Dom mladih Split

Gradimo Dom zajedno

Naziv pro­jek­ta
“Gradimo Dom zajedno”
Provedbeno tije­lo razi­ne 1
Ministarstvo kul­tu­re Republike Hrvatske
Provedbeno tije­lo razi­ne 2
Nacionalna zak­la­da za razvoj civil­no­ga društva
Nositelj pro­jek­ta
Platforma Doma mladih
Partneri
Grad Split; Multimedijalni kul­tur­ni cen­tar, usta­no­va za orga­ni­za­ci­ju kul­tur­nih doga­đa­nja; Cluster za eko-druš­tve­ne ino­va­ci­je i razvoj CEDRA Split; Koalicija udru­ga mla­dih; Festival Mediteranskog fil­ma Split
Ukupna vri­jed­nost projekta
2.498.102,41 kn od čega 2.123.387,05 kn sred­sta­va Europske Unije (85 %)
Razdoblje pro­ved­be projekta
1. pro­sin­ca 2018. – 30. stu­de­no­ga 2020. godi­ne (24 mjeseca)
Voditeljica pro­jek­ta
Stefana Došen, voditeljica@​pdm.​hr, 099/4222 – 950

O projektu

Projekt “Gradimo Dom zajed­no”, što se može išči­ta­ti iz samog nas­lo­va, nosi u sebi dimen­zi­ju surad­niš­tva, koja je nuž­na da bi se stva­ri “zako­tr­lja­le” u pra­vom smje­ru. Projektom se poti­če pro­fe­si­onal­ni razvoj svih cilja­nih sku­pi­na: udru­ga i umjet­nič­kih orga­ni­za­ci­ja, nji­ho­vih čla­no­va i zapos­le­ni­ka, zapos­le­ni­ka Grada Splita te jav­nih usta­no­va u kul­tu­ri. Svi će oni biti direk­t­no uklju­če­ni u aktiv­nos­ti s ciljem uspješ­ni­jeg i par­ti­ci­pa­tiv­ni­jeg uprav­lja­nja u kul­tu­ri kroz edu­ka­tiv­ne aktiv­nos­ti izgrad­nje kapa­ci­te­ta, izra­du mode­la sudi­onič­kog uprav­lja­nja za Dom mla­dih te kre­ira­njem novih kul­tur­nih pro­gra­ma. Kroz sedam novo­osmiš­lje­nih pro­gram­skih lini­ja, Dom mla­dih će pos­ta­ti žari­šte kul­tur­ne i umjet­nič­ke eman­ci­pa­ci­je kroz veću uklju­če­nost lokal­ne zajednice.

Ciljevi projekta

  1. Osnažiti admi­nis­tra­tiv­ne i struč­ne kapa­ci­te­te te umre­že­nost jav­nog i civil­nog sek­to­ra gra­da Splita u podru­čju sudi­onič­kog uprav­lja­nja u kul­tu­ri i pro­mo­vi­ra­ti jav­nu svi­jest o kul­tu­ri dija­lo­ga u dono­še­nju poli­ti­ka u kulturi;
  2. Unaprijediti pos­to­je­ći model surad­nje i uprav­lja­nja Domom mla­dih kroz osmiš­lja­va­nje par­ti­ci­pa­tiv­nog i tran­s­pa­rent­nog mode­la suuprav­lja­nja pros­to­rom radi pobolj­ša­nja uvje­ta za dje­lo­va­nje akte­ra u podru­čju kul­tu­re i mla­dih, kao i kroz izra­du Plana odr­ži­vog uprav­lja­nja Domom mla­dih Split;
  3. Promovirati Split i Dom mla­dih kao žari­šte kul­tur­ne i umjet­nič­ke eman­ci­pa­ci­je kroz veću uklju­če­nost lokal­ne zajed­ni­ce u pro­ce­se dono­še­nja kul­tur­nih programa;
  4. Pripremiti i pro­ves­ti kul­tur­no-umjet­nič­ke i edu­ka­tiv­ne programe.

Očekivani rezultati projekta

  1. Osnaženi admi­nis­tra­tiv­ni i struč­ni kapa­ci­te­ti te umre­že­nost jav­nog i civil­nog sek­to­ra gra­da Splita u podru­čju sudi­onič­kog uprav­lja­nja u kulturi;
  2. Podignuta jav­na svi­jest o civil­no-jav­nom part­ner­stvu i sudi­onič­kom uprav­lja­nju u kul­tu­ri pro­ved­bom slje­de­ćih aktiv­nos­ti: a) wor­ld cafe radi­oni­ce, b) raz­go­vo­ri for­ma­ta „jedan na jedan“, c) kon­fe­ren­ci­ja na temu sudi­onič­kog uprav­lja­nja, d) izra­da mar­ke­tin­škog pla­na Doma mla­dih, e) osni­va­nje tije­la za pra­će­nje uprav­lja­nja u Domu mla­dih koje uklju­ču­je gra­đa­ne, i f) pro­mo­tiv­na kam­pa­nja o mode­li­ma surad­nič­kog upravljanja;
  3. Unaprijeđen pos­to­je­ći model surad­nje i uprav­lja­nja Domom mla­dih izra­dom Plana pro­ved­be sudi­onič­kog uprav­lja­nja i dugo­roč­ne odr­ži­vos­ti Doma mla­dih, Marketinškog pla­na i Kriterija korištenja;
  4. Definirano sedam pro­gram­skih lini­ja kul­tur­no-umjet­nič­kog i edu­ka­tiv­nog pro­gra­ma, raz­vr­sta­nih pre­ma tipo­lo­gi­ja­ma pros­to­ra u koji­ma se odvi­ja­ju: Razred, Trg, Galerija, Beton kino, Prostorija_e, Kocka i Kultura van centra;
  5. Promoviran model sudi­onič­kog uprav­lja­nja i umre­že­nost jav­nog i civil­nog sek­to­ra te lokal­ne zajed­ni­ce, pos­tig­nu­ta bolja vid­lji­vost Doma mla­dih i kul­tur­no-umjet­nič­kih i edu­ka­tiv­nih pro­gra­ma koji se pro­vo­de dise­mi­na­ci­jom i kre­ira­njem raz­li­či­tih pro­mo­tiv­nih materijala/alata (web, Facebook, let­ci, pla­ka­ti, book­mar­ke­ri, pro­mo­tiv­ni film, pri­ruč­nik itd.).

Programske linije

Kroz sedam pro­gram­skih lini­ja pro­vo­di se niz kul­tur­no-umjet­nič­kih i druš­tve­nih pro­gra­ma koji se veći­nom odr­ža­va­ju u Domu mla­dih dok jed­na od lini­ja (Kultura van cen­tra) dovo­di pro­gram Doma u grad­ske čet­vr­ti (kvar­to­ve). Za sadr­žaj pro­gra­ma i nje­go­vu pro­ved­bu zas­luž­ne su udru­ge okup­lje­ne u Platformi Doma mla­dih te part­ner­ske orga­ni­za­ci­je (KUM, FMFST, MKC, CEDRA). Programske lini­je raz­vr­sta­ne su pre­ma tipo­lo­gi­ja­ma pros­to­ra u koji­ma se odvi­ja­ju: Razred, Trg, Galerija, Beton kino, Prostorija_e, Kocka i Kultura van centra.

Razred

Projektom je pla­ni­ra­na adap­ta­ci­ja i opre­ma­nje 205 m² pros­to­ra u Domu mla­dih koje­mu je dan naziv Razred, a suk­lad­no tome, ime je dobi­la i pro­gram­ska lini­ja. Razred je poli­va­len­tan pros­tor u kojem je pla­ni­ra­no odr­ža­va­nje disku­sij­ske i edu­ka­tiv­ne aktiv­nos­ti te co-wor­king. Razred nudi ured­sku infras­truk­tu­ru i teh­nič­ku opre­mu, pros­tor za rad i sas­tan­ke u kojem su profesionalci/korisnici potak­nu­ti na umre­ža­va­nje. Aktivnosti pla­ni­ra­ne ovom pro­gram­skom lini­jom pro­vo­di Info zona, Platforma 9,81, Mavena i KLFM.

Galerija

Aktivnosti ove lini­je usmje­re­ne su na izlož­be­ni i disku­sij­ski for­mat, a njo­me se nas­to­ji uklju­či­ti lokal­nu zajed­ni­cu u izlož­be­ne for­ma­te kroz raz­go­vo­re s umjet­ni­ci­ma i vođe­ne izlož­be. Organizacije Mavena, MKC, Platforma 9,81. i queerANarchive sudje­lu­ju u reali­za­ci­ji pro­gra­ma koji se sas­to­ji od: a) 10 izlož­bi, b) 7 vođe­nja, c) 5 raz­go­vo­ra i d) kus­to­ske škole.

Prostorija_e

Ime ove pro­gram­ske lini­je slu­ži kao naziv­nik za više pros­to­ra scen­ske namje­ne. Edukativni i izved­be­ni pro­gram reali­zi­ra­ju Pozitivna sila, Uzgon, StyleForce i Cirkus kolek­tiv kroz pred­sta­ve i radi­oni­ce suvre­me­nog cir­ku­sa, suvre­me­nog ple­sa, eks­pe­ri­men­tal­nog kaza­li­šta, kaba­re­ta u Hramu te radi­oni­ce scen­skog pokre­ta / izra­ža­va­nja i urba­nih ple­so­va. Navedene aktiv­nos­ti za cilj ima­ju razvi­ti novu publi­ku i otvo­ri­ti Dom mla­dih zajednici.

Beton Kino

Program ove lini­je sadr­ži film­ske, disku­sij­ske i edu­ka­tiv­ne for­ma­te nami­je­nje­ne široj publi­ci, mla­di­ma i struč­noj jav­nos­ti. Cilj je razvi­ti publi­ku i oja­ča­ti kapa­ci­tet zajed­ni­ce za razvoj film­skog inku­ba­to­ra Doma mla­dih kroz Kino Mediteran u Domu, Mali meDITEran, film­ski pro­gram škol­skih pro­jek­ci­ja, FMFS u Domu te Iz arhi­va – pro­jek­ci­je fil­mo­va uz kuri­ra­nje. Program se reali­zi­ra pre­ko Kino Kluba te surad­njom part­ne­ra MKC‑a i FMFS‑a i uklju­či­va­njem dru­gih akte­ra koji dje­lu­ju u podru­čju filma.

Trg

Ova lini­ja nami­je­nje­na je za reali­za­ci­ju zajed­nič­kog pro­gra­ma civil­ne sce­ne u jav­nom pros­to­ru kako bi se pos­ti­glo bolje pove­zi­va­nje s lokal­nom zajed­ni­com i pro­mi­je­ni­la per­cep­ci­ja Doma mla­dih kao zapu­šte­nog pros­to­ra. Ona je direk­t­no pove­za­na s kre­ira­njem novih kul­tur­no-turis­tič­kih sadr­ža­ja, a nje­ne aktiv­nos­ti odr­ža­va­ju se u ljet­nom peri­odu kako bi se zado­vo­lji­le kul­tur­ne potre­be i pove­za­lo zajed­ni­cu i turis­te. Koalicija udru­ga mla­dih u surad­nji s orga­ni­za­ci­ja­ma (Pozitivna sila, Cirkus kolek­tiv, Studio 3/4, Romb te KLFM – Radio u zajed­ni­ci) reali­zi­rat će pro­gram lini­je kroz osam kul­tur­nih i druš­tve­nih doga­đa­ja (Radio na ces­ti i Večeri na Trgu).

Kocka

Kocka je lini­ja koja pred­stav­lja mla­de izvo­đa­če uz izved­bu te aktiv­nost koja poti­če dru­že­nje volon­te­ra i lokal­ne zajed­ni­ce uz neku druš­tve­nu aktiv­nos­ti, tzv. dnev­ni bora­vak. Programi se teme­lje na dje­lo­va­nju više raz­li­či­tih koris­ni­ka koji u odre­đe­nim ter­mi­ni­ma reali­zi­ra­ju aktiv­nos­ti i dje­lu­ju u pros­to­ru Koalicije udru­ga mla­dih (KUM). Moguće ih je podi­je­li­ti na:

Kultura van centra

Realizacija pos­ljed­nje lini­je odvi­ja se izvan Doma mla­dih te dono­si kul­tur­ni sadr­žaj u grad­ske čet­vr­ti čime ostva­ru­je nove for­ma­te komu­ni­ka­ci­je i otva­ra­nje pre­ma zajed­ni­ci. Njezin cilj je izni­je­ti kul­tur­ne pro­gra­me udru­ga izvan sre­di­šta gra­da Splita, u rub­ne dije­lo­ve gra­da koji­ma tak­vih sadr­ža­ja kro­nič­no nedos­ta­je, a pos­lje­dič­no tome stva­ra se mogu­ća budu­ća publi­ka. Četiri grad­ske čet­vr­ti i četi­ri raz­li­či­ta temat­ska doga­đa­ja u sva­koj od njih (glaz­be­no, scen­sko, edu­ka­tiv­no i film­sko doga­đa­nje) čine pro­gram ove pro­jek­t­ne lini­je. U reali­za­ci­ji pro­gra­ma su orga­ni­za­ci­je: Info zona, Uzgon, KLFM, Pozitivna sila, Cirkus kolek­tiv, Aktivist.

Nositelj projekta

Platforma Doma mladih
Ulica slo­bo­de 28, 21000 Split
www​.pdm​.hr
www​.face​bo​ok​.com/​P​l​a​t​f​o​r​m​a​D​o​m​a​M​l​a​d​ih/
www​.face​bo​ok​.com/​d​o​m​m​l​a​d​i​h​s​p​l​it/
voditeljica@​pdm.​hr
pdm@​pdm.​hr

Partneri

Više info na: http://​www​.struk​tur​ni​fon​do​vi​.hr/

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr