Dom mladih Split

izložbe

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Izložbe 14.10.2020.

VANJA CUCULIĆ ● MATKO MEŠTROVIĆ ● NEP / NOVA EVROPA u Domu mla­dih / Galeriji Multimedijalnog kul­tur­nog cen­tra u Splitu

Platformat 2020

Platformat 2020

POČINJE OSMI FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT

SIVI

Izložba sku­pi­ne auto­ra koji dje­lu­ju pod ime­nom “sivi”

KATRIN NOVAKOVIĆ: RIGHT NOW, MULTIMEDIJALNA IZLOŽBA (MAVENA)

Galerija kluba Kocka, GDZ, izložbe

24.9–1.10.2020

KATRIN NOVAKOVIĆ: RIGHT NOW, MULTIMEDIJALNA IZLOŽBA (MAVENA)

“Love me and love me rig­ht now, but bewa­re of who’s wat­c­hing!”

ANA HOFFNER - EXHAUSTED TIME / ISCRPLJENO VRIJEME

Galerija MKC, GDZ, izložbe

1429.9.2020

ANA HOFFNER - EXHAUSTED TIME / ISCRPLJENO VRIJEME

Na teme­lju pri­ča, izvješ­ća, činje­ni­ca i eks­pe­ri­men­ta video ins­ta­la­ci­je i foto­graf­ski rado­vi Ane Hoffner vode posjetitelja/cu kroz raz­li­či­te nara­ti­ve iscrp­lje­nog vre­me­na koje sli­je­di nakon kri­za, kon­flik­ta i rato­va. […]

Katrin Novaković: Right Now, multimedijalna izložba

Galerija kluba Kocka, GDZ, izložbe

24.9–1.10.2020

  “Love me and love me rig­ht now, but bewa­re of who’s wat­c­hing!” “Right Now” glaz­be­ni je spot naprav­ljen kom­bi­na­ci­jom videa i stop-ani­ma­ci­je za bend ABOP […]

Kiernan Cobarrubia: Cruising Flora

Polazeći iz osob­nog inte­re­sa za cru­isin­gom, kako onog za usput­nim sek­som, tako i za borav­kom u pri­ro­di, Kiernan Cobbarubia stva­ra rad bazi­ran na her­ba­ri­ju­mu bilja­ka koje je […]

NMG@Praktika 2021 - poziv umjetnicima i kustosima

Poziv na natje­čaj za izla­ga­nje u sklo­pu deve­te godi­ne cik­lu­sa NMG@PRAKTIKA 2021.

Petar Vranjković - 2002.

Galerija kluba Kocka, GDZ, izložbe

1623.6.2020

Serija foto­gra­fi­ja 2002. autor­ski je pro­jekt umjet­ni­ka Petra Vranjkovića u kojem bilje­ži LGBTIQ+ oso­be koje se nala­ze u svom sigur­nom pros­to­ru.

NMG@PRAKTIKA_Vladimir Novak: Ne/ima(m) vremena

Polazeći od pos­tav­ke da je impro­vi­za­ci­ja klju­čan fak­tor u stva­ra­nju te da dje­lo nikad nije goto­vo, Vladimir Novak obli­ku­je umjet­nič­ki nara­tiv iz kojeg nas­ta­ju dojm­lji­ve ambi­jen­tal­ne ins­ta­la­ci­je.

Andrea Resner i udruga Domine - prodaja grafika na donaciju

izložbe, zagovaranje i aktivizam

20.4–20.5.2020

Prodaja rado­va na dona­ci­ju: 50% ide udru­zi “Domine” za pomoć žrtva­ma
nasi­lja u kri­zi iza­zva­noj pan­de­mi­jom koro­na­vi­ru­sa.

Igor Grubić: Tragovi nestajanja (u tri čina)

Galerija MKC, GDZ, izložbe

13.3–26.5.2020

U petak 13. ožuj­ka u 20 sati u Galeriji MKC u Domu mla­dih u Splitu otva­ra se izlož­ba “IGOR GRUBIĆ: TRAGOVI NESTAJANJA (U TRI ČINA)”.

AbFab Agencija: Influencerica Ulla

Ova izlož­ba pre­zen­ta­ci­ja je nji­ho­vog dosa­daš­njeg rada te su pri­ka­za­ne sve reali­zi­ra­ne Ulline ulo­ge i to u medi­ju foto­gra­fi­je i vide­oza­pi­sa, pore­da­ne kro­no­lo­ški kako bi se mogao pra­ti­ti nji­hov razvoj u pro­tek­loj godi­ni.

NMG@PRAKTIKA: Suvremena topografija

Galerija kluba Kocka, izložbe

1229.3.2020

NMG@PRAKTIKA: Suvremena topografija

Izložba na taj način uklju­ču­je dje­la arhi­te­ka­ta, umjet­ni­ka i ured­ni­ka, od kojih su svi koris­ti­li ani­mi­ra­ne GIF-ove za pre­zen­ta­ci­ju svo­jih dje­la veza­nih za pros­tor­ne pro­ble­me. Animirani GIF je medij koji je simp­tom de-teri­to­ri­ja­li­za­ci­je kada se bri­šu gra­ni­ce izme­đu vre­me­na i pros­to­ra. Istodobno, ima spo­sob­nost doku­men­ti­ra­nja pro­mje­na u povi­jes­ti, utje­lov­lje­nja pro­gre­siv­nih arhi­tek­ton­skih kon­cep­ta i daje kri­tič­ko raz­miš­lja­nje o druš­tve­noj stvar­nos­ti. Ukratko, on ima spo­sob­nost pred­sta­vi­ti pro­mje­ne u topo­gra­fi­ji, one naj­ma­nje pro­mje­ne koje mogu uve­li­ko utje­ca­ti na život.

Bojan Mrđenović: Magistrala (izložba)

Galerija MKC, GDZ, izložbe

26.9–10.10.2019

Fotografski pro­jekt Magistrala Bojan Mrđenović razvi­ja već šest godi­na kroz koje je saku­pio više od 1500 ana­log­no naprav­lje­nih foto­gra­fi­ja, čiji uži izbor je već pred­stav­ljen jav­nos­ti na izlož­ba­ma u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku

OpenBox: Čajanka + F12 Free Art Display

druženje, GDZ, izložbe, Open Box

23.10.2019

Tradicionalna topla čajan­ka vra­ća se kako bismo pri­zval jesen…

Vitar Drinković: EP 2.1

Galerija MKC, GDZ, izložbe

14.11–5.12.2019

Vitar Drinković izla­že sedam rado­va: inte­re­ak­tiv­ne ins­ta­la­ci­je Biljno slje­pi­lo (2018), Heart Tube (2019), Emoji ske­ner (2019), Accept Cancel (2017), inte­rak­tiv­ne skul­p­tu­re Selfie zagr­ljaj (2015 – 17), Stanje pre­živ­lja­va­nja (2017) i Nemir, lig­h­t­box (2019).

Lezbijski obilazak atenske prošlosti 20.12.2019.

U petak, 20. pro­sin­ca u 20 sati u Galeriji Kluba Kocka u Domu mla­dih, Split, vod­stvo auto­ri­ca kroz pos­tav, otvo­rit će se izlož­ba Lezbijski obi­la­zak aten­ske proš­lo­si. Autorice […]

NMG@PRAKTIKA_Dajana Džafo: Prirodni okoliš

Galerija kluba Kocka, izložbe

1218.12.2019

Dajana Džafo rođe­na je 1988. godi­ne u Splitu. Po zavr­šet­ku sred­nje Škole likov­nih umjet­nos­ti u Splitu upi­su­je Filozofski fakul­tet u Splitu, a 2013. stje­če titu­lu prvos­tup­ni­ce Povijesti umjet­nos­ti i Filozofije. Iste godi­ne upi­su­je Umjetničku aka­de­mi­ju u Splitu gdje 2019. diplo­mi­ra sa zva­njem Magistra edu­ka­ci­je Likovne kul­tu­re i likov­ne umjet­nos­ti sa spe­ci­ja­li­za­ci­jom iz gra­fi­ke u kla­si pro­fe­so­ra Edvina Dragičevića. Od 2019. godi­ne čla­ni­ca je Hrvatske udru­ge likov­nih umjet­ni­ka. Voditeljica je neko­li­ko umjet­nič­kih pro­je­ka­ta i radi­oni­ca. Do sada je reali­zi­ra­la jed­nu samos­tal­nu i sudje­lo­va­la na neko­li­ko skup­nih izlož­bi.

Izložba Tajni Split na Platformatu 2019

Galerija MKC, izložbe

2122.12.2019

U subo­tu, 21.12.2019 na katu Galerije MKC‑a u 21.00h otvo­rit će se izlož­ba ‘Tajni Split’.

 IVAN MARUŠIĆ KLIF: KLIZANJE U NEPOZNATO

Galerija MKC, GDZ, izložbe, Sadržaji

1230.12.2019

U čet­vr­tak 12. pro­sin­ca u 19.30 sati u Galeriji MKC u Domu mla­dih u Splitu otva­ra se izlož­ba IVAN MARUŠIĆ KLIF: KLIZANJE U NEPOZNATO

ULICA!

Ovaj put vas (u tih par sto kora­ka) čeka dobra zaba­va, raz­ne radi­oni­ce, kon­test, izlož­be, par­ti­ji, ludo zabav­ni bes­pos­li­ča­ri, skit­ni­ce i zgu­bi­da­ni!

NMG@PRAKTIKA_Iva Džaja: 3.13 mph

Galerija kluba Kocka, izložbe

1724.10.2019

Iz sim­bo­lič­kih u aps­trak­t­ne, mla­da umjet­ni­ca Iva Džaja nas pot­pu­no neo­p­te­re­će­no vodi u šet­nju kroz pri­zo­re koji su oku­pi­ra­li nje­no foto­graf­sko oko u peri­odu od oko pos­ljed­nje dvi­je godi­ne dok je bes­cilj­no luta­la urba­nim pros­to­ri­ma.

NMG@PRAKTIKA: PROMOCIJA TROGODIŠNJEG KATALOGA

Galerija MKC, GDZ, izložbe

10.10.2019

NMG@PRAKTIKA 2016. – 2018. pro­mo­ci­ja tro­go­diš­njeg kata­lo­ga Četvrtak, 10.10.2019. Galerija MKC Split Ulica slo­bo­de 28 Vjerovali ili ne, ovo je već sed­ma godi­na da pro­vo­di­mo cik­lus NMG@PRAKTIKA […]

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mla­dih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da.
www​.esf​.hr