Dom mladih Split

Ljetni cirkuski kamp za djecu

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Udruga Cirkus Kolektiv orga­ni­zi­ra LJETNI CIRKUSKI KAMP ZA DJECU u tra­ja­nju od 27. do 31.08.2021.

Kamp je orga­ni­zi­ran za 15 polaz­ni­ka u dobi 8 – 13 godi­na koji­ma nisu nuž­no potreb­na pred­z­na­nja iz cir­ku­skih vještina.

Fokus kam­pa je na stje­ca­nju teh­nič­kih pred­z­na­nja i kon­di­ci­je za zrač­ne dis­ci­pli­ne, radu na zrač­nim ele­men­ti­ma (svi­la, obruč/krug, tra­pez) i scen­skim vjež­ba­ma za pokret.

Polaznici edu­ka­ci­je će kroz rad s men­to­ri­ma uči­ti raz­no­vr­s­ne cir­ku­ske i scen­ske vje­šti­ne pri­la­go­đe­ne dobi i stup­nju napret­ka polaznika.

Rok za pri­ja­vu sudi­oni­ka je 16. kolo­vo­za 2021., a kona­čan popis sudi­oni­ka kam­pa biti će objav­ljen 18. kolovoza.

Prijave se vrše putem obras­ca: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeNutXWfEDA1R…/viewform

Prijave su ograničene.

Donacija za sudje­lo­va­nje izno­si 200,00 kn.

Dnevni ras­po­red aktiv­nos­ti kam­pa podi­je­ljen je u dva dije­la. Jutarnji dio, foku­si­ran na kon­di­ci­ju, sna­gu i iste­za­nje, je pla­ni­ran na otvo­re­nom, na Marjanu od 08.30 do 11.30 sati, a popod­nev­ni dio kam­pa, foku­si­ran na zrač­ne dis­ci­pli­ne i scen­ski pokret, je pla­ni­ran na Maloj Sceni Doma mla­dih od 17.15 do 20.30 sati.

Detaljan ras­po­red će biti dos­tu­pan sudionicima.

Kamp će zavr­ši­ti krat­kom pre­zen­ta­ci­jom 31.08. u popod­nev­nim sati­ma za rodi­te­lje i pozva­ne gledatelje.

Ljetni cir­ku­ski kamp dio je edu­ka­cij­skog pro­gra­ma za dje­cu koji pro­vo­di udru­ga Cirkus Kolektiv, a pro­gram je podr­žan od stra­ne Grada Splita.

Rad udru­ge Cirkus Kolektiv podr­ža­va Zaklada Kultura nova.

Više na Facebook even­tu.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr