Dom mladih Split

Radio KLFM

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Prostor u klu­bu Kocka koji koris­ti KLFM radio od 2013.  godi­ne emi­ti­ra radio pro­gram, zasad isklju­či­vo putem weba.

Površina
13 m2
Namjena
radij­ska produkcija
Tehnička oprem­lje­nost
da
Ulaz
Kocka
Kontakt
info@​klfm.​org

OTKRIVENI SVI DETALJI PLATFORMATA 2021.

PLATFORMAT (01. – 03. lis­to­pa­da) otva­ra­mo u petak, 1.10., s raz­go­vo­rom o buduć­nos­ti Doma mla­dih na kojem će jedan od sudi­oni­ka biti i gra­do­na­čel­nik Ivica Puljak.

PLATFORMAT 2021.

DEVETO IZDANJE FESTIVALA NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT!
/01. — 03.10.2021./ Dom mla­dih Split/

Radio zajednice

Ponosni i puna srca radi­mo i stva­ra­mo u ova “gru­ba” vre­me­na radio zajed­ni­ce, radio u zajednici.

RADIO KARANTENA

gledaj od kuće, Radio KLFM

22.3–30.4.2020

⚡Uđi u KLFM radio karan­te­nu! ⚡ Community radio KLFM u ovom raz­dob­lju izo­la­ci­je i karan­te­na otva­ra svoj pro­gram svim slu­ša­te­lji­ca­ma i slu­ša­te­lji­ma. Šaljite nam svo­je pri­lo­ge, jin­glo­ve, mixe­ve, pri­če, dojmove […]

Veljača u LGBT Centru

Veljača u LGBT Centru – bogat druš­tve­no-kul­tur­ni pro­gram za zajednicu.

KLFM Radio škola 2020

edukacije i radionice, GDZ, Radio KLFM

25.1–14.2.2020

KLFM Radio ško­la 2020 – Upisujemo tre­ću gene­ra­ci­ju radio ško­la­ra­ca i ško­lar­ki! Prijave do 14. veljače.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr