Dom mladih Split

zagovaranje i aktivizam

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Buvljak

Buvljak
20.11. / 18 – 20h / Galerija klu­ba Kocka

Predstavljanje projekta od5do95

Predstavljanje mul­ti­me­di­jal­nog umjet­nič­kog pro­jek­ta od5do95
19.10. / 20 h / Razred

Reci ti meni: LGBT zajednica u Splitu

Treća u nizu “Reci ti meni” ras­pra­va odr­žat će se u pone­dje­ljak, 23. kolo­vo­za 2021. u 19 sati u gale­ri­ji klu­ba Kocka.

Platformat 2020

Platformat 2020

POČINJE OSMI FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT

Ljudi za kvart, kvart za ljude (buvljak za šapice)

19.9.2020. | 17:00H KMAN / ŠIBENSKA 31 – DJEČJE IGRALIŠTE Reciklirajmo, sma­nji­mo otpad i pomog­ni­mo našim živo­tinj­skim sugra­đa­ni­ma! Ovo doga­đa­nje zamiš­lje­no je kao raz­mje­na za sve […]

Andrea Resner i udruga Domine - prodaja grafika na donaciju

izložbe, zagovaranje i aktivizam

20.4–20.5.2020

Prodaja rado­va na dona­ci­ju: 50% ide udru­zi “Domine” za pomoć žrtva­ma nasi­lja u kri­zi iza­zva­noj pan­de­mi­jom koronavirusa.

Ljudi za kvart, kvart za ljude! 1.12.2019.

Projektom „Gradimo Dom zajed­no“ kroz pro­gram­sku lini­ju „Kultura van cen­tra“, Platforma Doma mla­dih i udru­ga Aktivist poku­ša­va­ju doves­ti kul­tur­no-druš­tve­ne sadr­ža­je sta­na­ri­ma koji­ma ti isti sadr­ža­ji nisu dostupni. 

Kockin ormar

Ove se godi­ne, u pra­vom blag­dan­skom ras­po­lo­že­nju, bori­mo pro­tiv kon­zu­me­riz­ma i pazi­mo na našu maj­či­cu Zemlju, na šapi­ce bez doma i na vlas­ti­te nov­ča­ni­ke! U sri­je­du 18. prosinca, […]

ULICA!

Ovaj put vas (u tih par sto kora­ka) čeka dobra zaba­va, raz­ne radi­oni­ce, kon­test, izlož­be, par­ti­ji, ludo zabav­ni bes­pos­li­ča­ri, skit­ni­ce i zgubidani!

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr