Dom mladih Split

Razred

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

 

Prostor je ure­đen u sklo­pu pro­jek­ta „Gradimo Dom zajed­no“ te pro­jek­ta „TASKFORCOME“ (arhi­tekt Dinko Peračić).

Razred je dije­lje­ni, co-wor­king pros­tor za suvre­me­ne edu­ka­cij­ske i komu­ni­ka­cij­ske, kul­tur­ne i umjet­nič­ke pro­gra­me. Uređen je i oprem­ljen za pre­da­va­nja, radi­oni­ce, sku­po­ve, pro­duk­ci­ju i pre­zen­ta­ci­ju kul­tur­no-umjet­nič­kih i medij­skih sadr­ža­ja. Planiran je kao mjes­to susre­ta i kul­tur­ne raz­mje­ne te za pro­duk­ci­ju i pri­pre­mu novih rado­va i pro­jek­ta u polju umjet­nos­ti i kul­tu­re. Otvoren je za povre­me­no ter­min­sko kori­šte­nje, svim poje­din­ci­ma, orga­ni­za­ci­ja­ma i usta­no­va­ma u polju suvre­me­ne kul­tu­re i umjet­nos­ti te u svr­hu razvo­ja druš­tve­nog podu­zet­niš­tva. Jedan je od pros­to­ra koji­ma se Dom mla­dih otva­ra širo­kom kru­gu gra­đa­na, koji kao stva­ra­oci pro­gra­ma ili publi­ka tre­ba­ju kva­li­tet­ne uvje­te za edu­ka­ci­ju, stva­ra­nje, pre­zen­ta­ci­ju i komunikaciju.

Kako bi Razred bio dos­tu­pan što većem bro­ju orga­ni­za­ci­ja, koje nema­ju osi­gu­ran pros­tor za rad, ogra­ni­če­no je kori­šte­nje cowor­kin­ga do 3 oso­be po orga­ni­za­ci­ji. S koris­ni­ci­ma se skla­pa ugo­vor o kori­šte­nju te koris­ni­ci pla­ća­ju mje­seč­nu čla­na­ri­nu u izno­su od 75 kn po oso­bi. Članarina ne osi­gu­ra­va rad­ni stol. Pravila pona­ša­nja u cowor­kin­gu može­te pogle­da­ti ovdje.

Prostor se može koristiti:
pone­djelj­kom, sri­je­dom, čet­vrt­kom: 9:00 – 15:30h
pet­kom: 9 – 14:00h

Za sva pita­nja oko rezer­va­ci­je pros­to­ra za odr­ža­va­nje pro­gram­skih aktiv­nos­ti i cowor­king kori­šte­nja može­te se javi­ti na razred@​mkcsplit.​hr ili 099 4222 950.

Opis
Prostor je akus­tič­nom zavje­som mogu­će podi­je­li­ti na dva dije­la koji se, pre­ma potre­bi i moguć­nos­ti­ma, mogu koris­ti­ti kao cje­li­na ili odvo­je­no. Prostor ima ure­đen PVC pod (sive) i zido­ve (bije­lo). Ima dobru akus­ti­ku i osnov­nu zvuč­nu izo­la­ci­ju, ali nedo­volj­nu da bi spri­je­či­la pro­bi­ja­nje zvu­ka van pros­to­ra. Na juž­noj stra­ni cije­lom duži­nom se nala­ze pro­zo­ri. Prostor je kli­ma­ti­zi­ran, oprem­ljen mini kuhi­njom i ima svoj sani­tar­ni čvor. Korisnicima je dos­tu­pan širo­ko­po­jas­ni WiFi internet.
Površina
205 m2
Namjena
poli­va­lent­ni prostor
Tehnička oprem­lje­nost
da
Ulaz
Razred se nala­zi na tre­ćem katu (eta­ža T5), a pris­tu­pa mu se kroz juž­ni ulaz zgra­de Doma mladih.
Kontakt
razred@​mkcsplit.​hr

DUMP Internship

DUMP Internship
Studeni — Svibanj (sva­ka subo­ta i nedje­lja popod­ne) / Razred

NMG EDUKACIJA: Škola kritike vizualnih umjetnosti

edukacije i radionice, Razred

1213.11.2021

ŠKOLA KRITIKE VIZUALNIH UMJETNOSTI 2021.
12. i 13.11. 2021. / Razred & online

KLFM Radio dani

KLFM Radio dani / 8. — 13. 11.

Predstavljanje programa Unije: Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) i Kreativna Europa – Kultura

Predstavljanje pro­gra­ma Unije: Građani, jed­na­kost, pra­va i vri­jed­nos­ti (CERV) i Kreativna Europa – Kultura
26.10. / 10 – 12h / Razred

KUSTOSKA ŠKOLA: Stvarno, ali ne i istinito: Mitovi o ženskosti

edukacije i radionice, Razred

2122.10.2021

KUSTOSKA ŠKOLA: Stvarno, ali ne i isti­ni­to: Mitovi o ženskosti
21. i 22.10. / Razred i online/
Predavačice: Adela Jušić, Glorija Lizde, Tijana Okić, Petra Šarin

Radionica pisanja projektnih prijava u okviru programa erasmus

Besplatna radi­oni­ca pisa­nja pro­jek­t­nih pri­ja­va u okvi­ru pro­gra­ma erasmus
18.10. / 17:45 – 19:30h / Razred

Predstavljanje projekta od5do95

Predstavljanje mul­ti­me­di­jal­nog umjet­nič­kog pro­jek­ta od5do95
19.10. / 20 h / Razred

Kritički parkour: Hrvatski plesni modernizam - predavanje

edukacije i radionice, Razred

2324.10.2021

Kritički par­ko­ur: Hrvatski ples­ni moder­ni­zam — predavanje
23.10. /17 — 20h / Razred
24.10. / 10 — 13h / Razred

Radionica: Kako komunicirati sa samopouzdanjem?

RADIONICA / Kako komu­ni­ci­ra­ti sa samopouzdanjem?

VRŠNJAČKA PODRŠKA / Jer nam nije teško!

Mala ško­la vrš­njač­ke podrške

OTKRIVENI SVI DETALJI PLATFORMATA 2021.

PLATFORMAT (01. – 03. lis­to­pa­da) otva­ra­mo u petak, 1.10., s raz­go­vo­rom o buduć­nos­ti Doma mla­dih na kojem će jedan od sudi­oni­ka biti i gra­do­na­čel­nik Ivica Puljak.

Projekcija filma "Trauma nas uči mudrosti" -ODGOĐENO-

film, Razred

29.9.2021

Projekcija fil­ma “Trauma nas uči mudros­ti” ‑ODGOĐENO-
29.9.2021. / 18:00h / Razred

Predavanje na temu: E-građanin (samopopisivanje)

Predavanje na temu: E‑građanin (samo­po­pi­si­va­nje)
sri­je­da, 22. ruj­na 2021,/ 19:30 – 20:30h / Razred

Masculine & Feminine / Movement Medicine radionica i ceremonija - OTKAZANO

MASCULINE & FEMININE
Movement Medicine radi­oni­ca i ceremonija
subo­ta, 25.9.2021. / 10:00 – 14:00h / Razred
vodi­te­lji­ca: Kaya Tamara Sertic

PLATFORMAT 2021.

DEVETO IZDANJE FESTIVALA NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT!
/01. — 03.10.2021./ Dom mla­dih Split/

Neformalno udruženje organizacija koje rade s mladima u SDŽ

Neformalno udru­že­nje orga­ni­za­ci­ja koje rade s mla­di­ma u SDŽ

Konferencija „One-stop-shop-a za potporu budućim i postojećim doseljenicima poduzetnicima“

Grad Split i CEDRA Split pozi­va­ju na 3. kon­fe­ren­ci­ju „One-stop-shop‑a za pot­po­ru budu­ćim i pos­to­je­ćim dose­lje­ni­ci­ma podu­zet­ni­ci­ma“ koja će se odr­ža­ti 14. ruj­na u Razredu Doma mladih.

Reci svoje mišljenje o programima u Domu

Novosti, Razred

17/06/2021

Platforma Doma mla­dih ispi­tu­je sta­vo­ve o pro­gra­mi­ma u Domu mla­dih kako bi na osno­vu tvog miš­lje­nja una­pri­je­di­li sadr­ža­je u Domu.

Predstavljanje novog središnjeg portala u kulturi grada Splita

Predstavljanje novog središnjeg portala u kulturi grada Splita

Svrha novo­po­kre­nu­tog por­ta­la je poti­ca­nje surad­nje orga­ni­za­to­ra i pro­vo­di­te­lja pro­gra­ma u kul­tu­ri u gra­du Splitu, kako u jav­nom, tako i u civil­nom sek­to­ru te infor­mi­ra­nje gra­đa­na o usta­no­va­ma, orga­ni­za­ci­ja­ma civil­nog druš­tva i kul­tur­no-umjet­nič­kim orga­ni­za­ci­ja­ma i nji­ho­vim kul­tur­nim programima.

Razgovarajmo o Domu zajedno

U sri­je­du, 11. pro­sin­ca, u 18:30 odr­žat će se ras­pra­va o poten­ci­ja­li­ma Doma mla­dih, u sklo­pu koje će biti orga­ni­zi­ran i obi­la­zak zgra­de. Zbog kva­li­te­te rada i ogra­ni­če­nog bro­ja sudi­oni­ka, oba­vez­na je rezer­va­ci­ja mjes­ta putem pri­jav­ni­ce dos­tup­ne na klub​zo​na​.net.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr