Dom mladih Split

Galerija kluba Kocka

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Galerija klu­ba Kocka ima stal­ni izlož­be­ni pro­gram koji pro­vo­de Koalicija udru­ga mla­dih, Mavena i QueerANarchive. Prezentiraju mla­de suvre­me­ne umjet­ni­ke i raz­li­či­te medi­je umjet­nič­kog izra­ža­va­nja. Osim izlož­bi, u gale­ri­ji se pro­vo­de raz­li­či­te edu­ka­ci­je i radionice.

Površina
59 m2
Namjena
izlož­be, radi­oni­ce, performansi
Tehnička oprem­lje­nost
da
Ulaz
Kocka
Kontakt
kum.​kocka@​gmail.​com

Radionica izrade božićnih ukrasa

Radionica izra­de božić­nih ukrasa
09.12. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

Izložba VGA 03

Galerija kluba Kocka, izložbe

2230.11.2021

Pridružite nam se na otvo­re­nju tre­će VGA izlož­be u pone­dje­ljak, 22. stu­de­nog u 19 sati.

Stolarska radionica

Stolarska radi­oni­ca
22.11. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

Radionica izrade dreamcatchera

Radionica izra­de dreamcatchera
18.11. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

Buvljak

Buvljak
20.11. / 18 – 20h / Galerija klu­ba Kocka

Piercing predavanje

Piercing pre­da­va­nje
15.11. / 20h / Galerija klu­ba Kocka

Tečaj permakulturnog dizajniranja

TEČAJ PERMAKULTURNOG DIZAJNIRANJA (PDC) SPLIT
11. — 14.11. i 25. — 28.11. / Galerija klu­ba Kocka

Poziv za korištenje prostora knjižnice Open Box i Galerije kluba Kocka

Galerija kluba Kocka, Novosti, Open Box

25.10–15.11.2021

Poziv za kori­šte­nje pros­to­ra knjiž­ni­ce Open Box i Galerije klu­ba Kocka

NMG@PRAKTIKA_Glorija Lizde: Postajanje: Mitovi o ženskosti

Galerija kluba Kocka, izložbe

25.10–2.11.2021

NMG@PRAKTIKA_Glorija Lizde: Mitovi o ženskosti
25.10. — 02.11. / Galerija klu­ba Kocka
OTVORENJE: pone­dje­ljak, 25. lis­to­pa­da 2021., 20h

NMG@PRAKTIKA Adela Jušić: Stvarno, ali ne i istinito

Galerija kluba Kocka, izložbe

1422.10.2021

NMG@PRAKTIKA_Adela Jušić: Stvarno, ali ne i istinito
14.- 22.10. / Galerija klu­ba Kocka
OTVORENJE: čet­vr­tak, 14.10. 2021. u 20 h

Radionica Misteriji vedskog zvuka

Radionica Misteriji ved­skog zvuka
07.10. /20:00h / Galerija Kluba Kocka

NMG@PRAKTIKA_Slatka Splitska Konceptualka nudi rješenje

Galerija kluba Kocka, izložbe

23.9–4.10.2021

SLATKA SPLITSKA KONCEPTUALKA NUDI RJEŠENJE
RUŽIČASTI PERISTIL BOMBON OD PAMUKA ZA VAŠU OBITELJ BANANA SPLIT
NMG@PRAKTIKA
OTVORENJE: čet­vr­tak, 23. ruj­na 2021. u 20 h, Galerija klu­ba Kocka

Izložba „Lezbijska ljubavna priča“

Galerija kluba Kocka, izložbe

1017.9.2021

U petak, 10. ruj­na u 21 sat u Galeriji Kluba Kocka u Domu mla­dih, otva­ra se izlož­ba „Lezbijska lju­bav­na pri­ča“ auto­ri­ce Dyveke Bredsorff. Izložba se otva­ra u sklo­pu pro­gra­ma qFEST‑a.

qFEST 2021.

qFEST 2021.
27. kolo­vo­za — 17. ruj­na 2021.

qIZLOŽBA: Rafael Medina - Transbrasil

Galerija kluba Kocka, izložbe

27.8–5.9.2021

Otvorenje izlož­be foto­gra­fi­ja Transbrasil foto­gra­fa Rafaela Medine
27. kolo­vo­za, 21 sat, Galerija Kluba Kocka

Reci ti meni: LGBT zajednica u Splitu

Treća u nizu “Reci ti meni” ras­pra­va odr­žat će se u pone­dje­ljak, 23. kolo­vo­za 2021. u 19 sati u gale­ri­ji klu­ba Kocka.

Reci ti meni: slobodno vrijeme mladih

Reci ti meni: slo­bod­no vri­je­me mladih 

RECI TI MENI: Mentalno zdravlje

Udruga Aktivist i udru­ga Feniks vas pozi­va­ju na jav­nu ras­pra­vu o men­tal­nom zdravlju!

Izložba Martyne Miller – Sexinsitu

Galerija kluba Kocka, izložbe

25.6–3.7.2021

U sklo­pu pro­gra­ma qIZLOŽBE u petak, 25. 06. u Galeriji Kluba Kocka otva­ra se izlož­ba Martyne Miller

Kocka Rapid Open: Turnir u šahu

Turnir u šahu u Kocki!
Bilo da se natje­če­te ili chil­la­te, biti će ovo pri­je sve­ga ugod­no i kva­li­tet­no dru­že­nje. Pozvani ste makar vam šah nije niti malo napet! 

NMG@PRAKTIKA 2022. – poziv umjetnicima

Poziv mla­dim auto­ri­ma, stu­den­ti­ma i umjet­nič­ko – kus­to­skim surad­ni­ci­ma na počet­ku pro­fe­si­onal­ne kari­je­re da se pri­ja­ve na natje­čaj za izla­ga­nje u 2022. godi­ni u sklo­pu cik­lu­sa izlož­bi i poprat­nog pro­gra­ma NMG@PRAKTIKA.

NMG@PRAKTIKA - Predrag Pavić: Optički šou

Galerija kluba Kocka, izložbe

2128.5.2021

U petak, 21. svib­nja, u 21 sat, u Galeriji Kluba Kocka u Domu mla­dih u sklo­pu cik­lu­sa NMG@PRAKTIKA otva­ra se izlož­ba Optički šou umjet­ni­ka Predraga Pavića. Izložba osta­je otvo­re­na do pet­ka, 28. svib­nja, a pogle­da­ti je može­te pret­hod­nom naj­a­vom na broj: 0989602701.

NMG@PRAKTIKA Josip Šurlin: Afterwardsness

U petak, 9. trav­nja u 20 sati otvo­rit će se izlož­ba iz cik­lu­sa NMG@PRAKTIKA_Josip Šurlin: Afterwardsness u Galeriji Kluba Kocka. Mladi split­ski umjet­nik Josip Šurlin pred­stav­lja se u sklopu […]

qIZLOŽBA: Luka Pešun – Domestic

Galerija kluba Kocka, izložbe

26.3–2.4.2021

U sklo­pu pro­gra­ma qIZLOŽBE u petak, 26. ožuj­ka u 20 sati u Galeriji Kluba Kocka otva­ra se izlož­ba Luke Pešuna.

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr