Dom mladih Split

izvedbeni program

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Organski mjuzikl: prikaza rada u nastajanju

Organski mju­zikl: pri­ka­za rada u nastajanju
18.12.2021. / 20h / Beton kino

Jelena Remetin / ZA vs. PROTIV

Jelena Remetin / ZA vs.PROTIV
01. — 08.12. / 14 — 19h / Amfiteatar

Izvedbena instalacija Dobra voda / 41. Splitski salon

Izvedbena ins­ta­la­ci­ja Dobra voda / 41. Splitski salon
19.11. / 19 — 21 h / Plato, Plava dvorana
20.11. / 11 — 13 h / Plato, Plava dvorana

"Tumult": prezentacija rada u nastajanju

“Tumult”: pre­zen­ta­ci­ja rada u nastajanju
13.11. / 19:30 / Mala scena

Collaboration laboratory for interdisciplinary practices: TwentyNine

Collaboration labo­ra­tory for inter­dis­ci­pli­nary prac­ti­ces: TwentyNine
06.11. / 18h / Mala scena

Predstava "Portreti"

Predstava “Portreti” — Zadarski ples­ni ansambl
20.11. / 20h / Amfiteatar 

Predstava EDIP - režija Senka Bulić

Predstava EDIP — reži­ja Senka Bulić
03.11. / 20h / Amfiteatar 

JAVNI POZIV ZA UMJETNIČKU SURADNJU - Collaboration laboratory for interdisciplinary practices

izvedbeni program

15/10/2021

JAVNI POZIV ZA UMJETNIČKU SURADNJU
Collaboration labo­ra­tory for inter­dis­ci­pli­nary practices

Dodatne izvedbe predstave "Sretna ne bila"

Predstava “Sretna ne bila”
27. i 30.10. / 20h / Amfiteatar

Predstava Squarehead Productions: „Stickman“

Predstava Squarehead Productions: „Stickman“
20.10. / 19h / Mala scena

Predstava ''Sretna ne bila''

Predstava ”Sretna ne bila”
16.10. / 20h / Amfiteatar

4. Open stage

4. Open stage
09.10. / 19:30h / Plato Doma mladih 

ZAVRŠEN PLATFORMAT 2021.

ZAVRŠIO PLATFORMAT 2021. — FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE NA NAJBOLJI NAČIN PREZENTIRAO DOM MLADIH KAO ISTINSKI DRUŠTVENO-KULTURNI CENTAR

OTKRIVENI SVI DETALJI PLATFORMATA 2021.

PLATFORMAT (01. – 03. lis­to­pa­da) otva­ra­mo u petak, 1.10., s raz­go­vo­rom o buduć­nos­ti Doma mla­dih na kojem će jedan od sudi­oni­ka biti i gra­do­na­čel­nik Ivica Puljak.

Interaktivna kazališno-plesna predstava „Astronauti“

Interaktivna kaza­liš­no-ples­na pred­sta­va „Astronauti
25. ruj­na 2021. / 18.00h / Beton Kino

PLATFORMAT 2021.

DEVETO IZDANJE FESTIVALA NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT!
/01. — 03.10.2021./ Dom mla­dih Split/

Predstava „Neobične ljubavi“

„Neobične ljubavi“/Žak Valenta i Divert kolektiv

Stiže drugo izdanje festivala suvremenog cirkusa "Festival neobičnih obitelji"!

U orga­ni­za­ci­ji suvre­me­nog cir­ku­skog kolek­ti­va ROOM 100, od 9. do 12. ruj­na 2021., u Domu mla­dih te na još dvi­je loka­ci­je u Splitu, 18 umjet­ni­ka iz Francuske, Španjolske, Grčke i Hrvatske izvest će 7 predstava! 

Plesno - dramska predstava Rollercoaster

Plesno — dram­ska pred­sta­va Rollercoaster,
autor­ski pro­jekt Katarine Đurđević
subo­ta, 04.09.2021

Kino klub Split objavljuje otvoreni natječaj za umjetnike/ce

film, izvedbeni program, Kino klub

26.7–3.9.2021

Kino klub Split povo­dom sedam­de­se­te obljet­ni­ce klu­ba objav­lju­je otvo­re­ni natje­čaj za umjetnike/ce

Petra Najman: MOJA SMRT I JA (wip)

„Moja smrt i ja“/ pone­dje­ljak, 12. srp­nja, 20:00/ Mala sce­na Doma mladih

FANNY PACK by House of Flamingo

Domaći drag kolek­tiv House of Flamingo nas­tu­pit će na Platou Doma mla­dih u sklo­pu pro­gra­ma Splitskog pri­dea. Nastupu pret­ho­di warm up u 18h dok će sam nas­tup poče­ti u 19h.

Predstave glumačkog studija PlayDrama u lipnju

Nakon dvi­je sezo­ne ispre­ki­da­nog, ali pre­da­nog, rada kaza­li­šte PlayDrama izla­zi pred publi­ku u amfi­te­atru Doma mladih.

Marina Cherry: ONLY BONES V1.6

Cirkus Kolektiv pozi­va na 4. izda­nje Ciklusa pred­sta­va suvre­me­nog cirkusa!

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr