Dom mladih Split

književnost

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Bookmobil + Ateneum u Ulici

druženje, književnost

19.4.2021

Razmjena knji­ga, buv­ljak knji­ga, poezi­ja, pred­stav­lja­nje fan­zi­na i što­šta još u pro­ljet­nom suto­nu oku­pit će nas u Ulici Doma.

ODGODA PRIČIGINA

književnost

09/03/2020

ODGODA PRIČIGINA

Dragi pri­ja­te­lji Pričigina, pri­ča koju nit­ko među nama ne bi htio ni ispri­ča­ti niti čuti ipak se ostva­ru­je: ovaj nesret­ni virus natje­rao nas je na […]

Veljača u LGBT Centru

Veljača u LGBT Centru – bogat druš­tve­no-kul­tur­ni pro­gram za zajednicu.

Open Box / Moja Dugina obitelj

O sli­kov­ni­ci, koja će se moći dobi­ti bes­plat­no nakon pred­stav­lja­nja, i osta­lim tema­ma veza­nim uz rodi­telj­stvo LGBTI oso­ba u Hrvatskoj govo­rit će koor­di­na­tor udru­ge Dugine obi­te­lji i autor nas­tav­ka sli­kov­ni­ce Daniel Martinović i struč­na surad­ni­ca udru­ge, psi­ho­lo­gi­nja doc. dr. sc. Marina Štambuk.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr