Dom mladih Split

Galerija MKC

Veliki gale­rij­ski pros­tor pod upra­vom je MKC‑a te se sva­ke godi­ne u lip­nju  pro­vo­di otvo­re­ni natje­čaj za produkciju/ kopro­duk­ci­ju gale­rij­skih pro­gra­ma. Natječaj je otvo­ren za auto­re, sku­pi­ne auto­ra i kul­tur­no-umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je. Godišnje se odr­ži više dese­ta­ka izlož­bi u pro­duk­ci­ji i kopro­duk­ci­ji Multimedijalnoga kul­tur­nog cen­tra i dru­gih orga­ni­za­ci­ja, od kojih je veći­na iz Doma mladih.

Površina
567 m2
Namjena
izlož­be, performansi
Tehnička oprem­lje­nost
da
Ulaz
pla­to – sjever
Kontakt
mkcsplit@​mkcsplit.​hr

Galerija MKC, izložbe

5.7–25.8.2022

DRAW – ŠTO JE SUVREMENI CRTEŽ I ŠTO SVE ON MOŽE BITI?

DRAW – ŠTO JE SUVREMENI CRTEŽ I ŠTO SVE ON MOŽE BITI?
Međunarodna izlož­ba suvre­me­nog crteža
05.7. — 25.8.2022. / Galerija MKC

Galerija MKC, izložbe

1423.6.2022

Produkcija 2022. Izložba Odsjeka za slikarstvo Umjetničke akademije u Splitu

Produkcija 2022. Izložba Odsjeka za sli­kar­stvo Umjetničke aka­de­mi­je u Splitu 

Galerija MKC, izložbe

29.6.2022

Izložba studenata Odsjeka za film i video

Izložba stu­de­na­ta Odsjeka za film i video
2. – 9. 6. 2022. / 18 – 21h / Galerija MKC

Galerija MKC, izložbe

1226.5.2022

Petar Katavić: Ploha II

Petar Katavić: Ploha II
12. — 26.5.2022. / 14 — 21 h sva­kog dana osim nedje­lje i blag­da­na / Galerija MKC
OTVORENJE: čet­vr­tak, 12.5., u 20 h

qIZLOŽBE/Nika Pećarina - Mjera, oblik i vidljivo

qIZLOŽBE/Nika Pećarina — Mjera, oblik i vidljivo
6.5.2022. / 20h / Galerija MKC

Galerija MKC, izložbe

1428.4.2022

Harri Monni: Nevidljivo vidljivog. Objekti, događaji i granice.

Harri Monni: Nevidljivo vid­lji­vog. Objekti, doga­đa­ji i granice.
14. – 28.4.2022. / 14 — 21h, sva­kog dana osim nedje­lje i blag­da­na / Galerija MKC
OTVORENJE: 14.04. 2022. / 20h

Galerija MKC, izložbe

25.3–9.4.2022

Nika Petković: Tok

Nika Petković: Tok
25.03.– 09.04.2022. / pet.-sub.: 14 – 21h / Galerija MKC 
otvo­re­nje: petak, 25.3. u 19h

Galerija MKC, izložbe

419.3.2022

Izložba KAZINOTI & KOMENDA: DIZAJN ZA OKO I UHO

Izložba KAZINOTI & KOMENDA: DIZAJN ZA OKO I UHO
otvo­re­nje: 04.03.2022. / 19h / Galerija MKC
rad­no vri­je­me: 04. — 19.03.2022 / pon – sub: 14 – 21h / Galerija MKC

Galerija MKC, izložbe

22.12.202118.1.2022

Izložbe Mirka Ilića i najboljeg suvremenog hrvatskog dizajna

MIRKO ILIĆ: IZ POVIJESTI LJUDSKE GLUPOSTI – DIZAJNERSKA POVIJEST SVIJETA & IZLOŽBA HRVATSKOG DIZAJNA 19/20 – NAGRAĐENI RADOVI
22.12.2021. – 18.1.2022. / pon – sub: 14 – 21h / Galerija MKC
Otvorenje: sri­je­da, 22.12.2021., 19h

Galerija MKC, izložbe

918.12.2021

Device_art 7.021 u Splitu

Device_art 7.021 u Splitu
Festival umjet­nos­ti, robo­ti­ke i novih tehnologija
10. – 18.12.2021. / Galerija MKC
OTVORENJE: 09.12.2021. u 19:00 h
RADNO VRIJEME: 14:00 – 21:00 h, sva­ki dan osim nedje­ljom i blagdanima

41. SPLITSKI SALON/ Ne posve izgubljeni jedni za druge/

41. SPLITSKI SALON/ Ne posve izgub­lje­ni jed­ni za druge/
Marina Bauer Didier Douet Zrinka Šimičić / Vida Guzmić/ Nicole Hewitt Ivan Slipčević/ Lala Raščić/ Renata Poljak/ Alieta Monas Plejić/Jelena Maksimović
19.11. — 04.12.

Galerija MKC, izložbe

28.10–10.11.2021

Robertina Šebjanič: Aquatocene / U potrazi za podvodnom tišinom

Izložba Robertine Šebjanič: Aquatocene / U potra­zi za podvod­nom tišinom
28.10 – 10.11.2021. / Galerija MKC
Otvorenje: čet­vr­tak 28.10. u 19 h
Radno vri­je­me gale­ri­je: sva­kog dana osim nedje­lje i blag­da­na od 13 do 20 h

Galerija MKC, izložbe

721.10.2021

Harri Larjosto: Prilagodljivost / Resilience

Harri Larjosto: Prilagodljivost / Resilience
7. – 21.10.2021. / Galerija MKC
Otvorenje izlož­be: 7.10.2021., 19h
Projekcija krat­kih fil­mo­va: 7. i 14.10.2021., 20h
Radno vri­je­me gale­ri­je: od 14 do 21 sat sva­kog dana osim nedje­lje i blagdana.

Galerija MKC, izložbe

1630.9.2021

NMG@MKC_Nina Kurtela: Raslojavanje

NMG@MKC_Nina Kurtela: Raslojavanje
OTVORENJE: čet­vr­tak, 16. ruj­na 2021., 20 h, Galerija MKC
Izložba je otvo­re­na do čet­vrt­ka, 30. ruj­na, rad­nim danom 19 – 21h

Stiže drugo izdanje festivala suvremenog cirkusa "Festival neobičnih obitelji"!

U orga­ni­za­ci­ji suvre­me­nog cir­ku­skog kolek­ti­va ROOM 100, od 9. do 12. ruj­na 2021., u Domu mla­dih te na još dvi­je loka­ci­je u Splitu, 18 umjet­ni­ka iz Francuske, Španjolske, Grčke i Hrvatske izvest će 7 predstava! 

Galerija MKC, izložbe

28.8–7.9.2021

Izložba "Email art: unutrašnja pokretljivost"

Međunarodna izlož­ba “Email art: unu­traš­nja pokretljivost”
28.08. — 07.09.

Galerija MKC, izložbe

1328.7.2021

4. Međunarodno studentsko biennale

Središnja tema 4. Međunarodnog stu­dent­skog bien­na­la je Greatest Hits

Galerija MKC

1726.6.2021

Produkcija 2021.

Završna izlož­ba Slikarskog odsje­ka — Produkcija 2021.

Galerija MKC, izložbe

913.6.2021

Izložba studenata Odsjeka za film i video

Izložba stu­de­na­ta Odsjeka za film i video: MU/FiV-otvo­re­no-06/2021

Natječaj za redovni izložbeni program MKC-a u 2022.

Natječaj za redov­ni izlož­be­ni pro­gram u 2022. u orga­ni­za­ci­ji MKC Split i pri­ja­vu pro­gra­ma u orga­ni­za­ci­ji dru­gih kul­tur­no umjet­nič­kih orga­ni­za­ci­ja u pros­to­ru Galerije MKC, Amfiteatra i Beton kina 

Galerija MKC, izložbe

829.5.2021

Neli Ružić: Timescape

Uloga vre­me­na i raz­li­či­ti aspek­ti tem­po­ral­nos­ti zauzi­ma­ju bit­no mjes­to u dosa­daš­njem radu Neli Ružić. Govoreći o odno­su povi­jes­ti i sje­ća­nja, migrant­skoj izmje­šte­nos­ti, rod­nom iden­ti­te­tu ili arhi­tek­ton­skom nas­lje­đu, vri­je­me je u vidu pre­obraz­be, isto­vre­me­nos­ti i diskon­ti­nu­ite­ta, čes­to kori­šte­no u ulo­zi svo­je­vr­s­ne estet­ske strategije.

Dan žena s Influencericom Ullom

U sklo­pu pro­gra­ma qIZLOŽBE u pone­dje­ljak, 8. ožuj­ka u 20 sati u Galeriji MKC u Domu mla­dih odr­žat će se jed­no­krat­na izlož­ba i izved­ba Influencerice Ulle. Već dru­gu godi­nu za […]

Galerija MKC, izložbe

25.2–5.3.2021

Izložba Roberta Fišera: Tamna stvar

Izložba Roberta Fišera: Tamna stvar

Izložbe 14.10.2020.

VANJA CUCULIĆ ● MATKO MEŠTROVIĆ ● NEP / NOVA EVROPA u Domu mla­dih / Galeriji Multimedijalnog kul­tur­nog cen­tra u Splitu

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr