Dom mladih Split

Veliki prostor (Kocka)

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Glavni i naj­vid­lji­vi­ji pros­tor u klu­bu Kocka nami­je­njen je za odr­ža­va­nje kon­ce­ra­ta i par­tyja, ali i radi­oni­ca, edu­ka­ci­ja, druš­tve­nih doga­đa­nja i kon­fe­ren­ci­ja. Kocku vodi Koalicija udru­ga mladih.

Površina
300 m2
Namjena
kon­cer­ti, par­tyji, izved­be, radionice
Tehnička oprem­lje­nost
da
Ulaz
Kocka
Kontakt
kum.​kocka@​gmail.​com

Radionica recikliranog sapuna i ostalih prčugarija

Radionica recik­li­ra­nog sapu­na i osta­lih prčugarija
20.10. / 20h / Kluba kocka

ZloSTavljanje: Defiant, Contusio, 404

glazba, Veliki prostor (Kocka)

1516.2.2020

Drugo ovo­go­diš­nje izda­nje ZloSTavljanja vam pred­stav­lja još tri odlič­na benda.

Doringo u Kocki

glazba, Veliki prostor (Kocka)

2829.2.2020

Doringo sti­že u Kocku! Ulaziš u podrum, doče­ku­je te opu­šte­na eki­pa i vese­li žamor… Na šan­ku naru­ču­ješ naj­dra­že piće, ostav­ljaš stva­ri u gar­de­ro­bi pa pola­ko i slo­bod­no ura­njaš u Doringov svi­jet. Iz […]

Film PICAFERAJ / KOJI BEND live / Los Santos

Riječ je o mul­ti­me­di­jal­nom poku­su koji spa­ja pro­mo­ci­ju zbir­ke sa pred­sta­vom, fil­mom i videom.

Kockin ormar 23.1.2020.

Kockin ormar zamiš­ljen je kao raz­mje­na za sve vas i nas koji­ma orma­ri i poli­ce puca­ju po šavo­vi­ma, a odvit će se pre­ma jed­nos­tav­nom prin­ci­pu: odne­si sve što ti se svi­di, a osta­vi dona­ci­je za napu­šte­ne šapice!

Radio Dan&Noć

Događanje koje sma­tra­mo nekak­vom radij­skom rođen­dan­skom fes­tom i kru­nom godiš­njih aktiv­nos­ti. Radio Dan&Noć, ovu godi­nu na samom rubu stu­de­nog, opet sa zanim­lji­vim teoret­skim i prak­tič­nim dijelom. 

Kockin ormar

Ove se godi­ne, u pra­vom blag­dan­skom ras­po­lo­že­nju, bori­mo pro­tiv kon­zu­me­riz­ma i pazi­mo na našu maj­či­cu Zemlju, na šapi­ce bez doma i na vlas­ti­te nov­ča­ni­ke! U sri­je­du 18. prosinca, […]

ULICA!

Ovaj put vas (u tih par sto kora­ka) čeka dobra zaba­va, raz­ne radi­oni­ce, kon­test, izlož­be, par­ti­ji, ludo zabav­ni bes­pos­li­ča­ri, skit­ni­ce i zgubidani!

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr