Dom mladih Split

Lapis božićni kup

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Legendarno pred­bo­žić­no natje­ca­nje odr­žat će ove godi­ne na 12.12.
I ove godi­ne želi­mo se dru­že­njem svih split­skih (i gos­tu­ju­ćih) penja­ča dos­toj­no opros­ti­ti od godi­ne koja će se pam­ti­ti ne samo po tome šta je pred­sjed­nik dobi­ja sina, već i po činje­ni­ci da je dvo­ra­na pro­di­sa­la punim plu­ći­ma i poče­la nudi­ti pra­ve uvi­je­te za trening.
Znamo šta (ni)ste radi­li ovog lita pa će biti deta­lja svih razi­na, od laga­ni­ca do 40-metar­skih pump fes­to­va za povrat­ni­ke s Kalymnosa.
Ove godi­ne Lapisov pred­bo­žić­ni par­ty uljep­šat će pivo iz vari­oni­ce bra­će Mihalj (ako opet ne ode na kvasinu).
Dođi i budi viđen. Na ins­ta­ću smo rezer­vi­ra­li hash­tag #LapisKup

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr