Dom mladih Split

Sadržaji

druženje

edukacije i radionice

festivali

film

glazba

gledaj od kuće

izložbe

izvedbeni program

književnost

sport

trening

tribine i konferencije

zagovaranje i aktivizam

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr