Dom mladih Split

Galerija MKC

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Veliki gale­rij­ski pros­tor pod upra­vom je MKC‑a te se sva­ke godi­ne u lip­nju  pro­vo­di otvo­re­ni natje­čaj za produkciju/ kopro­duk­ci­ju gale­rij­skih pro­gra­ma. Natječaj je otvo­ren za auto­re, sku­pi­ne auto­ra i kul­tur­no-umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je. Godišnje se odr­ži više dese­ta­ka izlož­bi u pro­duk­ci­ji i kopro­duk­ci­ji Multimedijalnoga kul­tur­nog cen­tra i dru­gih orga­ni­za­ci­ja, od kojih je veći­na iz Doma mladih.

Površina
567 m2
Namjena
izlož­be, performansi
Tehnička oprem­lje­nost
da
Ulaz
pla­to – sjever
Kontakt
mkcsplit@​mkcsplit.​hr

41. SPLITSKI SALON/ Ne posve izgubljeni jedni za druge/

41. SPLITSKI SALON/ Ne posve izgub­lje­ni jed­ni za druge/
Marina Bauer Didier Douet Zrinka Šimičić / Vida Guzmić/ Nicole Hewitt Ivan Slipčević/ Lala Raščić/ Renata Poljak/ Alieta Monas Plejić/Jelena Maksimović
19.11. — 04.12.

Robertina Šebjanič: Aquatocene / U potrazi za podvodnom tišinom

Galerija MKC, izložbe

28.10–10.11.2021

Izložba Robertine Šebjanič: Aquatocene / U potra­zi za podvod­nom tišinom
28.10 – 10.11.2021. / Galerija MKC
Otvorenje: čet­vr­tak 28.10. u 19 h
Radno vri­je­me gale­ri­je: sva­kog dana osim nedje­lje i blag­da­na od 13 do 20 h

Harri Larjosto: Prilagodljivost / Resilience

Galerija MKC, izložbe

721.10.2021

Harri Larjosto: Prilagodljivost / Resilience
7. – 21.10.2021. / Galerija MKC
Otvorenje izlož­be: 7.10.2021., 19h
Projekcija krat­kih fil­mo­va: 7. i 14.10.2021., 20h
Radno vri­je­me gale­ri­je: od 14 do 21 sat sva­kog dana osim nedje­lje i blagdana.

NMG@MKC_Nina Kurtela: Raslojavanje

Galerija MKC, izložbe

1630.9.2021

NMG@MKC_Nina Kurtela: Raslojavanje
OTVORENJE: čet­vr­tak, 16. ruj­na 2021., 20 h, Galerija MKC
Izložba je otvo­re­na do čet­vrt­ka, 30. ruj­na, rad­nim danom 19 – 21h

Stiže drugo izdanje festivala suvremenog cirkusa "Festival neobičnih obitelji"!

U orga­ni­za­ci­ji suvre­me­nog cir­ku­skog kolek­ti­va ROOM 100, od 9. do 12. ruj­na 2021., u Domu mla­dih te na još dvi­je loka­ci­je u Splitu, 18 umjet­ni­ka iz Francuske, Španjolske, Grčke i Hrvatske izvest će 7 predstava! 

Izložba "Email art: unutrašnja pokretljivost"

Galerija MKC, izložbe

28.8–7.9.2021

Međunarodna izlož­ba “Email art: unu­traš­nja pokretljivost”
28.08. — 07.09.

4. Međunarodno studentsko biennale

Galerija MKC, izložbe

1328.7.2021

Središnja tema 4. Međunarodnog stu­dent­skog bien­na­la je Greatest Hits

Produkcija 2021.

Galerija MKC

1726.6.2021

Završna izlož­ba Slikarskog odsje­ka — Produkcija 2021.

Izložba studenata Odsjeka za film i video

Galerija MKC, izložbe

913.6.2021

Izložba stu­de­na­ta Odsjeka za film i video: MU/FiV-otvo­re­no-06/2021

Natječaj za redovni izložbeni program MKC-a u 2022.

Natječaj za redov­ni izlož­be­ni pro­gram u 2022. u orga­ni­za­ci­ji MKC Split i pri­ja­vu pro­gra­ma u orga­ni­za­ci­ji dru­gih kul­tur­no umjet­nič­kih orga­ni­za­ci­ja u pros­to­ru Galerije MKC, Amfiteatra i Beton kina 

Neli Ružić: Timescape

Galerija MKC, izložbe

829.5.2021

Uloga vre­me­na i raz­li­či­ti aspek­ti tem­po­ral­nos­ti zauzi­ma­ju bit­no mjes­to u dosa­daš­njem radu Neli Ružić. Govoreći o odno­su povi­jes­ti i sje­ća­nja, migrant­skoj izmje­šte­nos­ti, rod­nom iden­ti­te­tu ili arhi­tek­ton­skom nas­lje­đu, vri­je­me je u vidu pre­obraz­be, isto­vre­me­nos­ti i diskon­ti­nu­ite­ta, čes­to kori­šte­no u ulo­zi svo­je­vr­s­ne estet­ske strategije.

Dan žena s Influencericom Ullom

U sklo­pu pro­gra­ma qIZLOŽBE u pone­dje­ljak, 8. ožuj­ka u 20 sati u Galeriji MKC u Domu mla­dih odr­žat će se jed­no­krat­na izlož­ba i izved­ba Influencerice Ulle. Već dru­gu godi­nu za […]

Izložba Roberta Fišera: Tamna stvar

Galerija MKC, izložbe

25.2–5.3.2021

U čet­vr­tak, 25. velja­če, u 20h u Galeriji MKC otva­ra se izlož­ba “Tamna stvar” Roberta Fišera. Izložba će biti otvo­re­na do 5. ožuj­ka, a raz­gle­da­ti se može najavom […]

Izložbe 14.10.2020.

VANJA CUCULIĆ ● MATKO MEŠTROVIĆ ● NEP / NOVA EVROPA u Domu mla­dih / Galeriji Multimedijalnog kul­tur­nog cen­tra u Splitu

Platformat 2020

Platformat 2020

POČINJE OSMI FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT

ANA HOFFNER - EXHAUSTED TIME / ISCRPLJENO VRIJEME

Galerija MKC, GDZ, izložbe

1429.9.2020

ANA HOFFNER - EXHAUSTED TIME / ISCRPLJENO VRIJEME

Na teme­lju pri­ča, izvješ­ća, činje­ni­ca i eks­pe­ri­men­ta video ins­ta­la­ci­je i foto­graf­ski rado­vi Ane Hoffner vode posjetitelja/cu kroz raz­li­či­te nara­ti­ve iscrp­lje­nog vre­me­na koje sli­je­di nakon kri­za, kon­flik­ta i ratova. […]

Predstava: "Đavolji odvjetnik"

Predstava:

IMRC /Divert kolek­tiv i Martina Tomić: Đavolji odvjet­nik Petero izvo­đa­ča i izvo­đa­či­ca – Mia Kevo, Leon Goličnik, Jason Mullhausen, Marjan Pajvot i Helvecia Tomić —  kroz kore­ogra­fi­ju Martine […]

Igor Grubić: Tragovi nestajanja (u tri čina)

Galerija MKC, GDZ, izložbe

13.3–26.5.2020

U petak 13. ožuj­ka u 20 sati u Galeriji MKC u Domu mla­dih u Splitu otva­ra se izlož­ba “IGOR GRUBIĆ: TRAGOVI NESTAJANJA (U TRI ČINA)”.

AbFab Agencija: Influencerica Ulla

Ova izlož­ba pre­zen­ta­ci­ja je nji­ho­vog dosa­daš­njeg rada te su pri­ka­za­ne sve reali­zi­ra­ne Ulline ulo­ge i to u medi­ju foto­gra­fi­je i vide­oza­pi­sa, pore­da­ne kro­no­lo­ški kako bi se mogao pra­ti­ti nji­hov razvoj u pro­tek­loj godini.

Bojan Mrđenović: Magistrala (izložba)

Galerija MKC, GDZ, izložbe

26.9–10.10.2019

Fotografski pro­jekt Magistrala Bojan Mrđenović razvi­ja već šest godi­na kroz koje je saku­pio više od 1500 ana­log­no naprav­lje­nih foto­gra­fi­ja, čiji uži izbor je već pred­stav­ljen jav­nos­ti na izlož­ba­ma u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku

Vitar Drinković: EP 2.1

Galerija MKC, GDZ, izložbe

14.11–5.12.2019

Vitar Drinković izla­že sedam rado­va: inte­re­ak­tiv­ne ins­ta­la­ci­je Biljno slje­pi­lo (2018), Heart Tube (2019), Emoji ske­ner (2019), Accept Cancel (2017), inte­rak­tiv­ne skul­p­tu­re Selfie zagr­ljaj (2015 – 17), Stanje pre­živ­lja­va­nja (2017) i Nemir, lig­h­t­box (2019).

Izložba Tajni Split na Platformatu 2019

Galerija MKC, izložbe

2122.12.2019

U subo­tu, 21.12.2019 na katu Galerije MKC‑a u 21.00h otvo­rit će se izlož­ba ‘Tajni Split’.

 IVAN MARUŠIĆ KLIF: KLIZANJE U NEPOZNATO

Galerija MKC, GDZ, izložbe, Sadržaji

1230.12.2019

U čet­vr­tak 12. pro­sin­ca u 19.30 sati u Galeriji MKC u Domu mla­dih u Splitu otva­ra se izlož­ba IVAN MARUŠIĆ KLIF: KLIZANJE U NEPOZNATO

NMG@PRAKTIKA: PROMOCIJA TROGODIŠNJEG KATALOGA

Galerija MKC, GDZ, izložbe

10.10.2019

NMG@PRAKTIKA 2016. – 2018. pro­mo­ci­ja tro­go­diš­njeg kata­lo­ga Četvrtak, 10.10.2019. Galerija MKC Split Ulica slo­bo­de 28 Vjerovali ili ne, ovo je već sed­ma godi­na da pro­vo­di­mo cik­lus NMG@PRAKTIKA u Domu mladih […]

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr