Dom mladih Split

glazba

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Trešija

Trešija
22.01. / 19 – 24h / klub Kocka

UPISI: Škola tradicionalne irske glazbe

UPISI: Škola tra­di­ci­onal­ne irske glazbe

Skockani Božić w/ ALEJUANDRO BUENDIJA i SINOVI

Skockani Božić w/ ALEJUANDRO BUENDIJA i SINOVI
25.12.2021. / 19h / Klub Kocka

Badnjak u Kocki w/ Svemirko

Badnjak u Kocki w/ Svemirko
24.12.2021. / 19 — 23:45h / Klub Kocka

ZVJERINJAK

ZVJERINJAK
17.12.2021. / 19 – 24h / Klub Kocka

St-art festival autorske glazbe 2021

St-art fes­ti­val autor­ske glaz­be 2021
3. i 4.12. / 20:30h / Klub Kocka

KLFM Radio dani

KLFM Radio dani / 8. — 13. 11.

ZAVRŠEN PLATFORMAT 2021.

ZAVRŠIO PLATFORMAT 2021. — FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE NA NAJBOLJI NAČIN PREZENTIRAO DOM MLADIH KAO ISTINSKI DRUŠTVENO-KULTURNI CENTAR

OTKRIVENI SVI DETALJI PLATFORMATA 2021.

PLATFORMAT (01. – 03. lis­to­pa­da) otva­ra­mo u petak, 1.10., s raz­go­vo­rom o buduć­nos­ti Doma mla­dih na kojem će jedan od sudi­oni­ka biti i gra­do­na­čel­nik Ivica Puljak.

PLATFORMAT 2021.

DEVETO IZDANJE FESTIVALA NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT!
/01. — 03.10.2021./ Dom mla­dih Split/

qFEST 2021.

qFEST 2021.
27. kolo­vo­za — 17. ruj­na 2021.

ZVJERINJAK za otvorenje qFEST-a

druženje, Dvorište, glazba

27.8.2021

Za otvo­re­nje qFEST‑a, mjes­ta sigur­nog pros­to­ra i sudje­lo­va­nja LGBTIQ zajed­ni­ce u kul­tur­nom živo­tu, kolek­tiv queerANarchive je spre­mio još jedan ZVJERINJAK. U petak, 27. kolo­vo­za. queer zajed­ni­cu i prijatelje/ice […]

Gitarijada Vol. 3

druženje, glazba, Plato

2627.8.2021

Gitarijada se vra­ća na pla­to Doma mla­dih u nešto dru­ga­či­jem izdanju
26. – 27.8 2021. / 16:00 – 23:30h

IPPIO PAYO u Dvorištu

druženje, Dvorište, glazba

31.7.2021

Vrijeme je i za jedan kon­cert u Dvorištu!

Membrain Festival 2021 Official Launch – Split

druženje, Dvorište, glazba

24.7.2021

Klub Kocka pozi­va na još jed­nu (ugod­no?) vru­ću večer u Dvorištu uz Membrain Festival 2021 Official Launch Party – Split

Regius Promo Party

Splitski pro­mo par­ty za ovo­go­diš­nji Regius Festival!

Radio u suton 2021

glazba

9.7.2021

// OTKAZANO // Lučica Š.N.R.U. Marjan / KLFM Soundsystem / petak, 9. srp­nja, 18:00 – 01:00

ISPOD BINE SEZONA: Marko Ciciliani & Barbara Lüneburg

Beton kino, glazba

28.5.2021

Kroz dru­gi doga­đaj ove godi­ne ISPOD BINE SEZONA ugoš­ću­je aus­trij­ske audi­ovi­zu­al­ne umjet­ni­ke Barbaru Lüneburg (e‑violina, akus­tič­na violi­na i game­pad) i Marka Cicilianija (mono­me, game­pad) u petak, 28. svib­nja u 21 sat u Beton kinu Doma mladih.

ISPOD BINE SEZONA_Marko Ivic: Reflective Music

Beton kino, glazba

19.2.2021

Nakon pet godi­na pre­zen­ti­ra­nja naj­no­vi­jih hrvat­skih i ino­zem­nih stru­ja­nja u zvu­kov­noj umjet­nos­ti u sklo­pu ISPOD BINE, sound art fes­ti­va­la, pro­gram je pro­ši­ren na cije­lu godi­nu, te će dovoditi […]

KLFM Medley - ciklus GDZ

GDZ, glazba, gledaj od kuće

139.11.2020

Studeni nam dono­si pos­ljed­nju KLFM-ovu radij­sku emi­si­ju “Medley” iz cik­lu­sa Gradimo Dom zajed­no, koju ćete moći pos­lu­ša­ti uži­vo na klfm​.org u petak, 13.11. od 13 sati. Emisije su od […]

Platformat 2020

Platformat 2020

POČINJE OSMI FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT

Gitarijada + Wizard of Stone Mountain

GDZ, glazba, Plato

27.7–29.8.2020

GITARIJADA 2020 + WIZARD OF STONE MOUNTAIN

Radio u suton 2020

GDZ, glazba

1718.7.2020

Nastavljamo Radio lje­to u gra­du sa suto­nom u luči­ci Marjan.

Radio na cesti 2020

GDZ, glazba, Plato

45.7.2020

Ostajemo u gra­du i nas­tav­lja­mo s radio lje­tom. Nakon kman­skog pro­lo­ma sun­ca i kvar­tov­skih beato­va, pri­pre­mi­mo se i rezer­vi­raj­mo subo­tu, 4. srp­nja za novo izda­nje sad već kla­sič­nog RADIJA NA CESTI.

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr