Dom mladih Split

tribine i konferencije

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

ZAVRŠEN PLATFORMAT 2021.

ZAVRŠIO PLATFORMAT 2021. — FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE NA NAJBOLJI NAČIN PREZENTIRAO DOM MLADIH KAO ISTINSKI DRUŠTVENO-KULTURNI CENTAR

OTKRIVENI SVI DETALJI PLATFORMATA 2021.

PLATFORMAT (01. – 03. lis­to­pa­da) otva­ra­mo u petak, 1.10., s raz­go­vo­rom o buduć­nos­ti Doma mla­dih na kojem će jedan od sudi­oni­ka biti i gra­do­na­čel­nik Ivica Puljak.

PLATFORMAT 2021.

DEVETO IZDANJE FESTIVALA NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT!
/01. — 03.10.2021./ Dom mla­dih Split/

Konferencija „One-stop-shop-a za potporu budućim i postojećim doseljenicima poduzetnicima“

Grad Split i CEDRA Split pozi­va­ju na 3. kon­fe­ren­ci­ju „One-stop-shop‑a za pot­po­ru budu­ćim i pos­to­je­ćim dose­lje­ni­ci­ma podu­zet­ni­ci­ma“ koja će se odr­ža­ti 14. ruj­na u Razredu Doma mladih.

Split, grad za mlade: Imamo sve preduvjete za pokrenuti pozitivne promjene

Dvodnevna kon­fe­ren­ci­ja „Split, grad za mla­de“ koja se odr­ža­la u Domu mla­dih povo­dom Međunarodnog dana mla­dih u orga­ni­za­ci­ji Grada Splita i Info zone, oku­pi­la je na jed­nom mjes­tu sve one želj­ne promjena. 

Konferencija „Split, grad za mlade“

tribine i konferencije

1112.8.2021

Konferencija „Split, grad za mla­de“ odr­žat će se 11. i 12. kolo­vo­za u Domu mladih

A’mo vanka s gradonačelni.com

Facebook live s kandidatkinjama/ima za gradonačelnicu/ka na temu poli­ti­ka pre­ma mladima 

Kamo ide Dom mladih?

Diskusija “Kamo ide Dom mla­dih?” odr­žat će se u čet­vr­tak, 19. stu­de­nog, u 18 sati na onli­ne plat­for­mi Zoom i otvo­re­na je za sve zainteresirane.

Platformat 2020

Platformat 2020

POČINJE OSMI FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT

Predstavljanje novog središnjeg portala u kulturi grada Splita

Predstavljanje novog središnjeg portala u kulturi grada Splita

Svrha novo­po­kre­nu­tog por­ta­la je poti­ca­nje surad­nje orga­ni­za­to­ra i pro­vo­di­te­lja pro­gra­ma u kul­tu­ri u gra­du Splitu, kako u jav­nom, tako i u civil­nom sek­to­ru te infor­mi­ra­nje gra­đa­na o usta­no­va­ma, orga­ni­za­ci­ja­ma civil­nog druš­tva i kul­tur­no-umjet­nič­kim orga­ni­za­ci­ja­ma i nji­ho­vim kul­tur­nim programima.

Dizajn u trenutnom kontekstu

Studenti diplom­skog stu­di­ja na Odsjeku za dizajn vizu­al­nih komu­ni­ka­ci­ja, Umjetničke aka­de­mi­je u Splitu, pod men­tor­stvom arhi­tek­ti­ce Mirande Veljačić iz Platforme 9,81 orga­ni­zi­ra­ju jav­ne disku­si­je pod nazi­vom “Dizajn-upit­nik”

Kriteriji korištenja Doma mladih

Radionica za uspos­tav­lja­nje Kriterija kori­šte­nja pros­to­ra Doma mla­dih odr­žat će se putem Zoom apli­ka­ci­je, a nami­je­nje­na je pri­mar­no svim koris­ni­ci­ma zgra­de Doma mla­dih te surad­ni­ci­ma na pro­jek­tu “Gradimo Dom zajedno”.

Razgovarajmo o Domu zajedno

U sri­je­du, 11. pro­sin­ca, u 18:30 odr­žat će se ras­pra­va o poten­ci­ja­li­ma Doma mla­dih, u sklo­pu koje će biti orga­ni­zi­ran i obi­la­zak zgra­de. Zbog kva­li­te­te rada i ogra­ni­če­nog bro­ja sudi­oni­ka, oba­vez­na je rezer­va­ci­ja mjes­ta putem pri­jav­ni­ce dos­tup­ne na klub​zo​na​.net.

Aaron Kozloff: Aerial straps radionica

Radionica je nami­je­nje­na za prak­ti­kan­te zrač­nih dis­ci­pli­na koji žele pobolj­ša­ti svo­ju teh­ni­ku vrt­nje i polo­ža­je meat­ho­ok/re­ver­se-meat­ho­ok, roll-up, te osta­le vje­šti­ne na bilo kojem od zrač­nih elemenata. 

Predstavljanje CircusNext projekta 2019-2020

Dok čeka­mo otva­ra­nje jav­nog pozi­va za novu edi­ci­ju pro­jek­ta, 5. trav­nja 2019. godi­ne u Beton kino Doma mla­dih split­ski suvre­me­ni cir­ku­ski kolek­tiv ROOM 100 odr­žat će pred­stav­lja­nje CircusNext projekta.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr