Dom mladih Split

Hodnik (Kocka)

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Hodnik je naziv za manji pros­tor u klu­bu Kocka koji prvens­tve­no slu­ži kao kafić, a u nje­mu se čes­to odr­ža­va­ju glaz­be­na doga­đa­nja, pro­jek­ci­je i radionice.

Površina
50 m2
Namjena
glaz­ba, radi­oni­ce, pro­jek­ci­je, kafić
Tehnička oprem­lje­nost
da
Ulaz
Kocka
Kontakt
kum.​kocka@​gmail.​com

Platformat 2020

Platformat 2020

POČINJE OSMI FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT

Hodnik Sessions Stream w/ Zhuna

Hodnik Sessions pro­gram je Kluba Kocka koji za cilj ima pru­ži­ti mla­dim i neafir­mi­ra­nim lokal­nim izvo­đa­či­ma elek­tron­ske glaz­be pri­li­ku za nastup.

KockaStream_005 w/ Madezh, MJ Suddani

KockaStream live on Twitch: https://​www​.twit​ch​.tv/​k​l​u​b​k​o​cka ‑Madezh https://​soun​d​clo​ud​.com/​m​a​d​ezh ‑MJ Suddani https://​soun​d​clo​ud​.com/​m​j​s​u​d​d​ani

KockaStream_004 w/ Fikcio Monger LIVE, El Segundo

KockaStream_004 w/ Fikcio Monger LIVE, El Segundo Twitch KockaStream live on Twitch Soundcloud Fikcio Monger LIVE Web El Segundo @ KLFM​.ORG

KockaStream_003 w/ Carnero, Tonko, Mokosh

glazba, Hodnik (Kocka)

25.4.2020

KockaStream live on Twitch TV Carnero Tonko Mokosh   Facebook

KockaStream_002 w/ Agregat Sun, Anako, Foxy

Stream link Facebook ‑Agregat Sun (Dubokotoplo, Zg) ‑Anako (PULР, St) ‑Foxy (Blast Fest, Ši) 

Predstavljanje udruga: Aktivist i Foto-audio projekt

Upoznajte dje­lat­nos­ti i aktiv­nos­ti udru­ga Aktivist i Foto-audio projekt

Film PICAFERAJ / KOJI BEND live / Los Santos

Riječ je o mul­ti­me­di­jal­nom poku­su koji spa­ja pro­mo­ci­ju zbir­ke sa pred­sta­vom, fil­mom i videom.

Guglielmo Mascio (Nu Funk Klan)

glazba, Hodnik (Kocka)

2021.12.2019

Ovaj petak, 20.12.2019., u Kockinom hod­ni­ku pra­va klup­ska pos­las­ti­ca za sve one s istan­ča­nim uku­som za dis­co glaz­bu i sve srod­ne žanrove.

ULICA!

Ovaj put vas (u tih par sto kora­ka) čeka dobra zaba­va, raz­ne radi­oni­ce, kon­test, izlož­be, par­ti­ji, ludo zabav­ni bes­pos­li­ča­ri, skit­ni­ce i zgubidani!

House of Dynasty

➤ Premijerno pred­stav­lja­nje Drag Queen kolek­ti­va House of Dynasty ljub­ljan­skog klu­ba Tiffany u split­skom klu­bu Kocka!

Hodnik Sessions w/ KA97 b2b Loki

Hodnik Sessions w/ KA97 b2b Loki

Izvođači zain­te­re­si­ra­ni za nas­tup mogu se javi­ti na mail hodniksesh@​gmail.​com sa svo­jim mixe­vi­ma i neko­li­ko infor­ma­ci­ja o sebi.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr