Dom mladih Split

izvedbeni program

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

PLATFORMAT 2021.

DEVETO IZDANJE FESTIVALA NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT!
/01. — 03.10.2021./ Dom mla­dih Split/

Predstava „Neobične ljubavi“

„Neobične ljubavi“/Žak Valenta i Divert kolektiv

Stiže drugo izdanje festivala suvremenog cirkusa "Festival neobičnih obitelji"!

U orga­ni­za­ci­ji suvre­me­nog cir­ku­skog kolek­ti­va ROOM 100, od 9. do 12. ruj­na 2021., u Domu mla­dih te na još dvi­je loka­ci­je u Splitu, 18 umjet­ni­ka iz Francuske, Španjolske, Grčke i Hrvatske izvest će 7 predstava! 

Plesno - dramska predstava Rollercoaster

Plesno — dram­ska pred­sta­va Rollercoaster,
autor­ski pro­jekt Katarine Đurđević
subo­ta, 04.09.2021

Kino klub Split objavljuje otvoreni natječaj za umjetnike/ce

film, izvedbeni program, Kino klub

26.7–3.9.2021

Kino klub Split povo­dom sedam­de­se­te obljet­ni­ce klu­ba objav­lju­je otvo­re­ni natje­čaj za umjetnike/ce

Petra Najman: MOJA SMRT I JA (wip)

„Moja smrt i ja“/ pone­dje­ljak, 12. srp­nja, 20:00/ Mala sce­na Doma mladih

FANNY PACK by House of Flamingo

Domaći drag kolek­tiv House of Flamingo nas­tu­pit će na Platou Doma mla­dih u sklo­pu pro­gra­ma Splitskog pri­dea. Nastupu pret­ho­di warm up u 18h dok će sam nas­tup poče­ti u 19h.

Predstave glumačkog studija PlayDrama u lipnju

Nakon dvi­je sezo­ne ispre­ki­da­nog, ali pre­da­nog, rada kaza­li­šte PlayDrama izla­zi pred publi­ku u amfi­te­atru Doma mladih.

Marina Cherry: ONLY BONES V1.6

Cirkus Kolektiv pozi­va na 4. izda­nje Ciklusa pred­sta­va suvre­me­nog cirkusa!

Natječaj za redovni izložbeni program MKC-a u 2022.

Natječaj za redov­ni izlož­be­ni pro­gram u 2022. u orga­ni­za­ci­ji MKC Split i pri­ja­vu pro­gra­ma u orga­ni­za­ci­ji dru­gih kul­tur­no umjet­nič­kih orga­ni­za­ci­ja u pros­to­ru Galerije MKC, Amfiteatra i Beton kina 

Stavi sjedalicu desno

Stavi sje­da­li­cu des­no je krat­ki igra­ni film sce­na­ris­ta i reda­te­lja Elvisa Bošnjaka u kojem glav­ne ulo­ge tuma­če Donat Zeko i Monika Vuco Carev, a kore­ogra­fi­ju pot­pi­su­je Karolina Šuša. Inspiriran […]

Slavena Verić: Obitelj svjetla

Predstava “Obitelj svje­tla” diplom­ska je ispit­na pro­duk­ci­ja stu­den­ti­ce glu­me Slavene Verić.

5. Izvedbeni kolaž

Program rado­va split­skih auto­ra i auto­ri­ca iz podru­čja izved­be­nih i ples­nih umjetnosti

CIRCUS WITHOUT CIRCUS prezentacija

izvedbeni program

17.4.2021

Prezentacija umjet­nič­kih istra­ži­va­nja četi­ri CIRCUS WITHOUT CIRCUS umjetnika

Druga koža, treće žene

Multimedijalna ink­lu­ziv­na pred­sta­va „Druga koža, tre­će žene“ izvo­di se 18. trav­nja 2021. na Maloj sce­ni Doma mladih 

JAM SOME MORE / HOUSE SOME MORE

JAM SOME MORE / HOUSE SOME MORE

Promicanje urba­nih ples­nih sti­lo­va u Splitu, dru­že­nje i pove­zi­va­nje sudi­oni­ka urba­nih ples­nih sti­lo­va u Hrvatskoj i ino­zem­s­tvu te popu­la­ri­za­ci­ja ple­sa opće­ni­to. Za odr­ža­va­nje jam‑a pos­to­jat će selek­ci­ja timo­va i pojedinaca […]

SIVI

Izložba sku­pi­ne auto­ra koji dje­lu­ju pod ime­nom “sivi”

Cirkusiranje / Open Stage

Cirkus Kolektiv — udru­ga za suvre­me­ni cir­kus i srod­ne umjet­nič­ke prak­se vas pozi­va na CIRKUSIRANJE i 3. Open sta­ge — otvo­re­nu večer per­for­man­sa na Turskoj kuli, ovog puta napo­kon na otvo­re­nom s puno dodat­nih aktiv­nos­ti uz narav­no i šank na kojem ćete se moći osvje­ži­ti.  Ulaz je slobodan!

ROOM 100: Joan Catala - Pelat

GDZ, izvedbeni program

12.9.2020

ROOM 100: Joan Catala - Pelat

Španjolski umjet­nik Joan Catala pred­sta­vit će svo­ju nagrađivanu
pred­sta­vu “Pelat” ispred Zlatnih vra­ta u sklo­pu pro­gra­ma prve edicije
fes­ti­va­la suvre­me­nog cir­ku­sa “Festival neo­bič­nih obi­te­lji” u
orga­ni­za­ci­ji kolek­ti­va ROOM 100.

Tricycle Trauma: Iskrenje, duo drama za čovjeka i trapez (WIP)

U subo­tu, 1. kolo­vo­za 2020., u 21:30 u HALI 100 (Hrvatske mor­na­ri­ce 4, Split) cir­ku­ski kolek­tiv Tricycle Trauma izvest će pred­sta­vu u nas­ta­ja­nju “Iskrenje: duo dra­ma za čovje­ka i trapez”.

Moja smrt i ja

U surad­nji s Cirkus Kolektivom u petak, 31. srp­nja u 21:00 na Maloj sce­ni Doma mla­dih Petra Najman izvest će pre­zen­ta­ci­ju pred­sta­ve u nas­ta­ja­nju “Moja smrt i ja”. Projekt rad­nog nazi­va “Moja smrt i ja” istra­ži­va­nje je koje […]

Trilogija “Horror House Project”

izvedbeni program

2930.7.2020

U sri­je­du i čet­vr­tak, 29. i 30. srp­nja na taj­noj loka­ci­ji u Splitu biti će izve­de­na jedins­tve­na pred­sta­va suvre­me­nog cir­ku­sa “Horror House Project — Salto Mortale” za pet gle­da­te­lja po izvedbi!

Zvjerinjak u šumi

Zvjerinjak u šumi

Uz queerANarchive Distro, DJ pro­gram, audi­ci­ju i rekre­aci­ju iz Dnevnog borav­ka LGBT cen­tra Split, u šum­skom izda­nju ZVJERINJAKA čeka vas i pro­jek­ci­ja fil­ma Who Will Fuck Daddy Lasse […]

Svila i uže: Creative and knot workshop by Rollmeknot & Delia Ceruti

Mentorice Delia Ceruti i kolek­tiv Rollmeknot (Gaia Santuccio i Georgina Cassels) odr­žat će dvi­je radi­oni­ce u tra­ja­nju od ukup­no 6.5 sati kroz dva dana, u koji­ma će podu­ča­va­ti teh­ni­ke razvi­je­ne kroz vlas­ti­tu dugo­go­diš­nju prak­su i iskus­tvo, raz­ne kre­ativ­ne pris­tu­pe, te teori­ju kori­šte­nja čvo­ro­va na svi­li uže­tu akro­bat­skom pokre­tu.

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr