Dom mladih Split

film

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Projekcija eksperimentalnih filmova

film, Kino klub

8.10.2021

Projekcija eks­pe­ri­men­tal­nih filmova
08.10.2021. / 20h / Kino klub Split

Rezidencijalni program: “Svi su nam gradovi jednaki ” (2021)

U Splitu će se od 02. lis­to­pa­da do 10. lis­to­pa­da odr­ža­ti surad­nič­ki rezi­den­ci­jal­ni pro­gram “Svi su nam gra­do­vi jed­na­ki 2021.” Kinokluba Zagreb i Kino klu­ba Split.

Projekcija filma "Trauma nas uči mudrosti" -ODGOĐENO-

film, Razred

29.9.2021

Projekcija fil­ma “Trauma nas uči mudrosti”
29.9.2021. / 18:00h / Razred

Otvorene su prijave na četvrtu Malu školu medijske kulture

Otvorene su pri­ja­ve na čet­vr­tu Malu ško­lu medij­ske kulture

PLATFORMAT 2021.

DEVETO IZDANJE FESTIVALA NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT!
/01. — 03.10.2021./ Dom mla­dih Split/

Filmske projekcije qFEST-a

Dvorište, film

17.9.2021

Filmske pro­jek­ci­je na veli­kom plat­nu u Dvorištu klu­ba Kocka
Petak, 17. ruj­na, od 19.30 sati 

Volontiranje u Kino klubu Split

film, Kino klub

10/09/2021

Želite ste­ći dodat­na zna­nja i vje­šti­ne iz podru­čja audi­ovi­zu­al­ne kul­tu­re i umjetnosti?
Želite uči­ti o osmiš­lja­va­nju i pro­ved­bi struč­nih aktiv­nos­ti od tima koji dje­lu­je u Kino klu­bu Split?
Želite dopri­no­si­ti zajed­ni­ci i pomo­ći una­pri­je­di­ti kul­tur­nu i film­sku neza­vis­nu sce­nu, a time obo­ga­ti­ti nje­nu kva­li­te­tu i kva­li­te­tu živo­ta građana?

Program 25. Splitskog filmskog festivala

Kompletni pro­gram Splitskog film­skog fes­ti­va­la / Međunarodnog fes­ti­va­la novog fil­ma, koji ove godi­ne obi­lje­ža­va 25. godiš­nji­cu postojanja.

qFEST 2021.

qFEST 2021.
27. kolo­vo­za — 17. ruj­na 2021.

VOLONTIRAJ NA 26. SPLITSKOM FILMSKOM FESTIVALU

26. izda­nje Splitskog film­skog fes­ti­va­la / Međunarodnog fes­ti­va­la novog fil­ma, odr­žat će se od 15. – 21. ruj­na 2021. u hibrid­nom obliku.

Radionica kinematografije i režije s Fredom Kelemenom

Otvorene su pri­ja­ve na radi­oni­cu kine­ma­to­gra­fi­je i reži­je: Enigmatične sli­ke s Fredom Kelemenom

Kino klub Split objavljuje otvoreni natječaj za umjetnike/ce

film, izvedbeni program, Kino klub

26.7–3.9.2021

Kino klub Split povo­dom sedam­de­se­te obljet­ni­ce klu­ba objav­lju­je otvo­re­ni natje­čaj za umjetnike/ce

Unutrašnjost slike: filmovi Dušana Tasića i Gonzala Escobara Morae

film, Kino klub

8.7.2021

U Kino klu­bu Split pri­ka­zu­ju se krat­ki fil­mo­vi “Entuzijasti” (Entuhusiasts, 2020) Gonzala Escobara Morae i “Deveti film” (1980) Dušana Tasića.

Otvorene prijave na filmski seminar: oblikuj ideje filmom!

Otvorene su pri­ja­ve na semi­nar Filmsko stva­ra­laš­tvo – obli­ko­va­nje ide­ja fil­mom koji se sas­to­ji iz dva dije­la. Prvi dio vodi Manel Raga, istak­nu­ti špa­njol­ski reda­telj mla­đe gene­ra­ci­je, a dru­gi dio Sunčica Fradelić, vizu­al­na umjet­ni­ca i vodi­te­lji­ca broj­nih pro­je­ka­ta audi­ovi­zu­al­nog usmjerenja.

U kvadrat predstavlja filmove Lee Triboulet i Petra Vukičevića

film, Kino klub

1.7.2021

Kino klub Split pri­ka­zu­je krat­ke igra­ne fil­mo­ve Povratak (2020) Petra Vukičevića te film Posljednja pče­la (The Last Bee, 2020) Lee Triboulet.

U kvadrat: Prostori nužnosti, pokret!

film, Kino klub

24.6.2021

U kva­drat: temat­sko izda­nje “Prostori nuž­nos­ti, pokret!” uz fil­mo­ve Tine Bikić i umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je Škvadra.

Filmska fešta Mediterana i na platou Doma

film, Plato

2125.6.2021

Četrnaesta split­ska film­ska fešta, tije­kom koje se sla­vi raz­no­li­kost zema­lja cije­log medi­te­ran­skog baze­na, otva­ra se 17.06. u Ljetnom kinu Bačvice, a 21.6. sti­že i na pla­to Doma mladih.

Dimenzije čulnosti u zvuku i slici

film, Kino klub

17.6.2021

Ovotjedni diskur­ziv­ni pro­gram s pod­te­mom “Dimenzije čul­nos­ti u zvu­ku i sli­ci” dono­si autor­ska ostva­re­nja koja na spe­ci­fi­čan način, kroz istra­ži­va­nje i eks­pe­ri­ment, obli­ku­ju zvuk i sli­ku kako bi pro­izve­li uni­kat­ne pri­zo­re, sta­nja i atmosferu.

Igrani filmovi mladih autora

film, Kino klub

10.6.2021

U Kino klu­bu Split pri­ka­zu­ju se rani igra­ni fil­mo­vi mla­dih auto­ra koji se nala­ze na počet­ku svog reda­telj­skog puta.

Plesna radionica “Unutra i vani, samo sad i stalno”

Radionica suvre­me­nog ple­sa pod vod­stvom Eme Crnić “Unutra i vani, samo sad i stalno”

Pogledaj film Rakijaški dnevnik

film, Kino klub

3.6.2021

U čet­vr­tak, 03. lip­nja s počet­kom u 20 sati u sklo­pu diskur­ziv­nog pro­gra­ma “U kva­drat” u Kino klu­bu Split pri­ka­zat će se film “Rakijaški dnev­nik” (2015) Damira Čučića.

Filmovi u Kino Klubu Split

film, Kino klub

27.5.2021

U čet­vr­tak, 27. svib­nja s počet­kom u 20:30h u sklo­pu diskur­ziv­nog pro­gra­ma “U kva­drat” u Kino klu­bu Split pri­ka­zu­ju se fil­mo­vi “Caffe Manon” (1967) Ranka Kursara, “Samo pro­zor” (2016) […]

Večer filmske analize 2. dio

film, Kino klub

20.5.2021

Druga večer film­ske ana­li­ze posve­će­na ranim fil­mo­vi­ma Béle Tarra

Večer filmske analize 1.dio

film, Kino klub

29.4.2021

Prva od dvi­je veče­ri film­ske ana­li­ze koje su posve­će­ne ranim fil­mo­vi­ma Béle Tarra

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr