Dom mladih Split

izvedbeni program

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

FANNY PACK by House of Flamingo

Domaći drag kolek­tiv House of Flamingo nas­tu­pit će na Platou Doma mla­dih u sklo­pu pro­gra­ma Splitskog pri­dea. Nastupu pret­ho­di warm up u 18h dok će sam nas­tup poče­ti u 19h.

Predstave glumačkog studija PlayDrama u lipnju

Nakon dvi­je sezo­ne ispre­ki­da­nog, ali pre­da­nog, rada kaza­li­šte PlayDrama izla­zi pred publi­ku u amfi­te­atru Doma mladih.

Marina Cherry: ONLY BONES V1.6

Cirkus Kolektiv pozi­va na 4. izda­nje Ciklusa pred­sta­va suvre­me­nog cirkusa!

Natječaj za redovni izložbeni program MKC-a u 2022.

Natječaj za redov­ni izlož­be­ni pro­gram u 2022. u orga­ni­za­ci­ji MKC Split i pri­ja­vu pro­gra­ma u orga­ni­za­ci­ji dru­gih kul­tur­no umjet­nič­kih orga­ni­za­ci­ja u pros­to­ru Galerije MKC, Amfiteatra i Beton kina 

Stavi sjedalicu desno

Stavi sje­da­li­cu des­no je krat­ki igra­ni film sce­na­ris­ta i reda­te­lja Elvisa Bošnjaka u kojem glav­ne ulo­ge tuma­če Donat Zeko i Monika Vuco Carev, a kore­ogra­fi­ju pot­pi­su­je Karolina Šuša. Inspiriran […]

Slavena Verić: Obitelj svjetla

Predstava “Obitelj svje­tla” diplom­ska je ispit­na pro­duk­ci­ja stu­den­ti­ce glu­me Slavene Verić.

5. Izvedbeni kolaž

Program rado­va split­skih auto­ra i auto­ri­ca iz podru­čja izved­be­nih i ples­nih umjetnosti

CIRCUS WITHOUT CIRCUS prezentacija

izvedbeni program

17.4.2021

Prezentacija umjet­nič­kih istra­ži­va­nja četi­ri CIRCUS WITHOUT CIRCUS umjetnika

Druga koža, treće žene

Multimedijalna ink­lu­ziv­na pred­sta­va „Druga koža, tre­će žene“ izvo­di se 18. trav­nja 2021. na Maloj sce­ni Doma mladih 

JAM SOME MORE / HOUSE SOME MORE

JAM SOME MORE / HOUSE SOME MORE

Promicanje urba­nih ples­nih sti­lo­va u Splitu, dru­že­nje i pove­zi­va­nje sudi­oni­ka urba­nih ples­nih sti­lo­va u Hrvatskoj i ino­zem­s­tvu te popu­la­ri­za­ci­ja ple­sa opće­ni­to. Za odr­ža­va­nje jam‑a pos­to­jat će selek­ci­ja timo­va i pojedinaca […]

SIVI

Izložba sku­pi­ne auto­ra koji dje­lu­ju pod ime­nom “sivi”

Cirkusiranje / Open Stage

Cirkus Kolektiv — udru­ga za suvre­me­ni cir­kus i srod­ne umjet­nič­ke prak­se vas pozi­va na CIRKUSIRANJE i 3. Open sta­ge — otvo­re­nu večer per­for­man­sa na Turskoj kuli, ovog puta napo­kon na otvo­re­nom s puno dodat­nih aktiv­nos­ti uz narav­no i šank na kojem ćete se moći osvje­ži­ti.  Ulaz je slobodan!

ROOM 100: Joan Catala - Pelat

GDZ, izvedbeni program

12.9.2020

ROOM 100: Joan Catala - Pelat

Španjolski umjet­nik Joan Catala pred­sta­vit će svo­ju nagrađivanu
pred­sta­vu “Pelat” ispred Zlatnih vra­ta u sklo­pu pro­gra­ma prve edicije
fes­ti­va­la suvre­me­nog cir­ku­sa “Festival neo­bič­nih obi­te­lji” u
orga­ni­za­ci­ji kolek­ti­va ROOM 100.

Tricycle Trauma: Iskrenje, duo drama za čovjeka i trapez (WIP)

U subo­tu, 1. kolo­vo­za 2020., u 21:30 u HALI 100 (Hrvatske mor­na­ri­ce 4, Split) cir­ku­ski kolek­tiv Tricycle Trauma izvest će pred­sta­vu u nas­ta­ja­nju “Iskrenje: duo dra­ma za čovje­ka i trapez”.

Moja smrt i ja

U surad­nji s Cirkus Kolektivom u petak, 31. srp­nja u 21:00 na Maloj sce­ni Doma mla­dih Petra Najman izvest će pre­zen­ta­ci­ju pred­sta­ve u nas­ta­ja­nju “Moja smrt i ja”. Projekt rad­nog nazi­va “Moja smrt i ja” istra­ži­va­nje je koje […]

Trilogija “Horror House Project”

izvedbeni program

2930.7.2020

U sri­je­du i čet­vr­tak, 29. i 30. srp­nja na taj­noj loka­ci­ji u Splitu biti će izve­de­na jedins­tve­na pred­sta­va suvre­me­nog cir­ku­sa “Horror House Project — Salto Mortale” za pet gle­da­te­lja po izvedbi!

Zvjerinjak u šumi

Zvjerinjak u šumi

Uz queerANarchive Distro, DJ pro­gram, audi­ci­ju i rekre­aci­ju iz Dnevnog borav­ka LGBT cen­tra Split, u šum­skom izda­nju ZVJERINJAKA čeka vas i pro­jek­ci­ja fil­ma Who Will Fuck Daddy Lasse […]

Svila i uže: Creative and knot workshop by Rollmeknot & Delia Ceruti

Mentorice Delia Ceruti i kolek­tiv Rollmeknot (Gaia Santuccio i Georgina Cassels) odr­žat će dvi­je radi­oni­ce u tra­ja­nju od ukup­no 6.5 sati kroz dva dana, u koji­ma će podu­ča­va­ti teh­ni­ke razvi­je­ne kroz vlas­ti­tu dugo­go­diš­nju prak­su i iskus­tvo, raz­ne kre­ativ­ne pris­tu­pe, te teori­ju kori­šte­nja čvo­ro­va na svi­li uže­tu akro­bat­skom pokre­tu.

Predstava: "Đavolji odvjetnik"

Predstava:

IMRC /Divert kolek­tiv i Martina Tomić: Đavolji odvjet­nik Petero izvo­đa­ča i izvo­đa­či­ca – Mia Kevo, Leon Goličnik, Jason Mullhausen, Marjan Pajvot i Helvecia Tomić —  kroz kore­ogra­fi­ju Martine […]

Danijela Zajc: "Etida Za Preparirani Klavir i Uže"

Običan ras­tav­lje­ni gla­so­vir na čijim žica­ma će, putem kla­sič­nih i eks­pe­ri­men­tal­nih mani­pu­la­ci­ja izvo­đa­ča, glaz­bu stva­ra­ti zrač­no uže. Autorica će istra­ži­ti inte­rak­ci­ju pre­pa­ri­ra­nog kla­vi­ra, odnos­no nje­go­vog glav­nog dije­la — žica, […]

Hugo Bergman: Between me and a hard place 

Od 29. lip­nja do 13. srp­nja jedan od naj­u­pe­čat­lji­vi­jih cyr whe­el akro­ba­ta u Europi, Hugo Bergman bora­vit će na rezi­den­ci­ji u Amfiteatru Doma mla­dih. Na dvo­tjed­noj rezi­den­ci­ji Hugo će nas­ta­vi­ti radi­ti na cje­lo­ve­čer­njoj pred­sta­vi “Between me and a hard pla­ce” s kojom je Hugo pred­se­lek­ti­ran kao jedan od umjet­ni­ka “cir­cus­next” pro­jek­ta 2020 – 2021. 

NMG@Praktika 2021 - poziv umjetnicima i kustosima

Poziv na natje­čaj za izla­ga­nje u sklo­pu deve­te godi­ne cik­lu­sa NMG@PRAKTIKA 2021.

Preshow: Joan Catala - Pelat (OTKAZANO)

GDZ, izvedbeni program

28.3.2020

Renomirani špa­njol­ski cir­ku­ski umjet­nik Joan Catala izvest će svo­ju pred­sta­vu “Pelat” 28. ožuj­ka u 12:00 ispred Zlatnih vra­ta, kao naj­a­vu Festivala neo­bič­nih obitelji!

Sakrij sunce - radio drama za izvođenje u pokretu

GDZ, izvedbeni program

10.2.2020

Kulturno-umjet­nič­ka udru­ga Uzgon vam pred­stav­lja radio dra­mu nami­je­nje­nu izved­bi u pokre­tu. Radio dra­ma je stvo­re­na pre­ma suvre­me­nom proz­nom tek­s­tu Ronalda Panze “Sakrij sun­ce”. Izvedba zapo­či­nje na […]

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr