Dom mladih Split

Penjačka stijena

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Sportsko penjač­ki klub Lapis ure­dio je jed­nu veli­ku penjač­ku sti­je­nu na sce­ni izme­đu Velikog i Malog amfi­te­atra te jed­nu malu penjač­ku sti­je­nu kojoj se pris­tu­pa iz Dvorišta. Tom infras­truk­tu­rom koris­te se čla­no­vi klu­ba Lapis te se u klu­bu povre­me­no odr­ža­va­ju držav­na i dru­ga natje­ca­nja u penjanju.

Površina
292 m2
Namjena
tre­ning
Tehnička oprem­lje­nost
da
Ulaz
pla­to – zapad
Kontakt
Denis Kraljević / 0915753574

Lapis bolder liga 1. kolo

Svaki bol­der svo­ju ligu ima, a ova dra­ga je svi­ma… I ovo kolo spre­ma­mo spek­takl uz craft pivo bra­će Mihalj i deta­lje svih razi­na. Početak uz redov­no kašnjenje […]

Lapis božićni kup

Legendarno pred­bo­žić­no natje­ca­nje odr­žat će ove godi­ne na 12.12. I ove godi­ne želi­mo se dru­že­njem svih split­skih (i gos­tu­ju­ćih) penja­ča dos­toj­no opros­ti­ti od godi­ne koja će […]

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr