Dom mladih Split

Lapis bolder liga 1. kolo

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Svaki bol­der svo­ju ligu ima, a ova dra­ga je svi­ma… I ovo kolo spre­ma­mo spek­takl uz craft pivo bra­će Mihalj i deta­lje svih razi­na. Početak uz redov­no kaš­nje­nje od 15 minu­ta, iza penja­nja dru­že­nje uz pro­jek­ci­je penjač­kih fil­mo­va. Postavljač težih Ivo opet u top for­mi Kolak

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr