že za dovr­še­nje objek­ta, ali i za dije­lje­nje i pre­uzi­ma­nje odgo­vor­nos­ti u uprav­lja­nju ovak­vim resur­som. Ovakav tip otvo­re­ne jav­ne infras­truk­tu­re mije­nja pos­to­je­će struč­ne prak­se dje­lo­va­nja pre­ma novim obli­ci­ma rada te omo­gu­ća­va razvoj part­ner­stva i surad­nje s civil­nim druš­tvom i uspos­tav­lja dija­log izme­đu jav­nog i civil­nog sek­to­ra. Namjera je Dom mla­dih afir­mi­ra­ti kao pro­duk­cij­sko i pre­zen­ta­cij­sko sre­di­šte suvre­me­ne kul­tu­re i umjet­nos­ti, suvre­me­ni druš­tve­no – kul­tur­ni cen­tar, s viso­kom razi­nom kva­li­te­te umjet­nič­ke pro­duk­ci­je, širo­kim utje­ca­jem na kul­tur­nu sfe­ru gra­da i regi­je, te ga afir­mi­ra­ti na među­na­rod­noj sce­ni napred­nih kul­tur­nih centara.

MISIJA I VIZIJA

Misija Doma mla­dih je pru­ži­ti pros­tor­nu, orga­ni­za­cij­sku, pro­gram­sku i finan­cij­sku plat­for­mu za stva­ra­nje, sudje­lo­va­nje, kori­šte­nje i doživ­lja­va­nje suvre­me­ne i napred­ne umjet­nos­ti i kul­tu­re te s nji­ma pove­za­nih druš­tve­nih pro­ce­sa. Vizija Doma mla­dih je afir­mi­ra­ti se kao pro­duk­cij­sko i pre­zen­ta­cij­sko sre­di­šte suvre­me­ne kul­tu­re i umjet­nos­ti, s viso­kom razi­nom kva­li­te­te umjet­nič­ke pro­duk­ci­je, širo­kim utje­ca­jem na kul­tur­nu sfe­ru gra­da i regi­je te pos­ta­ti akter na među­na­rod­noj sce­ni napred­nih kul­tur­nih cen­ta­ra. Opći cilj je razvoj kul­tur­ne infras­truk­tu­re, pobolj­ša­nje uvje­ta za rad kul­tur­nih ins­ti­tu­ci­ja i nepro­fit­nih orga­ni­za­ci­ja u svr­hu vred­no­va­nja i poti­ca­nja kul­tur­nog stva­ra­laš­tva s poseb­nim naglaskom/usmjerenjem na suvre­me­ne obli­ke kul­tur­nog stva­ra­laš­tva, kao i poti­ca­nje cje­lo­ži­vot­nog obra­zo­va­nja i soci­jal­ne uklju­če­nos­ti. U konač­ni­ci, svi nave­de­ni opći i spe­ci­fič­ni cilje­vi u služ­bi su konač­nog rezul­ta­ta. Završen pro­ces rekons­truk­ci­je, ure­đe­nja i opre­ma­nja iznim­no­ga jav­nog pros­tor­nog resur­sa u svr­hu razvo­ja i una­pre­đe­nja novih turis­tič­kih sadr­ža­ja, kul­tur­ne sce­ne i pro­gra­ma mla­dih / za mla­de sma­tra se konač­nim rezul­ta­tom. Ostvarivanjem konač­nog rezul­ta­ta bit će pos­tav­ljen ino­va­tiv­ni kul­tur­ni model nami­je­njen širo­koj publi­ci i koris­ni­ci­ma, koji pred­stav­lja veli­ki kul­tur­ni dopri­nos cije­loj regi­ji, a isto­dob­no će pos­ta­ti i pri­mjer za razvoj slič­nih cen­ta­ra i nji­ho­vog umre­ža­va­nja na pro­gram­skoj i orga­ni­za­cij­skoj razini.

STRUKTURA

Dom mla­dih je pros­tor u vlas­niš­tvu Grada Splita kojim uprav­lja MKC, ali koje­ga koris­ti i niz dru­gih koris­ni­ka, ter­min­ski ili stal­no. Sam način kori­šte­nja pros­to­ra u Domu mla­dih pro­iz­la­zi iz nas­lje­đa osva­ja­nja pros­to­ra u Domu koje tra­je goto­vo tri­de­set godina.

MULTIMEDIJALNI KULTURNI CENTAR

Multimedijalni kul­tur­ni cen­tar Split (u dalj­njem tek­s­tu: MKC) je usta­no­va za orga­ni­za­ci­ju i pro­mi­ca­nje kul­tur­nih pro­gra­ma u podru­čji­ma vizu­al­ne, film­ske, izved­be­ne i glaz­be­ne umjet­nos­ti. Utemeljen je 1998. godi­ne kao grad­ska usta­no­va u kul­tu­ri koja nje­gu­je istra­ži­vač­ki i inter­dis­ci­pli­nar­ni pris­tup radu. Rad MKC‑a teme­lji se na ide­ji otvo­re­ne usta­no­ve. Uz pro­duk­ci­ju vlas­ti­tog pro­gra­ma, usta­no­va omo­gu­ća­va rad pred­stav­ni­ci­ma neza­vis­ne kul­tu­re u više uspo­red­nih ini­ci­ja­ti­va, sura­đu­je s usta­no­va­ma, udru­ga­ma i kre­ativ­nim poje­din­ci­ma u kopro­duk­cij­skim pro­gra­mi­ma. Upravlja pros­to­rom Doma mla­dih pri čemu se vodi ide­jom koja Dom defi­ni­ra kao mjes­to susre­ta raz­li­či­tih polja dje­lo­va­nja, inte­re­sa, per­cep­ci­ja i razmišljanja.

PLATFORMA DOMA MLADIH

Platforma Doma mla­dih dje­lu­je kao zago­va­rač­ka plat­for­ma na lokal­noj razi­ni – nepro­fit­na, nes­tra­nač­ka i par­ti­ci­pa­tiv­na ini­ci­ja­ti­va za neza­vis­nu kul­tur­nu sce­nu i sce­nu mladih.

Kroz svo­je dje­lo­va­nje kon­cen­tri­ra­na je na pros­tor Doma mla­dih, kao jedi­nog pros­to­ra u Splitu koji vodi usta­no­va u kul­tu­ri, a koji je “dom” neza­vis­noj sce­ni. Aktivnosti koje zago­va­rač­ka plat­for­ma pro­vo­di usmje­re­ne su kon­cep­tu Doma mla­dih kao druš­tve­no kul­tur­nog cen­tra koji okup­lja orga­ni­za­ci­je i poje­din­ce i svo­jim kon­ti­nu­ira­nim pro­gra­mom omo­gu­ću­je edu­ka­ci­ju, pro­duk­ci­ju i pre­zen­ta­ci­ju suvre­me­ne umjet­nos­ti i kul­tu­re u Splitu, Dalmaciji i šire. PDM zago­va­ra model uprav­lja­nja koji će omo­gu­ći­ti dije­lje­nje pra­va i odgo­vor­nos­ti s Multimedijalnim kul­tur­nim cen­trom Split i Gradom Splitom kroz razvoj civil­no-jav­nog part­ner­stva koje je for­ma­li­zi­ra­no sporazumom.

POVIJEST

Dom omla­di­ne pro­jek­ti­ran je 1977. godi­ne, a autor je Frane Grgurević. Izvorno je zamiš­ljen kao Dom soci­ja­lis­tič­ke omla­di­ne, veli­ki više­na­mjen­ski kul­tur­ni kom­pleks. Gradnja je zapo­če­ta ’70-ih za potre­be Mediteranskih iga­ra odr­ža­nih 1979. godi­ne. Međutim, nakon dovr­ša­va­nja gru­bih rado­va 1984. godi­ne, grad­nja je obus­tav­lje­na, a zgra­da – koja je tek manjim dije­lom stav­lje­na u funk­ci­ju – pos­ta­la je veli­kim finan­cij­skim, poli­tič­kim, pa čak i sigur­nos­nim pro­ble­mom grada.

Sljedećih pet­na­est godi­na zgra­da bila praz­na, a nje­zi­ni pros­to­ri bez sadr­ža­ja. Prekretnica se dogo­di­la 1994. godi­ne kada Dom zauzi­ma­ju alter­na­tiv­ni umjet­ni­ci pro­jek­tom „Art Squat”, nakon pret­hod­ne tro­mje­seč­ne akci­je čiš­će­nja kojoj se dobro­volj­no pri­klju­či­lo pede­se­to­ro mla­dih. Grad Split 1997. godi­ne osni­va Kulturno sre­di­šte mla­dih, jav­nu usta­no­vu za stva­ra­laš­tvo i repro­duk­tiv­no izvo­đe­nje u kul­tu­ri, teh­nič­koj kul­tu­ri i umjet­nos­ti, koja je dje­lo­va­la kao uprav­ljač­ko tije­lo Doma mla­dih sve do 2005. godi­ne. Sam naziv usta­no­ve jas­no je uka­zi­vao na ins­ti­tu­ci­onal­nu for­ma­li­za­ci­ju i nes­klad s izvor­nim pro­gram­skim i samo­uprav­ljač­kim ambi­ci­ja­ma Art Squata. Međutim, i dalje tra­je samo­or­ga­ni­zi­ra­ni pro­ces osva­ja­nja pros­to­ra za dje­lat­nos­ti neza­vis­ne sce­ne, sto­ga je u svib­nju 2001. godi­ne osno­va­na Koalicija udru­ga mla­dih (KUM), kao prva tak­ve vrste u Hrvatskoj. Nakon šes­to­mje­seč­ne medij­ske gra­đan­ske kam­pa­nje „Dom mla­dih – mla­di­ma”, Gradsko pogla­var­stvo Splita dodi­je­li­lo je u lip­nju 2001. godi­ne KUM‑u na kori­šte­nje neure­đe­ni beton­ski podrum objek­ta, bez ins­ta­la­ci­ja i infras­truk­tu­re. Samostalnim napo­ri­ma KUM-ovih udru­ga pros­tor je pos­tup­no oprem­ljen za kon­cert­nu, izlož­be­no-per­for­mer­sku, radi­onič­ku i čita­telj­sku dje­lat­nost te je nas­ta­vio dje­lo­va­ti do danas pod nazi­vom Klub Kocka.

Kasnije je u pros­to­ru ure­đen i ska­te park, a uz KUM pros­tor su nase­li­le i dru­ge kul­tur­ne orga­ni­za­ci­je i ini­ci­ja­ti­ve mladih.

Od 2005. zgra­dom uprav­lja Multimedijalni kul­tur­ni cen­tar. Na ini­ci­ja­ti­vu Platforme 9,81 i pod vod­stvom MKC‑a pokre­nut je opse­žan pro­gram ure­đe­nja zgra­de, nje­zi­nu tran­sfor­ma­ci­ju u mul­ti­me­di­jal­ni kul­tur­ni cen­tar sa hibrid­nim uprav­lja­njem i stal­ni anga­žman na pove­zi­va­nju pos­to­je­ćih ini­ci­ja­ti­va i poti­ca­nju i jača­nju dru­gih pro­gra­ma u pros­to­ri­ma Doma. Time je zapu­šte­ni i nedo­vr­še­ni Dom mla­dih mimo oče­ki­va­nih ins­ti­tu­ci­onal­nih okvi­ra počeo ispu­nja­va­ti funk­ci­ju slič­nu onoj koja mu je prvo­bit­no nami­je­nje­na, među­tim na sasvim dru­ga­či­joj uprav­ljač­koj, pro­gram­skoj i pros­tor­noj osnovi.

Svih ovih godi­na pros­to­re u zgra­di koris­te neza­vis­ne udru­ge i umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je iako zgra­da nika­da nije dovr­še­na. Višegodišnji trud raz­li­či­tih orga­ni­za­ci­ja i udru­ga – s ciljem ure­đi­va­nja pros­to­ra u zgra­di Doma mla­dih, a isto­dob­no i osmiš­lja­va­nje sadr­ža­ja unu­tar njih – vodio se slo­ga­nom „gra­đe­nje nije potreb­no ako nemaš za koga“, što bi zna­či­lo da su udru­ge tije­kom pro­ce­sa pre­ure­đe­nja pros­to­ra svo­jim pro­gra­mi­ma isto­dob­no priv­la­či­le i stva­ra­le nove korisnike.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr