Dom mladih Split

izvedbeni program

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

JAM SOME MORE / HOUSE SOME MORE

JAM SOME MORE / HOUSE SOME MORE

Promicanje urba­nih ples­nih sti­lo­va u Splitu, dru­že­nje i pove­zi­va­nje sudi­oni­ka urba­nih ples­nih sti­lo­va u Hrvatskoj i ino­zem­s­tvu te popu­la­ri­za­ci­ja ple­sa opće­ni­to. Za odr­ža­va­nje jam‑a pos­to­jat će selek­ci­ja timo­va i poje­di­na­ca […]

SIVI

Izložba sku­pi­ne auto­ra koji dje­lu­ju pod ime­nom “sivi”

Cirkusiranje / Open Stage

Cirkus Kolektiv — udru­ga za suvre­me­ni cir­kus i srod­ne umjet­nič­ke prak­se vas pozi­va na CIRKUSIRANJE i 3. Open sta­ge — otvo­re­nu večer per­for­man­sa na Turskoj kuli, ovog puta napo­kon na otvo­re­nom s puno dodat­nih aktiv­nos­ti uz narav­no i šank na kojem ćete se moći osvje­ži­ti.  Ulaz je slo­bo­dan!

ROOM 100: Joan Catala - Pelat

GDZ, izvedbeni program

12.9.2020

ROOM 100: Joan Catala - Pelat

Španjolski umjet­nik Joan Catala pred­sta­vit će svo­ju nagra­đi­va­nu
pred­sta­vu “Pelat” ispred Zlatnih vra­ta u sklo­pu pro­gra­ma prve edi­ci­je
fes­ti­va­la suvre­me­nog cir­ku­sa “Festival neo­bič­nih obi­te­lji” u
orga­ni­za­ci­ji kolek­ti­va ROOM 100.

Tricycle Trauma: Iskrenje, duo drama za čovjeka i trapez (WIP)

U subo­tu, 1. kolo­vo­za 2020., u 21:30 u HALI 100 (Hrvatske mor­na­ri­ce 4, Split) cir­ku­ski kolek­tiv Tricycle Trauma izvest će pred­sta­vu u nas­ta­ja­nju “Iskrenje: duo dra­ma za čovje­ka i tra­pez”.

Moja smrt i ja

U surad­nji s Cirkus Kolektivom u petak, 31. srp­nja u 21:00 na Maloj sce­ni Doma mla­dih Petra Najman izvest će pre­zen­ta­ci­ju pred­sta­ve u nas­ta­ja­nju “Moja smrt i ja”. Projekt rad­nog nazi­va “Moja smrt i ja” istra­ži­va­nje je koje […]

Trilogija “Horror House Project”

izvedbeni program

2930.7.2020

U sri­je­du i čet­vr­tak, 29. i 30. srp­nja na taj­noj loka­ci­ji u Splitu biti će izve­de­na jedins­tve­na pred­sta­va suvre­me­nog cir­ku­sa “Horror House Project — Salto Mortale” za pet gle­da­te­lja po izved­bi!

Zvjerinjak u šumi

Zvjerinjak u šumi

Uz queerANarchive Distro, DJ pro­gram, audi­ci­ju i rekre­aci­ju iz Dnevnog borav­ka LGBT cen­tra Split, u šum­skom izda­nju ZVJERINJAKA čeka vas i pro­jek­ci­ja fil­ma Who Will Fuck Daddy Lasse […]

Svila i uže: Creative and knot workshop by Rollmeknot & Delia Ceruti

Mentorice Delia Ceruti i kolek­tiv Rollmeknot (Gaia Santuccio i Georgina Cassels) odr­žat će dvi­je radi­oni­ce u tra­ja­nju od ukup­no 6.5 sati kroz dva dana, u koji­ma će podu­ča­va­ti teh­ni­ke razvi­je­ne kroz vlas­ti­tu dugo­go­diš­nju prak­su i iskus­tvo, raz­ne kre­ativ­ne pris­tu­pe, te teori­ju kori­šte­nja čvo­ro­va na svi­li uže­tu akro­bat­skom pokre­tu.

Predstava: "Đavolji odvjetnik"

Predstava:

IMRC /Divert kolek­tiv i Martina Tomić: Đavolji odvjet­nik Petero izvo­đa­ča i izvo­đa­či­ca – Mia Kevo, Leon Goličnik, Jason Mullhausen, Marjan Pajvot i Helvecia Tomić —  kroz kore­ogra­fi­ju Martine […]

Danijela Zajc: "Etida Za Preparirani Klavir i Uže"

Običan ras­tav­lje­ni gla­so­vir na čijim žica­ma će, putem kla­sič­nih i eks­pe­ri­men­tal­nih mani­pu­la­ci­ja izvo­đa­ča, glaz­bu stva­ra­ti zrač­no uže. Autorica će istra­ži­ti inte­rak­ci­ju pre­pa­ri­ra­nog kla­vi­ra, odnos­no nje­go­vog glav­nog […]

Hugo Bergman: Between me and a hard place 

Od 29. lip­nja do 13. srp­nja jedan od naj­u­pe­čat­lji­vi­jih cyr whe­el akro­ba­ta u Europi, Hugo Bergman bora­vit će na rezi­den­ci­ji u Amfiteatru Doma mla­dih. Na dvo­tjed­noj rezi­den­ci­ji Hugo će nas­ta­vi­ti radi­ti na cje­lo­ve­čer­njoj pred­sta­vi “Between me and a hard pla­ce” s kojom je Hugo pred­se­lek­ti­ran kao jedan od umjet­ni­ka “cir­cus­next” pro­jek­ta 2020 – 2021. 

NMG@Praktika 2021 - poziv umjetnicima i kustosima

Poziv na natje­čaj za izla­ga­nje u sklo­pu deve­te godi­ne cik­lu­sa NMG@PRAKTIKA 2021.

Preshow: Joan Catala - Pelat (OTKAZANO)

GDZ, izvedbeni program

28.3.2020

Renomirani špa­njol­ski cir­ku­ski umjet­nik Joan Catala izvest će svo­ju pred­sta­vu “Pelat” 28. ožuj­ka u 12:00 ispred Zlatnih vra­ta, kao naj­a­vu Festivala neo­bič­nih obi­te­lji!

Sakrij sunce - radio drama za izvođenje u pokretu

GDZ, izvedbeni program

10.2.2020

Kulturno-umjet­nič­ka udru­ga Uzgon vam pred­stav­lja radio dra­mu nami­je­nje­nu izved­bi u pokre­tu. Radio dra­ma je stvo­re­na pre­ma suvre­me­nom proz­nom tek­s­tu Ronalda Panze “Sakrij sun­ce”. Izvedba zapo­či­nje na […]

Ciklus predstava #2: "Souffle / Dah"

Kam Hram vas za zado­volj­stvom pozi­va na izved­bu pred­sta­ve Souffle, fran­cu­ske cir­ku­ske kom­pa­ni­je L’Eolienne, u čet­vr­tak 12.9.2019. u 20 sati u Amfiteatru Doma mla­dih.

6. dani tovara - progression sessions

druženje, GDZ, glazba, izvedbeni program

2526.10.2019

6. dani tova­ra već su tu sa boga­tim zabav­nim i edu­ka­tiv­nim pro­gra­mi­ma, pro­ve­di­te nado­la­ze­ći sun­ča­ni vikend u pros­to­ru malog mar­jan­skog amfi­te­atra uz edu­ka­tiv­ne radi­oni­ce, jav­na čita­nja poezi­je, te boga­ti glaz­be­ni pro­gram.

ISPOD BINE, sound art festival #4

čet­vr­to izda­nje ISPOD BINE, sound art fes­ti­va­la, koji će se odr­ža­ti od 4. do 11. stu­de­nog

2. Dječji Open Stage

KULTURNA ALTERNATIVA MLADIH — HRAM vas pozi­va na 2. Dječji Open sta­ge — otvo­re­nu večer per­for­man­sa!

Circus Sabok: Sabotage

Predstava se bavi pita­nji­ma roda zane­ma­ru­ju­ći indi­vi­du­ali­zam kao pojam i poka­zu­ju­ći koli­ko smo svi jed­na­ki. Na pozor­ni­ci se nala­ze dva tije­la, muška­rac i žena, ali samo jedan zajed­nič­ki um bez roda.

ULICA!

Ovaj put vas (u tih par sto kora­ka) čeka dobra zaba­va, raz­ne radi­oni­ce, kon­test, izlož­be, par­ti­ji, ludo zabav­ni bes­pos­li­ča­ri, skit­ni­ce i zgu­bi­da­ni!

House of Dynasty

➤ Premijerno pred­stav­lja­nje Drag Queen kolek­ti­va House of Dynasty ljub­ljan­skog klu­ba Tiffany u split­skom klu­bu Kocka!

PROGRAM RADIONICA by Circus SaboK

Artist in resi­den­ce pro­gram udru­ge KAM HRAM pru­ža pros­tor­nu i teh­nič­ku podr­šku umjet­ni­ci­ma u kre­aci­ji novih pred­sta­va te isto­vre­me­no for­mi­ra lokal­ni suvre­me­ni cir­ku­ski pro­gram u vidu pro­du­ci­ra­nja umjet­nos­ti, dis­tri­bu­ci­je umjet­nos­ti i stva­ra­nja pri­li­ka za edu­ka­ci­ju.

Prirodni pokret i animalis - radionica Marije Šćekić

Za pro­du­že­ni vikend, 2. i 3. stu­de­nog na Tiramolinu plat­for­mu Merge in moti­on sti­že Marija Šćekić, vodi­te­lji­ca umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je Histeria Nova, osni­va­či­ca Škole pri­rod­nog pokre­ta koja je Hrvatsku ples­nu sce­nu upoz­na­la s ver­ti­kal­nim ple­som. Marija Šćekić će u split­skom Domu mla­dih, u pros­to­ri­ma Mala sce­na i Plavi salon odr­ža­ti vikend radi­oni­cu „Prirodni pokret i ani­ma­lis“, a nakon radi­oni­ca i pre­da­va­nje o ver­ti­kal­nom ple­su, kao uvod u idu­ću godi­nu kada će Marija vodi­ti i radi­oni­cu ver­ti­kal­nog ple­sa.

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mla­dih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da.
www​.esf​.hr