Dom mladih Split

Prostori

Prostore u zgra­di Doma mla­dih koris­te neza­vis­ne udru­ge i umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je iako sama zgra­da nika­da nije dovr­še­na. Njihovim više­go­diš­njim tru­dom, od ure­đi­va­nja pros­to­ra do osmiš­lja­va­nja sadr­ža­ja unu­tar njih, što je rezul­ti­ra­lo izgrad­njom neza­vis­ne kul­tur­ne i civil­ne sce­ne u Domu, Dom mla­dih se pozi­ci­oni­rao kao cen­tar neza­vis­ne kul­tu­re i kul­tu­re mla­dih u Splitu. Nadalje, anga­žma­nom arhi­tek­ta Dinka Peračića anga­ži­ra­nog od stra­ne Multimedijalnog kul­tur­nog cen­tra, izra­đen je pro­jekt ure­đe­nja koji bi, uz rela­tiv­no mala sred­stva, doveo zgra­du u sta­nje u kojem je sigur­na za koris­ni­ke i pri­mje­re­na suvre­me­noj kul­tur­noj prak­si. Njegovim anga­žma­nom zapo­čeo je rad na pri­vo­đe­nju neure­đe­nih dije­lo­va Doma mla­dih svr­si kroz niz “mini­mal­nih inter­ven­ci­ja”, jer su se rado­vi zbog nedos­tat­ka sred­sta­va mogli obav­lja­ti samo parcijalno.

Prostori Doma mla­dih, s čak 10.000 m² bru­to razvi­je­ne povr­ši­ne, koris­te se na raz­li­či­te nači­ne, od povre­me­nog kori­šte­nja poje­di­nih pros­to­ra do stal­nog više­go­diš­njeg kori­šte­nja. Korisnici od samog počet­ka i ula­ska u pros­tor Doma mla­dih nas­to­je afir­mi­ra­ti ide­je kul­tur­ne demo­kra­ci­je i pluralizma.

Prostor cije­le zgra­de posje­du­je veli­ki poten­ci­jal s moguć­noš­ću tran­sfor­ma­ci­je pros­to­ra u smis­lu svr­he kori­šte­nja pa se može govo­ri­ti o više­na­mjen­skim, hibri­di­nim prostorima.

S ciljem otvo­re­nos­ti pre­ma lokal­noj zajed­ni­ci, kako bi se pros­tor što više isko­ris­tio suk­lad­no pro­gram­skom okvi­ru Doma mla­dih, pros­to­ri su slo­bod­ni na kori­šte­nje svim gra­đa­ni­ma poštu­ju­ći pro­ce­du­re te uz odgo­vor­no kori­šte­nje pros­to­ra. Niže se nala­ze poda­ci o sva­kom poje­di­nom pros­to­ru te kon­takt infor­ma­ci­je za nji­ho­vo korištenje.

Više o povi­jes­ti Doma mla­dih, nje­go­vim orga­ni­za­ci­ja­ma, misi­ji i vizi­ji te struk­tu­ri pri­či­taj­te na lin­ku.

Baletni studio

Beton kino

Boulder dvorana

Dvorište

Galerija kluba Kocka

Galerija MKC

Hodnik (Kocka)

Ispod bine

Izlog

Kino klub

Mali amfiteatar

Open Box

Penjačka stijena

Plato

Play Drama / Infoteka

Prostorija/e (Mala scena)

Prostorija/e (Plava Dvorana)

Radio KLFM

Razred

Skate park

Studio 3/4

Tiskara

Veliki amfiteatar

Veliki prostor (Kocka)

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr