Dom mladih Split

edukacije i radionice

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Radionica recikliranog sapuna i ostalih prčugarija

Radionica recik­li­ra­nog sapu­na i osta­lih prčugarija
20.10. / 20h / Kluba kocka

Predstavljanje programa Unije: Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) i Kreativna Europa – Kultura

Predstavljanje pro­gra­ma Unije: Građani, jed­na­kost, pra­va i vri­jed­nos­ti (CERV) i Kreativna Europa – Kultura
26.10. / 10 – 12h / Razred

KUSTOSKA ŠKOLA: Stvarno, ali ne i istinito: Mitovi o ženskosti

edukacije i radionice, Razred

2122.10.2021

KUSTOSKA ŠKOLA: Stvarno, ali ne i isti­ni­to: Mitovi o ženskosti
21. i 22.10. / Razred i online/
Predavačice: Adela Jušić, Glorija Lizde, Tijana Okić, Petra Šarin

Radionica pisanja projektnih prijava u okviru programa erasmus

Besplatna radi­oni­ca pisa­nja pro­jek­t­nih pri­ja­va u okvi­ru pro­gra­ma erasmus
18.10. / 17:45 – 19:30h / Razred

Predstavljanje projekta od5do95

Predstavljanje mul­ti­me­di­jal­nog umjet­nič­kog pro­jek­ta od5do95
19.10. / 17 – 21h / Razred

Predavanje "Hrvatski plesni modernizam"

edukacije i radionice, Razred

2324.10.2021

Predavanje “Hrvatski ples­ni modernizam”
23.10. /17 — 20h / Razred
24.10. / 10 — 13h / Razred

Radionica Svjesnost i pokret

Radionica svjes­nost i pokret
17.10. / 10:30 – 12:30h / Plava dvorana

Kendo radionica

Kendo radi­oni­ca
17.10. / 19 h / Mala scena

Radionica izrade Dreamcatchera - OTKAZANO!

RADIONICA IZRADE DREAMCATCHERA — OTKAZANO!
12.10. / 20h / Dvorište klu­ba Kocka 

Tematska predavanja u Kino klubu Split

edukacije i radionice, Kino klub

1125.10.2021

Tematska pre­da­va­nja u Kino klu­bu Split
11., 18. i 25.10. / 18 ‑21h / Kino klub Split

Radionica: Kako komunicirati sa samopouzdanjem?

RADIONICA / Kako komu­ni­ci­ra­ti sa samopouzdanjem?

VRŠNJAČKA PODRŠKA / Jer nam nije teško!

Mala ško­la vrš­njač­ke podrške

Radionica „Mimsko/plesni pokret“

Radionica „Mimsko/plesni pokret“
09.10. / 17 – 20h / Beton Kino
10.10. /10 – 13h / Beton Kino

Radionica Misteriji vedskog zvuka

Radionica Misteriji ved­skog zvuka
07.10. /20:00h / Galerija Kluba Kocka

ZAVRŠEN PLATFORMAT 2021.

ZAVRŠIO PLATFORMAT 2021. — FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE NA NAJBOLJI NAČIN PREZENTIRAO DOM MLADIH KAO ISTINSKI DRUŠTVENO-KULTURNI CENTAR

OTKRIVENI SVI DETALJI PLATFORMATA 2021.

PLATFORMAT (01. – 03. lis­to­pa­da) otva­ra­mo u petak, 1.10., s raz­go­vo­rom o buduć­nos­ti Doma mla­dih na kojem će jedan od sudi­oni­ka biti i gra­do­na­čel­nik Ivica Puljak.

Rezidencijalni program: “Svi su nam gradovi jednaki ” (2021)

U Splitu će se od 02. lis­to­pa­da do 10. lis­to­pa­da odr­ža­ti surad­nič­ki rezi­den­ci­jal­ni pro­gram “Svi su nam gra­do­vi jed­na­ki 2021.” Kinokluba Zagreb i Kino klu­ba Split.

Predavanje na temu: E-građanin (samopopisivanje)

Predavanje na temu: E‑građanin (samo­po­pi­si­va­nje)
sri­je­da, 22. ruj­na 2021,/ 19:30 – 20:30h / Razred

Masculine & Feminine / Movement Medicine radionica i ceremonija - OTKAZANO

MASCULINE & FEMININE
Movement Medicine radi­oni­ca i ceremonija
subo­ta, 25.9.2021. / 10:00 – 14:00h / Razred
vodi­te­lji­ca: Kaya Tamara Sertic

Otvorene su prijave na četvrtu Malu školu medijske kulture

Otvorene su pri­ja­ve na čet­vr­tu Malu ško­lu medij­ske kulture

PLATFORMAT 2021.

DEVETO IZDANJE FESTIVALA NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT!
/01. — 03.10.2021./ Dom mla­dih Split/

Neformalno udruženje organizacija koje rade s mladima u SDŽ

Neformalno udru­že­nje orga­ni­za­ci­ja koje rade s mla­di­ma u SDŽ

Radionica vertikalnog teatra s TK Paauwe-Roberts

Radionica Vertikalnog teatra s TK Paauwe-Roberts

Radionica „Glas kao tijelo“

Radionica „Glas kao tije­lo“ — OTKAZANO!
25. i 26.9. od 10 do 16h

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr