Dom mladih Split

PLATFORMAT 2021.

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

DEVETO IZDANJE FESTIVALA NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT!
/01. — 03.10.2021./ Dom mla­dih Split/

Velikim 32-metar­skim nat­pi­som ispi­sa­nim kre­dom na pla­tou Doma mla­dih, Platforma Doma mla­dih naj­a­vi­la je fes­ti­val neza­vis­ne kul­tu­re PLATFORMAT koji će se odr­ža­ti od 01. do 03. lis­to­pa­da u i ispred Doma.

Proces nas­tan­ka gigant­skog nat­pi­sa PLATFORMAT na pla­tou Doma mla­dih pogle­daj­te u TikTok videu (TikTok pro­fil Dom mla­dih Split).

Festival PLATFORMAT je rezul­tat zajed­nič­ke surad­nje koris­ni­ka pros­to­ra Doma mla­dih. Kao takav, pri­mjer je dobre surad­nje i prak­se izme­đu raz­li­či­tih akte­ra koji kon­ti­nu­ira­no rade na pro­fi­li­ra­nju Doma mla­dih – nje­go­voj afir­ma­ci­ji kao druš­tve­no-kul­tur­nog cen­tra, te razvo­ju lokal­ne kul­tur­ne scene.

PLATFORMATOM se želi dati podr­ška pro­gra­mi­ma lokal­ne kul­tur­ne i druš­tve­ne sce­ne koja razvi­ja kri­tič­ke, inter­dis­ci­pli­nar­ne, ink­lu­ziv­ne i edu­ka­tiv­ne pro­gra­me koji stva­ra­ju novu publi­ku i usmje­re­ni su na aktu­al­ne druš­tve­ne pro­ce­se. Stoga je pro­gram PLATFORMATA do sada uklju­či­vao čitav spek­tar raz­li­či­tih mul­ti­dis­ci­pli­nar­nih i edu­ka­tiv­nih pro­gra­ma, umjet­nič­ke pro­duk­ci­je i rezi­den­ci­jal­ne pro­gra­me, pro­jek­ci­je i jav­ne akci­je te druš­tve­no-zabav­ni pro­gram koji se reali­zi­ra kroz par­ti­ci­pa­tiv­nu for­mu slo­bod­nog dje­lo­va­nja i samoorganizacije.

Ovogodišnji fes­ti­val­ski pro­gram jed­na­ko je bogat kao i dosa­daš­njih godi­na. Participativne, edu­ka­tiv­ne, umjet­nič­ke i akti­vis­tič­ke aktiv­nos­ti te jav­ne ras­pra­ve isti­ču se u trod­nev­nom pro­gra­mu. Nezaobilazan je narav­no i zabav­ni pro­gram na koji može­te raču­na­ti sva­kod­nev­no s počet­kom već u kas­nim popod­nev­nim satima.

Festival će se otvo­ri­ti u petak (01. lis­to­pa­da) mode­ri­ra­nim raz­go­vo­rom u novo­ure­đe­nom pros­to­ru zva­nom Razred. Govorit će se o namje­ni Doma mla­dih, nači­nu kori­šte­nja i uprav­lja­nja Domom mla­dih, pri­li­ka­ma i moguć­nos­ti­ma Doma mla­dih te o nje­go­vim koris­ni­ci­ma, kao i o nači­ni­ma na koji se može­te uklju­či­ti i sami pos­ta­ti dio split­ske (neza­vis­ne) kul­tur­ne sce­ne ili pokre­ta­či druš­tve­nih promjena.

Još jed­na ras­pra­va, popra­će­na krat­kim uvod­nim pre­da­va­njem, na ras­po­re­du je dru­gog dana fes­ti­va­la. Rasprava “Reci ti meni: pros­tor i stre­et art” osvr­nut će se na utje­caj izgle­da jav­nog pros­to­ra na psi­ho­lo­gi­ju gra­đa­na. U tom smis­lu, iako je Dom mla­dih beton­ski gigant s ogra­ni­če­nim pris­tu­pom danjem svje­tlu, u nje­mu na neko­li­ko pun­k­to­va buja život u zele­nim oaza­ma u pros­to­ri­ma Male Scene i Open Boxu, a ovom pri­li­kom će se uljep­ša­ti i “džun­gla” s juž­ne stra­ne zgra­de. Sudjelovati mogu svi, bilo dona­ci­jom bilja­ka, zem­lje ili šta­po­va za podu­pi­ra­nje ili pak tako da zasu­ku ruka­ve i grab­lja­ju, zali­je­va­ju i čiste.

Za vri­je­me tra­ja­nja Platformata ima­te pri­li­ku fot­ka­ti život unu­tar Doma mla­dih u sklo­pu radi­oni­ce ana­log­ne foto­gra­fi­je. Foto apa­ra­ti su osi­gu­ra­ni, od “idi­ota” do nešto napred­ni­jih te crno-bije­li fil­mo­vi, a radi­oni­cu vodi Rino Efendić u pros­to­ru Kino klu­ba Split. Po svom naho­đe­nju pozva­ni ste zabi­lje­ži­ti doga­đa­nja u zgra­di tije­kom dva dana tra­ja­nja festivala,a u subo­tu nave­čer imat ćete pri­li­ku sami razvi­ti fil­mo­ve te će u nedje­lju foto­gra­fi­je biti izložene.

U subo­tu nave­čer iz Beča na pla­to Doma mla­dih sti­že među­na­rod­ni kolek­tiv Ausländer koji je na alter­na­tiv­noj glaz­be­noj sce­ni pre­poz­nat kao izvor neo­bič­ne glaz­be koja dono­si žes­to­ki punk, elec­tro, noiz, dro­ne i eks­pe­ri­men­tal­ni zvuk s aps­trak­t­nim voka­li­ma te mrač­nim i opskur­nim per­for­man­som. Jedan od voka­la je hrvat­ski umjet­nik s aus­trij­skom adre­som, Marko Marković.

To nije sve od glaz­be­nog pro­gra­ma u subo­tu jer u moru pro­gra­ma koji se ove godi­ne nude u okvi­ru PLATFORMATA tu je i druš­tve­no-kul­tur­ni pro­gram Zvjerinjak. Program će star­ta­ti u Dvorištu Kluba Kocka s laga­nim tono­vi­ma koji će dopi­ra­ti s DJ pul­ta pod rav­na­njem Gabei, Bračanina lati­no­ame­rič­kih kori­je­na. Nakon zagri­ja­va­nja sli­je­di nešto rit­mič­ni­ja i žeš­ća zika-muzi­ka, a tome se, jamač­no, neće moći odu­pri­je­ti ni naj­t­vr­do­kor­ni­ja noga jer nekad tije­kom veče­ri uka­zat će se legen­dar­ni pa i neuni­šti­vi C‑bastard.

Zadnji dan fes­ti­va­la poči­nje radi­oni­com scen­ske akro­ba­ti­ke. Na ovoj radi­oni­ci moći ćete nauči­ti jed­nos­tav­ne akro ele­men­te koje ćete potom spa­ja­ti u zanim­lji­vu kom­bi­na­ci­ju, isko­ris­ti­vu na sce­ni te nauči­ti kako zadr­ža­ti pogle­de laika i kon­tro­li­ra­ti publiku.

U nedje­lju pre­dve­čer može­te poka­za­ti svo­je ples­ne spsob­nos­ti na Impro jam‑u, jed­no­sat­nom doga­đa­ju zamiš­lje­nom kao pros­tor za igru, istra­ži­va­nje, eks­pe­ri­men­ti­ra­nje i impro­vi­za­ci­ju pokre­tom. Plesno iskus­tvo nije potreb­no, nema pra­vi­la ni ogra­ni­če­nja, a pozva­ni su svi zaljub­lje­ni­ci u pokret i zain­te­re­si­ra­ni poje­din­ci, bilo kao aktiv­ni sudi­oni­ci ili pro­ma­tra­či. Jam će biti popra­ćen glaz­bom koju će bend tako­đer impro­vi­zi­ra­ti uživo.

PLATFORMAT će se zavr­ši­ti cir­ku­skom pred­sta­vom Violin Hoop – Dialogues. Cirkuska umjet­ni­ca Matylda i violi­nis­ti­ca Kasia dola­ze sa pro­jek­tom koji se bavi dija­lo­gom izme­đu glaz­be i cir­ku­ske dis­ci­pli­ne hula hoop. Ovaj duet pre­zen­ti­rat će svoj rad u nas­ta­ja­nju koji se bavi pita­nji­ma kako pove­za­ti ova dva medi­ja, na koje sve nači­ne mogu utje­ca­ti jedan na dru­gog stva­ra­ju­ći boga­ti soun­d­s­ca­pe koris­te­ći ne samo violi­nu, već i zvu­ko­ve tije­la u pokre­tu i mani­pu­la­ci­je rekvizitom.

Cijeli pro­gram deve­tog po redu PLATFORMATA pogle­daj­te u nastavku.

PROGRAM:
/petak, 01.10. /17:00 – 23:00/
 — 17h Platformat live @ KLFM​.org
 — 17h Dom mla­dih i sudi­onič­ko uprav­lja­nje, raz­go­vor (Razred)
 — 17:30h Radionica ana­log­ne foto­gra­fi­je (Kino klub Split)
 — 18h Participativna radi­oni­ca sito­ti­ska (Tiskara)
 — 18h KLFM u dvo­ru (Dvorište Kluba Kocka)
 — 18:30h Obilazak Doma mla­dih (mjes­to okup­lja­nja: Plato Doma mladih)

/subota, 02.10./17:00 – 23:00/
 — 17h Platformat live @ KLFM​.org
 — 17h Nasadi se, obnav­lja­nje vrta u Domu mla­dih (mjes­to okup­lja­nja: Beton kino)
 — 18h Reci ti meni: pros­tor i stre­et art, ras­pra­va i pre­da­va­nje (Razred)
 — 18h Zvjerinjak, glaz­be­no-druš­tve­ni pro­gram (Dvorište Kluba Kocka)
 — 20h ISPOD BINE meets PLATFORMAT: Ausländer live (Plato Doma mladih)
 — 21h Radionica ana­log­ne foto­gra­fi­je (Kino klub Split)

/nedjelja, 03.10./16:00 – 22:00/
 — 16h Radionica scen­ske akro­ba­ti­ke (Plava dvorana)
 — 17h Platformat live @ KLFM​.org
 — 17h Razvijanje i izlož­ba rado­va s radi­oni­ce ana­log­ne foto­gra­fi­je (Kino klub Split)
 — 18h Impro jam (RØLØ+ live) (Plato Doma mladih)
 — 20h Violin hoop dialo­gu­es, cir­ku­ska pred­sta­va + artist talk (Plato Doma mladih)

Ulaz na pro­gra­me je bes­pla­tan, uz oba­vez­no pošti­va­nje mje­ra za sprje­ča­va­nje šire­nja boles­ti COVID-19.

Vizual Platformata osmis­li­li su Segor Garber, Boris Pehar i Dejan Zobenica.

Platformat se odr­ža­va pod pokro­vi­telj­stvom Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske. Platformu Doma mla­dih podr­ža­va­ju Zaklada Kultura nova i Nacionalna zak­la­da za razvoj civil­nog društva.

 

 

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr