Dom mladih Split

edukacije i radionice

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Room 100: Ljetni cirkuski kamp

Kroz pro­jekt “Cirkus na mar­gi­ni” suvre­me­nog cir­ku­skog kolek­ti­va ROOM 100 i u surad­nji s Cirkus Kolektivom, u Splitu će se od 18. do 24. kolo­vo­za odr­ža­ti radi­oni­ca dra­ma­tur­gi­je za suvre­me­ne cir­ku­ske umjet­ni­ke s reno­mi­ra­nim cir­ku­skim dra­ma­tur­gom, reda­te­ljem, pro­fe­so­rom i umjet­ni­kom Robertom Magrom.

Svila i uže: Creative and knot workshop by Rollmeknot & Delia Ceruti

Mentorice Delia Ceruti i kolek­tiv Rollmeknot (Gaia Santuccio i Georgina Cassels) odr­žat će dvi­je radi­oni­ce u tra­ja­nju od ukup­no 6.5 sati kroz dva dana, u koji­ma će podu­ča­va­ti teh­ni­ke razvi­je­ne kroz vlas­ti­tu dugo­go­diš­nju prak­su i iskus­tvo, raz­ne kre­ativ­ne pris­tu­pe, te teori­ju kori­šte­nja čvo­ro­va na svi­li uže­tu akro­bat­skom pokre­tu.

Predstavljanje novog središnjeg portala u kulturi grada Splita

Predstavljanje novog središnjeg portala u kulturi grada Splita

Svrha novo­po­kre­nu­tog por­ta­la je poti­ca­nje surad­nje orga­ni­za­to­ra i pro­vo­di­te­lja pro­gra­ma u kul­tu­ri u gra­du Splitu, kako u jav­nom, tako i u civil­nom sek­to­ru te infor­mi­ra­nje gra­đa­na o usta­no­va­ma, orga­ni­za­ci­ja­ma civil­nog druš­tva i kul­tur­no-umjet­nič­kim orga­ni­za­ci­ja­ma i nji­ho­vim kul­tur­nim pro­gra­mi­ma.

13. Festival mediteranskog filma Split

13. FMFS dono­si vam i ove godi­ne selek­ci­ju naj­bo­ljih film­skih ostva­re­nja medi­te­ran­skih zema­lja kroz 4 natje­ca­telj­ska pro­gra­ma, a fokus poprat­nog pro­gra­ma je stav­ljen na Južnu Ameriku.

Dan vune i tovara

U orga­ni­za­ci­ji Udruge Uzgon, Prirodoslovnog muze­ja iz Splita i Platforme Doma mla­dih, sti­že nam još jedan dan vune i tova­ra.

Dan tovara - radio edition

Udruga Uzgon, KLFM i Prirodoslovni muzej iz Splita pozi­va­ju vas na radij­ski dan tova­ra. Provedite ovu subo­tu sa nama na frek­ven­ci­ja­ma KLFM‑a ili, uko­li­ko se želi­te […]

Dizajn u trenutnom kontekstu

Studenti diplom­skog stu­di­ja na Odsjeku za dizajn vizu­al­nih komu­ni­ka­ci­ja, Umjetničke aka­de­mi­je u Splitu, pod men­tor­stvom arhi­tek­ti­ce Mirande Veljačić iz Platforme 9,81 orga­ni­zi­ra­ju jav­ne disku­si­je pod nazi­vom “Dizajn-upit­nik”

Noći arhitekture 2020-april [online] - wtf2020?

Pridružite nam se u čet­vr­tak 23.04.2020. u 20:00h da čuje­mo šta naši kura­to­ri ima­ju da kažu o svo­jim DA tema­ma u 2020. godi­ni, koli­ko su te teme aktu­al­ne sada i o sve­mu što se deša­va u svi­je­tu.

Prijave na on-line radionicu filmske kritike: Enigmatične slike sa Jean-Michel Frodonom

Prijave na on-line radionicu filmske kritike: Enigmatične slike sa Jean-Michel Frodonom

Otvorene su pri­ja­ve na radi­oni­cu film­ske kri­ti­ke pod men­tor­stvom Jean-Michel Frodona, reno­mi­ra­nog fran­cu­skog film­skog kri­ti­ča­ra i pis­ca. Radionica će se odr­ža­ti on-line u orga­ni­za­ci­ji Kino klu­ba Split u tra­ja­nju od pet dana.

Kriteriji korištenja Doma mladih

Radionica za uspos­tav­lja­nje Kriterija kori­šte­nja pros­to­ra Doma mla­dih odr­žat će se putem Zoom apli­ka­ci­je, a nami­je­nje­na je pri­mar­no svim koris­ni­ci­ma zgra­de Doma mla­dih te surad­ni­ci­ma na pro­jek­tu “Gradimo Dom zajed­no”.

WERKsomeMORE: voguing/waacking radionica

BESPLATNE waac­king & vogu­ing radi­oni­ce koje će vodi­ti Mateja Miković i Zvonimir Spears Arapović

Radionica DKC-HR

Radionica DKC-HR: Potrebe i moguć­nos­ti razvo­ja pros­tor­ne infras­truk­tu­re za druš­tve­no-kul­tur­ne cen­tre

Veljača u LGBT Centru

Veljača u LGBT Centru – bogat druš­tve­no-kul­tur­ni pro­gram za zajed­ni­cu.

Radionica sitotiska - Momci iz kvarta

Na prvoj radi­oni­ci sito­ti­ska u 2020. godi­ni pred­sta­vit će se teh­ni­ke pri­pre­me sita za tisak, te će svi ima­ti pri­li­ku otis­nu­ti pri­prem­lje­ne moti­ve na tor­be.

UBIJMO DOSADU - Radionica Žongliranja

UBIJMO DOSADU - Radionica Žongliranja

U sklo­pu pro­jek­ta UBIJMO DOSADU odr­za­va se bes­plat­na radi­oni­ca zon­gli­ra­nja šta­pom , lop­ti­ca­ma, poi itd. Voditelj: Tonći Visković Dodite popi­ti pivu, upoz­na­ti lju­de i nauči­ti nove […]

Kustoska Škola: Mali organon za filmsko kustostvo

U pone­dje­ljak, 27. siječ­nja od 10 do 18 sati u Beton kinu Doma mla­dih u Splitu, odr­ža­va se čet­vr­ta Kustoska ško­la

KLFM Radio škola 2020

edukacije i radionice, GDZ, Radio KLFM

25.1–14.2.2020

KLFM Radio ško­la 2020 – Upisujemo tre­ću gene­ra­ci­ju radio ško­la­ra­ca i ško­lar­ki! Prijave do 14. velja­če.

Predstavljanje udruga: Aktivist i Foto-audio projekt

Upoznajte dje­lat­nos­ti i aktiv­nos­ti udru­ga Aktivist i Foto-audio pro­jekt

Od pričanja do glume

edukacije i radionice, GDZ

811.10.2019

Radionica Od pri­ča­nja do glu­me odr­ža­va se od 8. do 11. lis­to­pa­da u ter­mi­ni­ma od 17 do 20 sati u pros­to­ri­ma LGBT cen­tra Split, Ulica kra­lja Tomislava 8.

Kino klub Split: “Od skripta do kamere”

Kino klub Split otvo­rio pri­ja­ve na radi­oni­cu “Od skrip­te do kame­re”. Na petod­nev­noj radi­oni­ci pod vod­stvom Pilar Palomero polaz­ni­ci će uči­ti što sve mogu uči­ni­ti za svoj pro­jekt u pri­prem­noj fazi.

Radio Dan&Noć

Događanje koje sma­tra­mo nekak­vom radij­skom rođen­dan­skom fes­tom i kru­nom godiš­njih aktiv­nos­ti. Radio Dan&Noć, ovu godi­nu na samom rubu stu­de­nog, opet sa zanim­lji­vim teoret­skim i prak­tič­nim dije­lom.

Rumba for all!

Kakvu poza­di­nu ima ovaj ples, saz­naj­te na bes­plat­noj radi­oni­ci uz dugo­go­diš­njeg ples­nog uči­te­lja Tomu Mutarello-Omo.

Participativno budžetiranje

edukacije i radionice, GDZ

1113.12.2019

Participativno budžetiranje

Edukacija o par­ti­ci­pa­tiv­nom budže­ti­ra­nju odr­žat će se u čet­vr­tak i petak, 12. i 13. pro­sin­ca, od 13 do 18 sati u Klubu Zona. Sudjelovanje je bes­plat­no, uz rezer­va­ci­ju putem pri­jav­ni­ce. […]

ULICA!

Ovaj put vas (u tih par sto kora­ka) čeka dobra zaba­va, raz­ne radi­oni­ce, kon­test, izlož­be, par­ti­ji, ludo zabav­ni bes­pos­li­ča­ri, skit­ni­ce i zgu­bi­da­ni!

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mla­dih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da.
www​.esf​.hr