Dom mladih Split

Novosti

izložbe, Novosti

15.6–1.7.2022

NMG@PRAKTIKA 2023. - poziv umjetnicima

NMG@PRAKTIKA 2023. — poziv umjetnicima

Novosti

20/05/2022

Multimedijalni kulturni centar Split raspisao dva natječaja i jedan poziv

Multimedijalni kul­tur­ni cen­tar Split ras­pi­sao dva natje­ča­ja i jedan poziv

Film, glazba, književnost i snovi s Jonathanom Rosenbaumom

Film, glaz­ba, knji­žev­nost i sno­vi s Jonathanom Rosenbaumom
17. – 22.6.2022. / Kino klub Split

Radionica kinematografije i režije Freda Kelemena i filmski seminar Manela Rage

Kreće među­na­rod­ni pro­gram Pazi na sliku/Mind the Image: Prijavite se na radi­oni­cu kine­ma­to­gra­fi­je i reži­je Freda Kelemena i film­ski semi­nar Manela Rage

CIRKUSKA REZIDENCIJALNA MREŽA 2022 javni poziv za prijave

CIRKUSKA REZIDENCIJALNA MREŽA 2022 jav­ni poziv
Umjetnici/e se sa svo­jim rado­vi­ma natje­ču za slo­bod­ne ter­mi­ne za bora­vak i kre­aci­ju u 2022. godi­ni u šest raz­li­či­tih pros­to­ra u Hrvatskoj, a jedan od njih je i naš pros­tor Male scene

Otvorene prijave za Splitski filmski festival / Međunarodni festival novog filma 2022.

Otvorene pri­ja­ve za Splitski film­ski fes­ti­val / Međunarodni fes­ti­val novog fil­ma 2022.

UPISI: Škola tradicionalne irske glazbe

UPISI: Škola tra­di­ci­onal­ne irske glazbe

film, Kino klub, Novosti

14/12/2021

Otvoren poziv za prijave filmova

Otvoren poziv za pri­ja­ve filmova
 — pri­ja­ve do 29. siječ­nja 2022. -

Predstavljanje programa Unije: Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) i Kreativna Europa – Kultura

Predstavljanje pro­gra­ma Unije: Građani, jed­na­kost, pra­va i vri­jed­nos­ti (CERV) i Kreativna Europa – Kultura
26.10. / 10 – 12h / Razred

ZAVRŠEN PLATFORMAT 2021.

ZAVRŠIO PLATFORMAT 2021. — FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE NA NAJBOLJI NAČIN PREZENTIRAO DOM MLADIH KAO ISTINSKI DRUŠTVENO-KULTURNI CENTAR

Otvorene prijave na filmski seminar: oblikuj ideje filmom!

Otvorene su pri­ja­ve na semi­nar Filmsko stva­ra­laš­tvo – obli­ko­va­nje ide­ja fil­mom koji se sas­to­ji iz dva dije­la. Prvi dio vodi Manel Raga, istak­nu­ti špa­njol­ski reda­telj mla­đe gene­ra­ci­je, a dru­gi dio Sunčica Fradelić, vizu­al­na umjet­ni­ca i vodi­te­lji­ca broj­nih pro­je­ka­ta audi­ovi­zu­al­nog usmjerenja.

Novosti

30/06/2021

Recite nam što mislite o Domu mladih

Cilj ovog upit­ni­ka je ste­ći uvi­de u miš­lje­nja i per­cep­ci­ju publi­ke o Domu mla­dih, kao druš­tve­no-kul­tur­nom cen­tru koji posjećujete

Novosti, Razred

17/06/2021

Reci svoje mišljenje o programima u Domu

Platforma Doma mla­dih ispi­tu­je sta­vo­ve o pro­gra­mi­ma u Domu mla­dih kako bi na osno­vu tvog miš­lje­nja una­pri­je­di­li sadr­ža­je u Domu.

NMG@PRAKTIKA 2022. – poziv umjetnicima

Poziv mla­dim auto­ri­ma, stu­den­ti­ma i umjet­nič­ko – kus­to­skim surad­ni­ci­ma na počet­ku pro­fe­si­onal­ne kari­je­re da se pri­ja­ve na natje­čaj za izla­ga­nje u 2022. godi­ni u sklo­pu cik­lu­sa izlož­bi i poprat­nog pro­gra­ma NMG@PRAKTIKA.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr