Dom mladih Split

Dvorište

Dvorište je smje­šte­no kod ula­za u klub Kocku. Programi koji se povre­me­no odr­ža­va­ju u nje­mu uklju­ču­ju glaz­be­na doga­đa­nja, pro­jek­ci­je, dru­že­nja i  buv­lja­ke, a orga­ni­zi­ra­ju ih Aktivist, QueerANarchive, Uzgon i Festival Mediteranskog fil­ma Split. U Dvorištu se nala­zi i pris­tup maloj penjač­koj stijeni.

Površina
69 m2
Namjena
dru­že­nje, akcije
Tehnička oprem­lje­nost
ne
Ulaz
Kocka
Kontakt
kum.​kocka@​gmail.​com

Zatvaranje Kockine sezone

Zatvaranje Kockine sezone
18.6.2022. / od 17h / Klub Kocka i Dvorište

GRAFFITI JAM U ULICI

GRAFFITI JAM U ULICI
14. i 15.5.2022. / Ulica, Dvorište i klub Kocka

Radionica izrade Dreamcatchera - OTKAZANO!

RADIONICA IZRADE DREAMCATCHERA — OTKAZANO!
12.10. / 20h / Dvorište klu­ba Kocka 

Art buvljak

Art buv­ljak
09.10. / 17h / Dvorište Klub Kocka

OTKRIVENI SVI DETALJI PLATFORMATA 2021.

PLATFORMAT (01. – 03. lis­to­pa­da) otva­ra­mo u petak, 1.10., s raz­go­vo­rom o buduć­nos­ti Doma mla­dih na kojem će jedan od sudi­oni­ka biti i gra­do­na­čel­nik Ivica Puljak.

PLATFORMAT 2021.

DEVETO IZDANJE FESTIVALA NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT!
/01. — 03.10.2021./ Dom mla­dih Split/

Dvorište, film

17.9.2021

Filmske projekcije qFEST-a

Filmske pro­jek­ci­je na veli­kom plat­nu u Dvorištu klu­ba Kocka
Petak, 17. ruj­na, od 19.30 sati 

qFEST 2021.

qFEST 2021.
27. kolo­vo­za — 17. ruj­na 2021.

druženje, Dvorište, glazba

27.8.2021

ZVJERINJAK za otvorenje qFEST-a

Za otvo­re­nje qFEST‑a, mjes­ta sigur­nog pros­to­ra i sudje­lo­va­nja LGBTIQ zajed­ni­ce u kul­tur­nom živo­tu, kolek­tiv queerANarchive je spre­mio još jedan ZVJERINJAK. U petak, 27. kolo­vo­za. queer zajed­ni­cu i prijatelje/ice […]

druženje, Dvorište, glazba

31.7.2021

IPPIO PAYO u Dvorištu

Vrijeme je i za jedan kon­cert u Dvorištu!

druženje, Dvorište, glazba

24.7.2021

Membrain Festival 2021 Official Launch – Split

Klub Kocka pozi­va na još jed­nu (ugod­no?) vru­ću večer u Dvorištu uz Membrain Festival 2021 Official Launch Party – Split

druženje, Dvorište

16.7.2021

ZVJERINJAK pred Splitski pride

ZVJERINJAK večer uoči Splitskog pridea

Regius Promo Party

Splitski pro­mo par­ty za ovo­go­diš­nji Regius Festival!

druženje, Dvorište

4.7.2021

Beton: oslikavanje

Ovu nedje­lju popod­ne pro­ve­di­te s nama u Dvorištu!

ZVJERINJAK

Nakon duže stan­ke vri­je­me je za novo dru­že­nje uz Zvjerinjak

Kocka Rapid Open: Turnir u šahu

Turnir u šahu u Kocki!
Bilo da se natje­če­te ili chil­la­te, biti će ovo pri­je sve­ga ugod­no i kva­li­tet­no dru­že­nje. Pozvani ste makar vam šah nije niti malo napet! 

Platformat 2020

Platformat 2020

POČINJE OSMI FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT

druženje, Dvorište, GDZ

17.10.2020

Ljudi za kvart, kvart za ljude (buvljak)

Reciklirajmo, sma­nji­mo otpad i pomog­ni­mo našim živo­tinj­skim sugra­đa­ni­ma! Ovo doga­đa­nje zamiš­lje­no je kao raz­mje­na doba­ra, a odvit će se pre­ma jed­nos­tav­nom prin­ci­pu: odne­si sve što ti se […]

druženje, Dvorište, GDZ

16.5.2020

Open air OPEN BOX

U dani­ma kad nema­mo puno izbo­ra i moguć­nos­ti za dru­že­nje, Aktivist vas pozi­va na večer dru­že­nja uz igre i pro­jek­ci­je. Zbog mje­ra veza­nih uz COVID-19, broj posjetitelja […]

Fucking Zvjerinjak

druženje, Dvorište, GDZ

12.8.2019

Fucking Zvjerinjak

Uz tra­di­ci­onal­no queer dru­že­nje uz hra­nu i glaz­bu ovog puta na Zvjerinjaku ima­te pri­li­ku vidje­ti film Fucking Against Fascism, a nakon dru­že­nja u Dvorištu, u Kockinom Hodniku oče­ku­je vas after Noćno kupanje. 

druženje, Dvorište, GDZ

27.12.2019

Zvjerinjak 27.12.2019.

Petak, 27. pro­sin­ca u Dvorištu Kluba Kocka odr­ža­va se praz­nič­ki Zvjerinjak, queer dru­že­nje uz glaz­bu, sli­ku i hra­nu. Uz glaz­bu po izbo­ru C_Bastarda i Ponoćnog kaubo­ja, pros­tor Dvorišta […]

Hell Summer Fest Lapis

druženje, Dvorište, film, sport

255.7.2019

Hell Summer Fest Lapis

Ovaj čet­vr­tak 25.07. prvi put u vašem gra­du, pod umjet­nič­kim vod­stvom Stjepka Krešića Cepe Lapis vam dono­si Hell Summer Fest. Nisi dovolj­no muško da ideš na […]

druženje, Dvorište, GDZ

1.5.2019

OpenBox: Food Not Bombs + Dubless

Prvi maja — Kockino dvo­ri­šte — papi­ca — byob — chill muzi­ka… Prvomajski poz­drav pro­lje­ću pro­ći će u ugod­nom druš­tvu uz Dubless i Food Not Bombs. Pokret koji pro­mi­če soli­dar­nost i anti­mi­li­ta­ri­za­ci­ju druš­tva spre­mit će za […]

Zvjerinjak - Buđenje

druženje, Dvorište, GDZ

1.4.2019

Zvjerinjak - Buđenje

Nije šala, za prvi apri­la u Dvorištu Kluba Kocka orga­ni­zi­ra se još jedan ZVJERINJAK. Stiglo je pro­lje­će, zvi­je­ri se bude a već tra­di­ci­onal­no okup­lja­nje LGBTIQ zajed­ni­ce i pri­ja­te­lja ovog puta dono­si eks­klu­ziv­ni vege roštilj i quesa­dil­le uz glaz­be­ni izbor Biskvita i Pištolj Pere.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr