Dom mladih Split

Galerija kluba Kocka

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Galerija klu­ba Kocka ima stal­ni izlož­be­ni pro­gram koji pro­vo­de Koalicija udru­ga mla­dih, Mavena i QueerANarchive. Prezentiraju mla­de suvre­me­ne umjet­ni­ke i raz­li­či­te medi­je umjet­nič­kog izra­ža­va­nja. Osim izlož­bi, u gale­ri­ji se pro­vo­de raz­li­či­te edu­ka­ci­je i radionice.

Površina
59 m2
Namjena
izlož­be, radi­oni­ce, performansi
Tehnička oprem­lje­nost
da
Ulaz
Kocka
Kontakt
kum.​kocka@​gmail.​com

Radionica izrade nakita

Radionica izra­de nakita
24.5.2022. / 20 h / Klub Kocka

Tarot: Dvorske karte

Tarot: Dvorske karte
19.5.2022. / 20 h / Galerija klu­ba Kocka

Basic Heels radionica

Basic Heels radionica
17.5.2022. / 20 h / Galerija klu­ba Kocka

Tarot tečaj - Mala Arkana

Tarot — Mala Arkana
12.5.2022. / 20 h / Galerija klu­ba Kocka

Radionica vezenja

Radionica veze­nja
10.5.2022. / 20 h / Galerija klu­ba Kocka

NMG@PRAKTIKA_Ivana Škvorčević: Iskušavanje slike

NMG@PRAKTIKA_Ivana Škvorčević: Iskušavanje slike
05. — 12.05.2022. / rad­nim danom 18 – 20h / Galerija klu­ba Kocka
OTVORENJE: čet­vr­tak, 05.05., u 20 sati

Basic Heels radionica - OTKAZANO

Basic Heels radi­oni­ca — OTKAZANO
26.4.2022. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

Tarot? (uvodno predavanje)

Tarot? (uvod­no predavanje)
21.04.2022. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

Dina Mlinac: Alkemija hrđe

Galerija kluba Kocka, izložbe

1822.4.2022

Dina Mlinac: Alkemija hrđe
18. – 22.04.2022. / 18 — 20h / Galerija klu­ba Kocka

OTVORENJE: Ponedjeljak, 18.4.2022., 19.30 sati, Galerija klu­ba Kocka

Uskrsna kreativna radionica

Uskrsna kre­ativ­na radionica
14.04.2022. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

Uskrsni Face Painting - OTKAZANO

Uskrsni Face Painting — OTKAZANO
12.04.2022. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

Igre na slipo

Interaktivno-edu­ka­tiv­na radi­oni­ca “Igre na slipo”
07.04.2022. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

Ride your wave - a van life story

Ride your wave — a van life story
05.04.2022. / 20h /Galerija klu­ba Kocka

NMG@PRAKTIKA_Marko Dajak: Garnitura pokreta

Galerija kluba Kocka, izložbe

31.3–7.4.2022

NMG@PRAKTIKA_Marko Dajak: Garnitura pokreta
OTVORENJE: čet­vr­tak, 31. ožuj­ka 2022. / 20h / Galerija klu­ba Kocka
Izložba je otvo­re­na do čet­vrt­ka, 7. trav­nja rad­nim danom od 18 do 20 sati

Decoupage radionica - OTKAZANO!

Decoupage radi­oni­ca — OTKAZANO!
29.03.2022. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

Radionica HandPan

Radionica HandPan
22.03.2022. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

Radionica vezenja

Radionica veze­nja
17.03.2022. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

NMG@PRAKTIKA_Sonja Pregrad: Karnevalski šator hrđa na večernjem povjetarcu - ras/pakiravanje predmetnosti

Galerija kluba Kocka, izložbe

1825.3.2022

NMG@PRAKTIKA_Sonja Pregrad: Karnevalski šator hrđa na večer­njem povje­tar­cu — ras/pakiravanje predmetnosti
18. — 25.03.2022. / 18 — 20h / Galerija klu­ba Kocka
OTVORENJE I IZVEDBA: petak, 18. ožuj­ka 2022. u 19h

Radionica uzemljavanja

Radionica uzem­lja­va­nja
15.03.2022. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

Radionica / Otpetljaj si život

Radionica / Otpetljaj si život
10.03.2022. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

Radionica didaktičkih mozgalica

Radionica didak­tič­kih mozgalica
08.03.2022. / 20h / Klub Kocka

Face Painting Maškare

Face Painting Maškare
28.02.2022. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

qIZLOŽBE - Ana Opalić: Martina (dnevnički zapisi 2009. - 2022.)

Galerija kluba Kocka, izložbe

25.2–5.3.2022

qIZLOŽBE — Ana Opalić: Martina (dnev­nič­ki zapi­si 2009. — 2022.)
25.02. — 05.03.2022. / Galerija klu­ba Kocka
OTVORENJE: 25.02.2022., 20h

Čisteći Medvjedići predavanje

Čisteći Medvjedići predavanje
21.02.2022. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr