Dom mladih Split

Platformat 2020

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

POČINJE OSMI FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT

U petak 16. 10. poči­nje osmi fes­ti­val neza­vis­ne kul­tu­re – Platformat. Službeno otva­ra­nje pla­ni­ra­no je za 20h u Amfiteatru pro­jek­ci­jom fil­mo­va iz recent­ne pro­duk­ci­je Kino klu­ba Split, nakon čega sli­je­di glaz­be­ni pro­gram KLFM Soundsystem‑a u dvo­ri­štu klu­ba Kocka, ali dio aktiv­nos­ti odr­ža­vat će se i rani­je.  Kao uver­ti­ru Platformata, Info zona orga­ni­zi­ra  bes­plat­nu onli­ne edu­ka­ci­ju “Uključivanje mla­dih” koja se putem vir­tu­al­ne  plat­for­me Zoom odr­ža­va od 12. do 14. lis­to­pa­da od 15 do 20 sati. Edukacija je nami­je­nje­na prvens­tve­no mla­di­ma koji žele pro­ši­ri­ti zna­nja o volon­ter­stvu, uklju­či­va­nju mla­dih u pri­pre­mu i pro­ved­bu pro­gra­ma za mla­de te par­ti­ci­pa­tiv­nom budže­ti­ra­nju. Prijaviti se može­te putem por­ta­la klub​zo​na​.net.

U subo­tu 17. 10.  od 11 do 16 sati  odr­ža­va se radi­oni­ca mre­že Clubture na temu razvo­ja publi­ke nami­je­nje­na čla­ni­ca­ma mre­že DKC-HR, ali i osta­lim zain­te­re­si­ra­nim orga­ni­za­ci­ja­ma neza­vis­ne kul­tur­ne sce­ne koje pro­vo­de kul­tur­ne i umjet­nič­ke pro­gra­me. Zamišljena je kao peer-to-peer pro­ces uče­nja tije­kom kojeg će sudi­oni­ci ima­ti pri­li­ku disku­ti­ra­ti i dije­li­ti iskus­tva o meto­da­ma pris­tu­pa lokal­noj publi­ci, s poseb­nim nagla­skom na prev­la­da­va­nje novih iza­zo­va u raz­dob­lju pan­de­mi­je. Facilitatorica je Mirela Travar.

Isti dan u 17 sati u surad­nji s mre­žom Clubture, Platforma Doma mla­dih i Kulturpunkt​.hr pozi­va­ju na otvo­re­ni raz­go­vor o split­skoj neza­vis­noj kul­tur­noj sce­ni čiji je cilj oku­pi­ti što veći broj pro­ta­go­nis­ta koji će u jav­nom foru­mu zajed­nič­ki rekons­tru­ira­ti proš­la doga­đa­nja te mapi­ra­ti aktu­al­ne ten­den­ci­je i pro­ble­me s koji­ma se suoča­va­ju. U raz­go­vo­ru sudje­lu­ju pred­stav­ni­ci orga­ni­za­ci­ja u polju neza­vis­ne kul­tu­re, poje­din­ci koji su dugi niz godi­na uklju­če­ni u njen razvoj, kao i svi zain­te­re­si­ra­ni za teme i feno­me­ne koji se u tom polju otva­ra­ju i pro­ble­ma­ti­zi­ra­ju. Otvorenim raz­go­vo­rom želi se  doku­men­ti­ra­ti vid­lji­vost i utje­caj kul­tur­nih i umjet­nič­kih prak­si koje se razvi­ja­ju na neza­vis­noj sce­ni u Splitu od 1990-ih, te ana­li­zi­ra­ti teme i nači­ne na koje se nje­ni akte­ri pove­zu­ju i umre­ža­va­ju. Razgovor je javan i dio je pro­jek­ta Abeceda neza­vis­ne kul­tu­re koji zajed­nič­ki pro­vo­de udru­ge Kurziv i Kulturtreger iz Zagreba. Svrha svih aktiv­nos­ti pre­zen­ta­cij­skog, istra­ži­vač­kog, edu­ka­tiv­nog i zago­va­rač­kog karak­te­ra u sklo­pu pro­jek­ta osi­gu­ra­va­nje je traj­no dos­tup­nog zna­nja o sadr­ža­ji­ma, pro­ce­si­ma i meto­da­ma koji­ma se akte­ri neza­vis­ne kul­tur­ne sce­ne pozi­ci­oni­ra­ju kao rele­van­tan fak­tor u demo­kra­ti­za­ci­ji društva.

Također, u subo­tu od 16 do 22 sata, udru­ga Aktivist u dvo­ri­štu klu­ba Kocka orga­ni­zi­ra popu­lar­ni pro­gram Ljudi za kvart, kvart za lju­de – Buvljak za šapi­ce na kojem se  mogu se pro­na­ći odje­ća, bilj­ke, zanim­lji­vo šti­vo i raz­ni dru­gi pred­me­ti, a poželj­no je da posje­ti­te­lji pone­su vlas­ti­te vre­ći­ce ili tor­be da se ne stva­ra dodat­ni otpad. Ništa od izlo­že­nih pred­me­ta nema cije­nu i posje­ti­te­lji mogu bilo što poni­je­ti sa sobom, a sve even­tu­al­ne dona­ci­je pro­s­lje­đu­ju se udru­zi Sehaliah koja se bavi zašti­tom kuć­nih ljubimaca.

Kroz tje­dan od 18. do 24. 10. orga­ni­zi­ra­ju se Otvoreni dani Doma, a u peri­odu od 17 do 21 sat sva­ki dan svi zain­te­re­si­ra­ni posje­ti­te­lji će se moći na Info pul­tu infor­mi­ra­ti o aktiv­nos­ti­ma koje pro­vo­de orga­ni­za­ci­je okup­lje­ne u Domu mla­dih, kako se uklju­či­ti u pro­gra­me, gdje se pro­gra­mi odvi­ja­ju i kako sudje­lo­va­ti u radu orga­ni­za­ci­ja, te posje­ti­ti neke pros­to­re i pogle­da­ti jav­ne pro­be, radi­oni­ce i dru­ga doga­đa­nja. U sklo­pu Otvorenih dana ples­na udru­ga Tiramola orga­ni­zi­ra mini radi­oni­cu Pokretom do izved­be u kojoj se  pri­jav­lje­ni­ma nudi pri­li­ka da isku­se pro­ces nas­tan­ka ples­ne pred­sta­ve. Za vikend 24. i 25. 10. zain­te­re­si­ra­ni će moći sudje­lo­va­ti u neko­li­ko pro­gra­ma i aktiv­nos­ti; radi­oni­ci sito­ti­ska na kojoj će se  demons­tri­ra­ti razvi­ja­nje moti­va na situ te nje­go­vo oti­ski­va­nje na ceke­ri­ma, na radi­oni­ci razvi­ja­nja ana­log­nog fil­ma pod men­tor­stvom foto­gra­fa Rina Efendića, radi­oni­ci akro­ba­lan­sa, te posje­ti­ti Ateneum.

Za vri­je­me tra­ja­nja Platformata u gale­ri­ji MKC‑a moći će se pogle­da­ti izlož­ba Vanje Cuculića: Drama! Plakati za GDK Gavella 2005. — 2019. i Prakse teori­je: Matko Meštrović & dizajn Izložba NEP / NOVA EVROPA: Kunst ist Zeitlos — Europa Endlos u orga­ni­za­ci­ji HDD‑a, Platforme 9.81 i MKC‑a

Raspored doga­đa­nja može­te pro­na­ći u pri­vit­ku ili na povez­ni­ci.

Platformat se odr­ža­va u surad­nji s mre­žom Clubture , pod pokro­vi­telj­stvom Ministarstva kul­tu­re i medi­ja. Rad Platforme Doma mla­dih podr­ža­va Zaklada Kultura nova. Dio aktiv­nos­ti pro­vo­di se kroz  pro­jekt “Gradimo Dom zajed­no”, koji je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr