Dom mladih Split

festivali

festivali, film, Plato

1625.6.2022

15. Festival mediteranskog filma Split

15. Festival medi­te­ran­skog fil­ma Split
16. — 25.6. / 21:30h / Plato

Otvorene prijave za Splitski filmski festival / Međunarodni festival novog filma 2022.

Otvorene pri­ja­ve za Splitski film­ski fes­ti­val / Međunarodni fes­ti­val novog fil­ma 2022.

St-art festival autorske glazbe 2021

St-art fes­ti­val autor­ske glaz­be 2021
3. i 4.12. / 20:30h / Klub Kocka

ZAVRŠEN PLATFORMAT 2021.

ZAVRŠIO PLATFORMAT 2021. — FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE NA NAJBOLJI NAČIN PREZENTIRAO DOM MLADIH KAO ISTINSKI DRUŠTVENO-KULTURNI CENTAR

OTKRIVENI SVI DETALJI PLATFORMATA 2021.

PLATFORMAT (01. – 03. lis­to­pa­da) otva­ra­mo u petak, 1.10., s raz­go­vo­rom o buduć­nos­ti Doma mla­dih na kojem će jedan od sudi­oni­ka biti i gra­do­na­čel­nik Ivica Puljak.

PLATFORMAT 2021.

DEVETO IZDANJE FESTIVALA NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT!
/01. — 03.10.2021./ Dom mla­dih Split/

Program 25. Splitskog filmskog festivala

Kompletni pro­gram Splitskog film­skog fes­ti­va­la / Međunarodnog fes­ti­va­la novog fil­ma, koji ove godi­ne obi­lje­ža­va 25. godiš­nji­cu postojanja.

qFEST 2021.

qFEST 2021.
27. kolo­vo­za — 17. ruj­na 2021.

VOLONTIRAJ NA 26. SPLITSKOM FILMSKOM FESTIVALU

26. izda­nje Splitskog film­skog fes­ti­va­la / Međunarodnog fes­ti­va­la novog fil­ma, odr­žat će se od 15. – 21. ruj­na 2021. u hibrid­nom obliku.

Ispod bine 2020

U sklo­pu fes­ti­va­la Ispod bine, 22. stu­de­nog će se od 13 sati u Beton kinu (Dom mla­dih) odr­ža­ti radi­oni­ca koju će vodi­ti Manja Ristić.

Platformat 2020

Platformat 2020

POČINJE OSMI FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT

Cirkusiranje / Open Stage

Cirkus Kolektiv — udru­ga za suvre­me­ni cir­kus i srod­ne umjet­nič­ke prak­se vas pozi­va na CIRKUSIRANJE i 3. Open sta­ge — otvo­re­nu večer per­for­man­sa na Turskoj kuli, ovog puta napo­kon na otvo­re­nom s puno dodat­nih aktiv­nos­ti uz narav­no i šank na kojem ćete se moći osvje­ži­ti.  Ulaz je slobodan!

13. Festival mediteranskog filma Split

13. FMFS dono­si vam i ove godi­ne selek­ci­ju naj­bo­ljih film­skih ostva­re­nja medi­te­ran­skih zema­lja kroz 4 natje­ca­telj­ska pro­gra­ma, a fokus poprat­nog pro­gra­ma je stav­ljen na Južnu Ameriku. 

ISPOD BINE, sound art festival #4

čet­vr­to izda­nje ISPOD BINE, sound art fes­ti­va­la, koji će se odr­ža­ti od 4. do 11. studenog

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr