Dom mladih Split

Prostori

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Danas veći­na pos­to­je­ćih zgra­da tra­ži svoj novi život, pre­na­mje­nu, pri­la­god­bu te ponov­no kori­šte­nje. Dom mla­dih je takav pri­mjer u kojem smo veli­ki napu­šte­ni jav­ni objekt, pro­jek­ti­ran po jed­nom prin­ci­pu, pri­la­go­di­li današ­njim dina­mič­kim kul­tur­nim potre­ba­ma. Prioritet je da pros­tor živi, da se u nje­mu stva­ra suvre­me­na urba­na sce­na. Zgrada je samo infras­truk­tu­ra za doga­đa­nja, mi smo tu da s koris­ni­ci­ma zajed­no una­pre­đu­je­mo, mije­nja­mo i pri­la­go­đa­va­mo.” —Dinko Peračić, arhitekt

Poteškoća Doma mla­dih bila je ponaj­pri­je veli­či­na pros­to­ra koje bi tre­ba­lo ure­di­ti (čak 10.000 m² bru­to razvi­je­ne povr­ši­ne), kao i nje­gov ati­pi­čan pro­fil. Naime, pod autor­stvom Frane Grgurevića, objekt je izvor­no pro­jek­ti­ran tako da u nje­mu sre­diš­nje mjes­to zauzi­ma veli­ki scen­ski pros­tor s dvos­tra­nim amfi­te­atar­skim gle­da­li­šti­ma kapa­ci­te­ta 350, odnos­no 650 mjes­ta i teh­nič­kim pros­to­rom visi­ne 23,5 m. Svi su osta­li pros­to­ri pri­tom podre­đe­ni ovom sre­diš­njem kaza­liš­nom pros­to­ru. Upravo zbog gran­di­oz­nos­ti zamiš­lje­nog pro­jek­ta, on nikad nije dovr­šen, a sva­ka ini­ci­ja­ti­va za poče­tak sus­tav­nih rado­va na nje­go­vu ure­đe­nju zaus­tav­lja­na je zbog toga što bi izi­ski­va­la gole­ma finan­cij­ska sredstva.

Prije dese­tak godi­na, Multimedijalni kul­tur­ni cen­tar (MKC) anga­ži­rao je arhi­tek­ta Dinka Peračića za izra­du pro­jek­ta ure­đe­nja koji bi, uz rela­tiv­no mala sred­stva, doveo zgra­du u sta­nje u kojem je sigur­na za koris­ni­ke i pri­mje­re­na suvre­me­noj kul­tur­noj prak­si. Njegovim anga­žma­nom zapo­čeo je rad na pri­vo­đe­nju neure­đe­nih dije­lo­va Doma mla­dih svr­si kroz niz “mini­mal­nih inter­ven­ci­ja”, jer su se rado­vi zbog nedos­tat­ka sred­sta­va mogli obav­lja­ti samo par­ci­jal­no. Tako se s vre­me­nom “do sta­di­ja upo­treb­lji­vos­ti” dove­la gale­ri­ja MKC‑a, koja se brzo afir­mi­ra­la kao jed­na od naj­k­va­li­tet­ni­jih loka­ci­ja za suvre­me­nu likov­nu sce­nu, zatim pros­tor (malog) amfi­te­atra te Beton kina. Svi ti pros­to­ri pri­tom mogu pos­lu­ži­ti i za dru­ge svr­he (radi­oni­ce, tri­bi­ne, okru­gle stolove).

Baletni studio

Beton kino

Dvorište

Galerija kluba Kocka

Galerija MKC

Hodnik (Kocka)

Ispod bine

Izlog

Kino klub

Mali amfiteatar

Open Box

Penjačka stijena

Plato

Play Drama / Infoteka

Prostorija/e (Mala scena)

Prostorija/e (Plava Dvorana)

Radio KLFM

Razred

Skate park

Studio 3/4

Tiskara

Veliki amfiteatar

Veliki prostor (Kocka)

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr