Dom mladih Split

Skate park

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Indoor ska­te park Kolo do sada sadr­ži mini ram­pu, bowlbmx cour­se te svu infras­truk­tu­ru potreb­nu za kva­li­tet­no funk­ci­oni­ra­nje. Prostor je uz podr­šku Grada Splita ure­di­la te nji­me uprav­lja udru­ga Skate klub Kolo.

Površina
390 m2
Namjena
tre­nin­zi
Tehnička oprem­lje­nost
da
Ulaz
istok – garaža
Kontakt
skateboardkolo@​gmail.​com

ULICA!

Ovaj put vas (u tih par sto kora­ka) čeka dobra zaba­va, raz­ne radi­oni­ce, kon­test, izlož­be, par­ti­ji, ludo zabav­ni bes­pos­li­ča­ri, skit­ni­ce i zgubidani!

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr