Dom mladih Split

Mali amfiteatar

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Mali amfi­te­atar pros­tor je koji se pros­ti­re na pre­ko 300 m² i obu­hva­ća 350 sje­de­ćih mjes­ta, a ustu­pa se koris­ni­ci­ma na ter­min­sko kori­šte­nje, u dogo­vo­ru s Multimedijalnim kul­tur­nim cen­trom. U nje­mu se orga­ni­zi­ra Pričigin – fes­ti­val pri­ča­nja pri­ča, koji slo­vi za jedan od naj­bo­lje posje­će­nih split­skih kul­tur­nih mani­fes­ta­ci­ja, raz­na među­na­rod­na gos­to­va­nja suvre­me­nog cir­ku­sa i dru­gi izved­be­ni pro­gra­mi koji redo­vi­to pune kapa­ci­tet malog amfi­te­atra. Mali amfi­te­atar pre­poz­nat je kao važ­na kul­tur­na sce­na u gra­du Splitu.

Površina
300 m2
Namjena
izved­be, rezidencije
Tehnička oprem­lje­nost
da
Ulaz
pla­to – sjever
Kontakt
mkcsplit@​mkcsplit.​hr

Jelena Remetin / ZA vs. PROTIV

Jelena Remetin / ZA vs.PROTIV
01. — 08.12. / 14 — 19h / Amfiteatar

Predstava "Portreti"

Predstava “Portreti” — Zadarski ples­ni ansambl
20.11. / 20h / Amfiteatar 

Predstava EDIP - režija Senka Bulić

Predstava EDIP — reži­ja Senka Bulić
03.11. / 20h / Amfiteatar 

Dodatne izvedbe predstave "Sretna ne bila"

Predstava “Sretna ne bila”
27. i 30.10. / 20h / Amfiteatar

Predstava ''Sretna ne bila''

Predstava ”Sretna ne bila”
16.10. / 20h / Amfiteatar

Stiže drugo izdanje festivala suvremenog cirkusa "Festival neobičnih obitelji"!

U orga­ni­za­ci­ji suvre­me­nog cir­ku­skog kolek­ti­va ROOM 100, od 9. do 12. ruj­na 2021., u Domu mla­dih te na još dvi­je loka­ci­je u Splitu, 18 umjet­ni­ka iz Francuske, Španjolske, Grčke i Hrvatske izvest će 7 predstava! 

Plesno - dramska predstava Rollercoaster

Plesno — dram­ska pred­sta­va Rollercoaster,
autor­ski pro­jekt Katarine Đurđević
subo­ta, 04.09.2021

Predstava Klown

Predstava Klown će se odr­ža­ti u subo­tu, 26.6.2021. u 20 sati, u Amfiteatru

Radionica "Ni od čega do nečega"

Radionica suvre­me­nog ple­sa “Ni od čega do nečega”

Natječaj za redovni izložbeni program MKC-a u 2022.

Natječaj za redov­ni izlož­be­ni pro­gram u 2022. u orga­ni­za­ci­ji MKC Split i pri­ja­vu pro­gra­ma u orga­ni­za­ci­ji dru­gih kul­tur­no umjet­nič­kih orga­ni­za­ci­ja u pros­to­ru Galerije MKC, Amfiteatra i Beton kina 

5. Izvedbeni kolaž

Program rado­va split­skih auto­ra i auto­ri­ca iz podru­čja izved­be­nih i ples­nih umjetnosti

FMFS i ZFF u Domu mladih

Beton kino, GDZ, Mali amfiteatar

1315.11.2020

Sredinom stu­de­nog će se u Beton kinu (Dom mla­dih, uli­ca slo­bo­de 28) odr­ža­ti pro­jek­ci­je i poprat­ne aktiv­nos­ti, u orga­ni­za­ci­ji Festivala medi­te­ran­skog fil­ma Split i Zagreb Film Festivala.

Platformat 2020

Platformat 2020

POČINJE OSMI FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT

Projekcija u počast Béli Tárru

Mali amfiteatar

9.9.2020

Posebno uvod­no doga­đa­nje pred poče­tak 25. Splitskog film­skog fes­ti­va­la posve­će­no je kariz­ma­tič­nom europ­skom auto­ru Béli Tárru. U sri­je­du 9. ruj­na u split­skom Domu mla­dih, MKC odr­žat će se pro­jek­ci­ja nje­go­vog anto­lo­gij­skog dje­la Werckmeisterove har­mo­ni­je (Werckmeister har­móniák, 2000).

25. Split(ski) Film(ski) Festival

Mali amfiteatar

1017.9.2020

Ovogodišnjim izda­njem Split(skog) Film(Skog) Festivala ujed­no se i obi­lje­ža­va 25. godiš­nji­ca fes­ti­va­la, a u nas­tav­ku tek­s­ta doz­naj­te više!

Hugo Bergman: Between me and a hard place 

Od 29. lip­nja do 13. srp­nja jedan od naj­u­pe­čat­lji­vi­jih cyr whe­el akro­ba­ta u Europi, Hugo Bergman bora­vit će na rezi­den­ci­ji u Amfiteatru Doma mla­dih. Na dvo­tjed­noj rezi­den­ci­ji Hugo će nas­ta­vi­ti radi­ti na cje­lo­ve­čer­njoj pred­sta­vi “Between me and a hard pla­ce” s kojom je Hugo pred­se­lek­ti­ran kao jedan od umjet­ni­ka “cir­cus­next” pro­jek­ta 2020 – 2021. 

Ciklus predstava #2: "Souffle / Dah"

Kam Hram vas za zado­volj­stvom pozi­va na izved­bu pred­sta­ve Souffle, fran­cu­ske cir­ku­ske kom­pa­ni­je L’Eolienne, u čet­vr­tak 12.9.2019. u 20 sati u Amfiteatru Doma mladih.

2. Dječji Open Stage

KULTURNA ALTERNATIVA MLADIH — HRAM vas pozi­va na 2. Dječji Open sta­ge — otvo­re­nu večer performansa!

Circus Sabok: Sabotage

Predstava se bavi pita­nji­ma roda zane­ma­ru­ju­ći indi­vi­du­ali­zam kao pojam i poka­zu­ju­ći koli­ko smo svi jed­na­ki. Na pozor­ni­ci se nala­ze dva tije­la, muška­rac i žena, ali samo jedan zajed­nič­ki um bez roda. 

ZFF U DOMU MLADIH

film, GDZ, Mali amfiteatar

1213.11.2019

Zagreb Film Festival sti­že u Dom mladih!

Crveno kao zeleno - premijera suvremene plesne predstave

Suvremena ples­na pred­sta­va „Crveno kao zele­no“ teži eks­pe­ri­men­tu u izved­bi i pro­pi­ti­va­nju ispre­ple­te­nos­ti subjek­tiv­ne sli­ke svi­je­ta ili sin­te­tič­kog okru­že­nja u našim mis­li­ma i kolek­tiv­ne svi­jes­ti, svi­je­ta ide­ja kojim objaš­nja­va­mo pos­to­ja­nje poj­mo­va, uni­ver­za­li­ja, sim­bo­la i zna­ko­va te na koji način im pri­pi­su­je­mo značenja.

ZVUK 100: MARJA AHTI

ZVUK 100 novi je eks­pe­ri­me­tal­ni glaz­be­no-izved­be­ni pro­gram split­skog suvre­me­nog cir­ku­skog kolek­ti­va ROOM 100 čiji je cilj pri­bli­ži­ti split­skoj publi­ci eks­pe­ri­men­tal­nu i ambi­jen­tal­nu elek­tron­sku glaz­bu pred­stav­lja­ju­ći glaz­be­ni­ke iz Hrvatske, regi­je i Europe.
Nakon gos­to­va­nja beograd­ske Svetlane Maraš u stu­de­nom 2018. godi­ne, 27. lip­nja 2019. godi­ne u Amfiteatru Doma mla­dih pred­sta­vit će nam se šved­sko-fin­ska umjet­ni­ca Marja Ahti.

NMG@PRAKTIKA_Niko Mihaljević: Need Your Love So Bad, performance

Need Your Love So Bad poz­na­ta je blu­es bala­da prvi put objav­lje­na dav­ne 1955. godi­ne, kas­ni­je više puta obra­đe­na, a naj­poz­na­ti­ja je u izved­bi gru­pe Fleetwood Mac […]

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr