Dom mladih Split

glazba

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

ISPOD BINE SEZONA_Marko Ivic: Reflective Music

Beton kino, glazba

19.2.2021

Nakon pet godi­na pre­zen­ti­ra­nja naj­no­vi­jih hrvat­skih i ino­zem­nih stru­ja­nja u zvu­kov­noj umjet­nos­ti u sklo­pu ISPOD BINE, sound art fes­ti­va­la, pro­gram je pro­ši­ren na cije­lu godi­nu, te će dovoditi […]

KLFM Medley - ciklus GDZ

GDZ, glazba, gledaj od kuće

139.11.2020

Studeni nam dono­si pos­ljed­nju KLFM-ovu radij­sku emi­si­ju “Medley” iz cik­lu­sa Gradimo Dom zajed­no, koju ćete moći pos­lu­ša­ti uži­vo na klfm​.org u petak, 13.11. od 13 sati. Emisije su od […]

Platformat 2020

Platformat 2020

POČINJE OSMI FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT

Gitarijada + Wizard of Stone Mountain

GDZ, glazba, Plato

27.7–29.8.2020

GITARIJADA 2020 + WIZARD OF STONE MOUNTAIN

Radio u suton 2020

GDZ, glazba

1718.7.2020

Nastavljamo Radio lje­to u gra­du sa suto­nom u luči­ci Marjan.

Radio na cesti 2020

GDZ, glazba, Plato

45.7.2020

Ostajemo u gra­du i nas­tav­lja­mo s radio lje­tom. Nakon kman­skog pro­lo­ma sun­ca i kvar­tov­skih beato­va, pri­pre­mi­mo se i rezer­vi­raj­mo subo­tu, 4. srp­nja za novo izda­nje sad već kla­sič­nog RADIJA NA CESTI.

Dan vune i tovara

U orga­ni­za­ci­ji Udruge Uzgon, Prirodoslovnog muze­ja iz Splita i Platforme Doma mla­dih, sti­že nam još jedan dan vune i tovara. 

Radio u kvartu /// KMAN

GDZ, glazba

20.6.2020

Programom Radio u kvar­tu namje­ra nam je reali­zi­ra­ti radio aktiv­nos­ti na jav­nim pros­to­ri­ma raz­li­či­tih split­skih kvar­to­va u cilju akti­vi­ra­nja neza­vis­ne, pop i urba­ne kul­tu­re u kvartovima.

Hodnik Sessions Stream w/ Zhuna

Hodnik Sessions pro­gram je Kluba Kocka koji za cilj ima pru­ži­ti mla­dim i neafir­mi­ra­nim lokal­nim izvo­đa­či­ma elek­tron­ske glaz­be pri­li­ku za nastup.

Dan tovara - radio edition

Udruga Uzgon, KLFM i Prirodoslovni muzej iz Splita pozi­va­ju vas na radij­ski dan tova­ra. Provedite ovu subo­tu sa nama na frek­ven­ci­ja­ma KLFM‑a ili, uko­li­ko se želite […]

KockaStream_005 w/ Madezh, MJ Suddani

KockaStream live on Twitch: https://​www​.twit​ch​.tv/​k​l​u​b​k​o​cka ‑Madezh https://​soun​d​clo​ud​.com/​m​a​d​ezh ‑MJ Suddani https://​soun​d​clo​ud​.com/​m​j​s​u​d​d​ani

KockaStream_004 w/ Fikcio Monger LIVE, El Segundo

KockaStream_004 w/ Fikcio Monger LIVE, El Segundo Twitch KockaStream live on Twitch Soundcloud Fikcio Monger LIVE Web El Segundo @ KLFM​.ORG

KockaStream_003 w/ Carnero, Tonko, Mokosh

glazba, Hodnik (Kocka)

25.4.2020

KockaStream live on Twitch TV Carnero Tonko Mokosh   Facebook

KockaStream_002 w/ Agregat Sun, Anako, Foxy

Stream link Facebook ‑Agregat Sun (Dubokotoplo, Zg) ‑Anako (PULР, St) ‑Foxy (Blast Fest, Ši) 

Art Squat - Dom mladih Split - 1994

Art Squat - Dom mladih Split - 1994

Vikend je tu!
Zatvoreni smo u četi­ri zida i odgo­đe­na su sva glaz­be­na doga­đa­nja, ali to samo zna­či da je ovo pra­vo vri­je­me za istra­ži­va­nje i zaba­vu kod kuće 😀

ZloSTavljanje: Defiant, Contusio, 404

glazba, Veliki prostor (Kocka)

1516.2.2020

Drugo ovo­go­diš­nje izda­nje ZloSTavljanja vam pred­stav­lja još tri odlič­na benda.

Doringo u Kocki

glazba, Veliki prostor (Kocka)

2829.2.2020

Doringo sti­že u Kocku! Ulaziš u podrum, doče­ku­je te opu­šte­na eki­pa i vese­li žamor… Na šan­ku naru­ču­ješ naj­dra­že piće, ostav­ljaš stva­ri u gar­de­ro­bi pa pola­ko i slo­bod­no ura­njaš u Doringov svi­jet. Iz […]

Film PICAFERAJ / KOJI BEND live / Los Santos

Riječ je o mul­ti­me­di­jal­nom poku­su koji spa­ja pro­mo­ci­ju zbir­ke sa pred­sta­vom, fil­mom i videom.

Gitarijada + RØLØ live

GDZ, glazba, Plato, Studio 3/4

30.8.2019

Dođite i podr­ži­te mla­de i neafir­mi­ra­ne ben­do­ve, zaple­ši­te i zaba­vi­te se na RØLØ open air‑u, a nakon sve­ga vidi­mo se u klu­bu na još jed­nu dozu ras­ple­sa­nih DJeva uz HIT na HIT!

6. dani tovara - progression sessions

druženje, GDZ, glazba, izvedbeni program

2526.10.2019

6. dani tova­ra već su tu sa boga­tim zabav­nim i edu­ka­tiv­nim pro­gra­mi­ma, pro­ve­di­te nado­la­ze­ći sun­ča­ni vikend u pros­to­ru malog mar­jan­skog amfi­te­atra uz edu­ka­tiv­ne radi­oni­ce, jav­na čita­nja poezi­je, te boga­ti glaz­be­ni program.

ISPOD BINE, sound art festival #4

čet­vr­to izda­nje ISPOD BINE, sound art fes­ti­va­la, koji će se odr­ža­ti od 4. do 11. studenog

Radio Dan&Noć

Događanje koje sma­tra­mo nekak­vom radij­skom rođen­dan­skom fes­tom i kru­nom godiš­njih aktiv­nos­ti. Radio Dan&Noć, ovu godi­nu na samom rubu stu­de­nog, opet sa zanim­lji­vim teoret­skim i prak­tič­nim dijelom. 

Guglielmo Mascio (Nu Funk Klan)

glazba, Hodnik (Kocka)

2021.12.2019

Ovaj petak, 20.12.2019., u Kockinom hod­ni­ku pra­va klup­ska pos­las­ti­ca za sve one s istan­ča­nim uku­som za dis­co glaz­bu i sve srod­ne žanrove.

ULICA!

Ovaj put vas (u tih par sto kora­ka) čeka dobra zaba­va, raz­ne radi­oni­ce, kon­test, izlož­be, par­ti­ji, ludo zabav­ni bes­pos­li­ča­ri, skit­ni­ce i zgubidani!

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr