Dom mladih Split

Galerija kluba Kocka

Galerija klu­ba Kocka ima stal­ni izlož­be­ni pro­gram koji pro­vo­de Koalicija udru­ga mla­dih, Mavena i QueerANarchive. Prezentiraju mla­de suvre­me­ne umjet­ni­ke i raz­li­či­te medi­je umjet­nič­kog izra­ža­va­nja. Osim izlož­bi, u gale­ri­ji se pro­vo­de raz­li­či­te edu­ka­ci­je i radionice.

Površina
59 m2
Namjena
izlož­be, radi­oni­ce, performansi
Tehnička oprem­lje­nost
da
Ulaz
Kocka
Kontakt
kum.​kocka@​gmail.​com

KUSTOSKA ŠKOLA 2024

KUSTOSKA ŠKOLA 2024
SLIKA TRIKONTINENTALA: Podsjetnici za budućnost
7. – 8.5. 2024. / Beton kino, Terasa Trokut
Otvorenje izlož­be: 9.5.2024. / 20 h / Galerija klu­ba Kocka

Jose Begega - SLAM i 3 plesa za Alberta

Jose Begega — SLAM i 3 ple­sa za Alberta
13. — 26.4.2024. / 18 — 21 h / Galerija Kluba Kocka
OTVORENJE: subo­ta 13.4. u 20 h

Galerija kluba Kocka, izložbe

2128.3.2024

N M G@P R A K T I K A : Sanja Bistričić - MISLIM DA SE SJEĆAM

N M G@P R A K T I K A: Sanja Bistričić — MISLIM DA SE SJEĆAM
21. — 28.3.2024. / 18 — 20 h / Galerija klu­ba Kocka
OTVORENJE:  čet­vr­tak, 21. ožuj­ka 2024. u 20 h

POPRAVLJAONICA

POPRAVLJAONICA
22.2.2024. / 18 — 19:30 h / Galerija klu­ba Kocka

UBIJMO DOSADU: Canva dizajn / Radionica

UBIJMO DOSADU: Canva dizajn / Radionica
6.2.2024. / 20 h / Galerija klu­ba Kocka

Popravljaonica i Banka vremena

Popravljaonica i Banka vremena
25.12.2024. / 18 ‑19:30 h / Galerija klu­ba Kocka

Galerija kluba Kocka, izložbe

2129.12.2023

qIZLOŽBE: Helena Janečić - Erotski crteži

qIZLOŽBE: Helena Janečić — Erotski crteži
21. — 29.12.2023. / 18 do 21 h / Galerija Kluba Kocka
otvo­re­nje: 21.12., 19 h

Galerija kluba Kocka, izložbe

818.12.2023

qIZLOŽBE: Tanja Minarik -  I think it's a group of people flying kites in the rain

qIZLOŽBE: Tanja Minarik —  I think it’s a gro­up of people flying kites in the rain
8. — 18.12.2023. / Galerija klu­ba Kocka
OTVORENJE: 8.12. U 19 h
RADNO VRIJEME GALERIJE: pone­djelj­kom i pet­kom 18 — 21 h
utor­kom, sri­je­dom i čet­vrt­kom 20 — 23 h

POPRAVLJAONICA

POPRAVLJAONICA
28.11.2023. / 17:30 — 19 h / Galerija klu­ba Kocka

KUKIČARANJE: božićni ukrasi

KUKIČARANJE: božić­ni ukrasi
30.11.2023 / 19:30 — 22 h / Galerija klu­ba Kocka

Galerija kluba Kocka, izložbe

1930.10.2023

qIZLOŽBE / Irène Mélix: “Bilo bi baza da možemo radit drag usrid bila dana”

qIZLOŽBE / Irène Mélix: “Bilo bi baza da može­mo radit drag usrid bila dana”
19. — 30.10.2023 / 18 — 21 h / Galerija klu­ba Kocka
OTVORENJE IZLOŽBE: čet­vr­tak 19.10. u 19 h

NMG@PRAKTIKA_Martina Miholić: Gallery of Floating Archipelagos // PLATFORMAT

NMG@PRAKTIKA_Martina Miholić: Gallery of Floating Archipelagos // PLATFORMAT
5.10.2023. / 19 h / Galerija klu­ba Kocka

NMG@PRAKTIKA_Tomislav Hršak: SPOMENIK...

NMG@PRAKTIKA_Tomislav Hršak: SPOMENIK…
OTKRIVANJE SPOMENIKA: 15.9.2023. / 18 h / Stepinčeva 69, Split
OTVORENJE IZLOŽBE: 16.9.2023. / 20 h / Galerija klu­ba Kocka

POSTSEZONSKI BAZAR

POSTSEZONSKI BAZAR
17.9.2023. / 20 — 22 h / Galerija klu­ba Kocka

VIKEND PERMAKULTURE: Popravljaonica

VIKEND PERMAKULTURE: Popravljaonica
15.9.2023. / 18:30 — 20 h / Galerija klu­ba Kocka

NMG@PRAKTIKA_Tina Spahija: Umijeće propadanja

NMG@PRAKTIKA_Tina Spahija: Umijeće propadanja
3. — 10.8.2023. / Galerija klu­ba Kocka
OTVORENJE: čet­vr­tak, 3. kolo­vo­za 2023. u 20 h

Foto izložba: Film is not dead!

Foto izlož­ba: Film is not dead!
24.7.2023. / 20 h / Galerija klu­ba Kocka

Mavena poziva da se prijavite za izlaganje u 2024.

Mavena pozi­va da se pri­ja­vi­te za izla­ga­nje u 2024.

NMG@PRAKTIKA_Marynka Dovhanych: Wrath & Sorrow

NMG@PRAKTIKA_Marynka Dovhanych: Wrath & Sorrow
13.7 – 2023. / 20 h / Galerija klu­ba Kocka

Poziv za prijavu aktivnosti za Galeriju kluba Kocka i knjižnicu OpenBox u 2024.

Poziv za pri­ja­vu aktiv­nos­ti za Galeriju klu­ba Kocka i knjiž­ni­cu OpenBox u 2024. 

Galerija kluba Kocka, izložbe

2330.6.2023

NMG@PRAKTIKA_Andrea Taraš: Promjenjivo stanje stvari

NMG@PRAKTIKA_Andrea Taraš: Promjenjivo sta­nje stvari
23. — 30.6.2023. / Galerija klu­ba Kocka
OTVORENJE: petak, 23. lip­nja u 20 h

Magdalena Modrić: „NEMA KORISTI“

Magdalena Modrić: „NEMA KORISTI“
1. — 8.6.2023. / 17 — 20 h / Galerija klu­ba Kocka
OTVORENJE: 1.6.2023. u 20 h

Kukičaranje bakinih kvadratića: radionica + izložba

Kukičaranje baki­nih kva­dra­ti­ća: radi­oni­ca + izložba
12. i 13.6.2023. / Galerija klu­ba Kocka

qIZLOŽBE: Maria Kniaginin-Ciszewska - Bombonjera (Chocolate Box)

qIZLOŽBE: Maria Kniaginin-Ciszewska — Bombonjera (Chocolate Box)
25. — 30.5.2023. / 18 — 21 h / Galerija Kluba Kocka
OTVORENJE: 25.5. u 20 h

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr