Dom mladih Split

ULICA!

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Ovaj put vas (u tih par sto kora­ka) čeka dobra zaba­va, raz­ne radi­oni­ce, kon­test, izlož­be, par­ti­ji, ludo zabav­ni bes­pos­li­ča­ri, skit­ni­ce i zgubidani!

Pozivamo vas na igru u Ulicu u Domu mladih!

<Uličar (ȕličār m, def. onaj koji vri­je­me pro­vo­di bes­pos­len po uli­ca­ma; skitnica)>

Druga edi­ci­ja ovog doga­đa­ja, ona Zimska, dov­la­či vas u beton­sku utro­bu omla­din­skog okup­lja­li­šta kako bis­te otkri­li sun­ča­nu stra­nu Ulice.

Ovaj put vas (u tih par sto kora­ka) čeka dobra zaba­va, raz­ne radi­oni­ce, kon­test, izlož­be, par­ti­ji, ludo zabav­ni bes­pos­li­ča­ri, skit­ni­ce i zgubidani!

Njihovih je ruku dje­lo ovaj novi split­ski paš­troč. Uličari su vam naime la krem­de­la­krem ovog gra­da kad je u pita­nju kre­ativ­nost, ludi­lo i budnost.
Vidimo se od jutra do mra­ka u Ulici. Ostaje vam samo da zapje­va­te: Kad se male ruke slože!

Jer sva­ki put smo na korak bli­že svo­me cilju:

Ulica je ini­ci­ja­ti­va da se od hod­ni­ka koji pove­zu­je ulaz u Klub Kocku i ulaz u ska­te park “Kolo” napra­vi zajed­nič­ki pros­tor u for­mi nat­kri­ve­ne, aktiv­ne i pul­si­ra­ju­će uli­ce za split­ske mlade.
U pos­ljed­njih godi­nu dana ovaj je mra­čan pro­laz počeo funk­ci­oni­ra­ti kao mjes­to dru­že­nja, akti­viz­ma i kul­tu­re svih eki­pa koje dje­lu­ju na toj eta­ži – svo­je­vr­s­na dnev­na žila kucavica.
E sad, ide­ja je da to zaži­vi još i više.
Zamislite pra­vu pod­zem­nu uli­cu ispod Doma mla­dih u kojoj može­te skej­tat, pogle­dat rado­ve na izlož­ba­ma, otis­nit maji­cu, slu­šat o fan­zi­ni­ma, popit piće, srest nekog ili samo skra­tit put pre­ko trga za hlad­nih i kiš­nih dana.
S nadom da ćemo zajed­nič­ki izgra­di­ti ovaj prostor…

Ulica, to smo mi!

****
PET 20.12.2019.

17h
Radionica sitotiska
Radionica skejta
DJevi
Čajanke + čitaonica

18h
ZVUK 100: Mismo Nismo

19h
Izložba AMOQA – mapi­ra­nje sjećanja

21.30h
Izložba Garaža

22.30h
Party

***
SUB 21.12.2019.

18h
Radionica sitotiska
Ubijmo dosadu
DJevi
ATENEUM: sed­ma Beta Vulgaris
fb

18h
Skate con­test uKolo

22h
Koncert Lipi Ive i Pendrek
Afterparti Lenko aka DJIZA

Ulica je ovom pri­li­kom i dio fes­ti­va­la Platformat 2019. a orga­ni­zi­ra­ju je Platforma Doma mla­dih, udru­ga Aktivist, Koalicija udru­ga mla­dih, Indoor ska­te­park Kolo, QueerAnarchive i Pozitivna sila

Vidimo se u podrumu! 😀

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr