Dom mladih Split

Razred

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Prostor je ure­đen u sklo­pu pro­jek­ta „Gradimo Dom zajed­no“ te pro­jek­ta „TASKFORCOME“ (arhi­tekt Dinko Peračić).

Razred je dije­lje­ni, co-wor­king pros­tor za suvre­me­ne edu­ka­cij­ske i komu­ni­ka­cij­ske, kul­tur­ne i umjet­nič­ke pro­gra­me. Uređen je i oprem­ljen za pre­da­va­nja, radi­oni­ce, sku­po­ve, pro­duk­ci­ju i pre­zen­ta­ci­ju kul­tur­no-umjet­nič­kih i medij­skih sadr­ža­ja. Planiran je kao mjes­to susre­ta i kul­tur­ne raz­mje­ne te za pro­duk­ci­ju i pri­pre­mu novih rado­va i pro­jek­ta u polju umjet­nos­ti i kul­tu­re. Otvoren je za povre­me­no ter­min­sko kori­šte­nje, svim poje­din­ci­ma, orga­ni­za­ci­ja­ma i usta­no­va­ma u polju suvre­me­ne kul­tu­re i umjet­nos­ti te u svr­hu razvo­ja druš­tve­nog podu­zet­niš­tva. Jedan je od pros­to­ra koji­ma se Dom mla­dih otva­ra širo­kom kru­gu gra­đa­na, koji kao stva­ra­oci pro­gra­ma ili publi­ka tre­ba­ju kva­li­tet­ne uvje­te za edu­ka­ci­ju, stva­ra­nje, pre­zen­ta­ci­ju i komunikaciju.

Razred je dos­tu­pan za cowor­king kori­šte­nje udru­ga­ma, umjet­nič­kim orga­ni­za­ci­ja­ma i nefor­mal­nim ini­ci­ja­ti­va­ma i to bez nak­na­de u cilju pru­ža­nja podr­ške nji­ho­vom razvo­ju te razvo­ju neza­vis­ne sce­ne. S koris­ni­ci­ma se skla­pa ugo­vor o kori­šte­nju. Pravila pona­ša­nja u cowor­kin­gu može­te pogle­da­ti ovdje.

Prostor se može koristiti:
pone­djelj­kom, utor­kom i sri­je­dom: 9:00 – 15:30h
čet­vrt­kom: 9:00 – 14:00h

Za sva pita­nja oko rezer­va­ci­je pros­to­ra za odr­ža­va­nje pro­gram­skih aktiv­nos­ti i cowor­king kori­šte­nja može­te se javi­ti na razred@​mkcsplit.​hr ili 099 4222 950.

Opis
Prostor je akus­tič­nom zavje­som mogu­će podi­je­li­ti na dva dije­la koji se, pre­ma potre­bi i moguć­nos­ti­ma, mogu koris­ti­ti kao cje­li­na ili odvo­je­no. Prostor ima ure­đen PVC pod (sive) i zido­ve (bije­lo). Ima dobru akus­ti­ku i osnov­nu zvuč­nu izo­la­ci­ju, ali nedo­volj­nu da bi spri­je­či­la pro­bi­ja­nje zvu­ka van pros­to­ra. Na juž­noj stra­ni cije­lom duži­nom se nala­ze pro­zo­ri. Prostor je kli­ma­ti­zi­ran, oprem­ljen mini kuhi­njom i ima svoj sani­tar­ni čvor. Korisnicima je dos­tu­pan širo­ko­po­jas­ni WiFi internet.
Površina
205 m2
Namjena
poli­va­lent­ni prostor
Tehnička oprem­lje­nost
da
Ulaz
Razred se nala­zi na tre­ćem katu (eta­ža T5), a pris­tu­pa mu se kroz juž­ni ulaz zgra­de Doma mladih.
Kontakt
razred@​mkcsplit.​hr

Dizajn razgovor - Nikša Vukša (NVAtelier)

Dizajn raz­go­vor — Nikša Vukša (NVAtelier)
18.5.2022. / 18:30 h / Razred

Dizajn razgovor - Luka Duplančić

Dizajn raz­go­vor — Luka Duplančić
11.5.2022. / 18:30 h / Razred

Uvod u urbanu permakulturu

edukacije i radionice, Razred

25.4–14.7.2022

Uvod u urba­nu permakulturu
(Testni tečaj u okvi­ru Erasmus+ KA2 partnerstva)

Dizajn razgovor - Petar Reić (OmoLab)

Dizajn raz­go­vor — Petar Reić (OmoLab)
14.04.2022. / 19 – 22h / Razred

Sharing of practice Volume UP

Sharing of prac­ti­ce Volume UP
09.04.2022. / 17 ‑19h / Razred & online

Mala škola mentalnog zdravlja u travnju u Razredu

edukacije i radionice, Razred

418.4.2022

Mala ško­la men­tal­nog zdrav­lja u trav­nju u Razredu
04., 11. i 18. 04. 2022. / 17 – 20h / Razred

Dizajn razgovor - Luka Duplančić - OTKAZANO!

Dizajn raz­go­vor — Luka Duplančić — OTKAZANO!
31.03.2022. / 19 — 22h / Razred

Razgovor s KAZINOTI & KOMENDA

Razgovor s KAZINOTI & KOMENDA
17.03.2022. / 19h / Razred

Dizajn kritika - Alen Marić

Dizajn kri­ti­ka — Alen Marić
24.02.2022. / 19:00 — 20:30h / Razred

Besplatni klub domaće zadaće - engleski jezik

edukacije i radionice, Razred

1.1–15.2.2022

Besplatni klub doma­će zada­će — engle­ski jezik
01., 08. i 15.02.2022. / 11 – 14h / Razred

Zašto sam (p)ostao novinar?, objašnjava Ante Tomić

Zašto sam ( p )ostao novi­nar?, objaš­nja­va Ante Tomić.
24.01.2022. / 18h / Razred

DUMP Internship

DUMP Internship
Studeni — Svibanj (sva­ka subo­ta i nedje­lja popod­ne) / Razred

NMG EDUKACIJA: Škola kritike vizualnih umjetnosti

edukacije i radionice, Razred

1213.11.2021

ŠKOLA KRITIKE VIZUALNIH UMJETNOSTI 2021.
12. i 13.11. 2021. / Razred & online

KLFM Radio dani

KLFM Radio dani / 8. — 13. 11.

Predstavljanje programa Unije: Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) i Kreativna Europa – Kultura

Predstavljanje pro­gra­ma Unije: Građani, jed­na­kost, pra­va i vri­jed­nos­ti (CERV) i Kreativna Europa – Kultura
26.10. / 10 – 12h / Razred

KUSTOSKA ŠKOLA: Stvarno, ali ne i istinito: Mitovi o ženskosti

edukacije i radionice, Razred

2122.10.2021

KUSTOSKA ŠKOLA: Stvarno, ali ne i isti­ni­to: Mitovi o ženskosti
21. i 22.10. / Razred i online/
Predavačice: Adela Jušić, Glorija Lizde, Tijana Okić, Petra Šarin

Radionica pisanja projektnih prijava u okviru programa erasmus

Besplatna radi­oni­ca pisa­nja pro­jek­t­nih pri­ja­va u okvi­ru pro­gra­ma erasmus
18.10. / 17:45 – 19:30h / Razred

Predstavljanje projekta od5do95

Predstavljanje mul­ti­me­di­jal­nog umjet­nič­kog pro­jek­ta od5do95
19.10. / 20 h / Razred

Kritički parkour: Hrvatski plesni modernizam - predavanje

edukacije i radionice, Razred

2324.10.2021

Kritički par­ko­ur: Hrvatski ples­ni moder­ni­zam — predavanje
23.10. /17 — 20h / Razred
24.10. / 10 — 13h / Razred

Radionica: Kako komunicirati sa samopouzdanjem?

RADIONICA / Kako komu­ni­ci­ra­ti sa samopouzdanjem?

VRŠNJAČKA PODRŠKA / Jer nam nije teško!

Mala ško­la vrš­njač­ke podrške

OTKRIVENI SVI DETALJI PLATFORMATA 2021.

PLATFORMAT (01. – 03. lis­to­pa­da) otva­ra­mo u petak, 1.10., s raz­go­vo­rom o buduć­nos­ti Doma mla­dih na kojem će jedan od sudi­oni­ka biti i gra­do­na­čel­nik Ivica Puljak.

Projekcija filma "Trauma nas uči mudrosti" -ODGOĐENO-

film, Razred

29.9.2021

Projekcija fil­ma “Trauma nas uči mudros­ti” ‑ODGOĐENO-
29.9.2021. / 18:00h / Razred

Predavanje na temu: E-građanin (samopopisivanje)

Predavanje na temu: E‑građanin (samo­po­pi­si­va­nje)
sri­je­da, 22. ruj­na 2021,/ 19:30 – 20:30h / Razred

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr