Dom mladih Split

Plato

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Plato je otvo­re­ni pros­tor izme­đu zgra­de HRT‑a i Doma mla­dih na kojem se  deset­lje­ći­ma okup­lja­ju mla­di te se povre­me­no orga­ni­zi­ra­ju glaz­be­ne i fes­ti­val­ske manifestacije.

Površina
jav­ni prostor
Namjena
jav­na okupljanja
Tehnička oprem­lje­nost
ne

4. Open stage

4. Open stage
09.10. / 19:30h / Plato Doma mladih 

OTKRIVENI SVI DETALJI PLATFORMATA 2021.

PLATFORMAT (01. – 03. lis­to­pa­da) otva­ra­mo u petak, 1.10., s raz­go­vo­rom o buduć­nos­ti Doma mla­dih na kojem će jedan od sudi­oni­ka biti i gra­do­na­čel­nik Ivica Puljak.

PLATFORMAT 2021.

DEVETO IZDANJE FESTIVALA NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT!
/01. — 03.10.2021./ Dom mla­dih Split/

Stiže drugo izdanje festivala suvremenog cirkusa "Festival neobičnih obitelji"!

U orga­ni­za­ci­ji suvre­me­nog cir­ku­skog kolek­ti­va ROOM 100, od 9. do 12. ruj­na 2021., u Domu mla­dih te na još dvi­je loka­ci­je u Splitu, 18 umjet­ni­ka iz Francuske, Španjolske, Grčke i Hrvatske izvest će 7 predstava! 

Gitarijada Vol. 3

druženje, glazba, Plato

2627.8.2021

Gitarijada se vra­ća na pla­to Doma mla­dih u nešto dru­ga­či­jem izdanju
26. – 27.8 2021. / 16:00 – 23:30h

Filmska fešta Mediterana i na platou Doma

film, Plato

2125.6.2021

Četrnaesta split­ska film­ska fešta, tije­kom koje se sla­vi raz­no­li­kost zema­lja cije­log medi­te­ran­skog baze­na, otva­ra se 17.06. u Ljetnom kinu Bačvice, a 21.6. sti­že i na pla­to Doma mladih.

FANNY PACK by House of Flamingo

Domaći drag kolek­tiv House of Flamingo nas­tu­pit će na Platou Doma mla­dih u sklo­pu pro­gra­ma Splitskog pri­dea. Nastupu pret­ho­di warm up u 18h dok će sam nas­tup poče­ti u 19h.

Međunarodni dan plesa 2021.

Plato

29.4.2021

Povodom Međunarodnog dana ple­sa na pla­tou Doma će se ple­sa­ti uži­vo i na filmu

Mala škola suvremenog plesa u travnju

„Mala ško­la suvre­me­nog ple­sa“ u trav­nju dono­si dvi­je radi­oni­ce suvre­me­nih ples­nih tehnika

Gitarijada + Wizard of Stone Mountain

GDZ, glazba, Plato

27.7–29.8.2020

GITARIJADA 2020 + WIZARD OF STONE MOUNTAIN

Danijela Zajc: "Etida Za Preparirani Klavir i Uže"

Običan ras­tav­lje­ni gla­so­vir na čijim žica­ma će, putem kla­sič­nih i eks­pe­ri­men­tal­nih mani­pu­la­ci­ja izvo­đa­ča, glaz­bu stva­ra­ti zrač­no uže. Autorica će istra­ži­ti inte­rak­ci­ju pre­pa­ri­ra­nog kla­vi­ra, odnos­no nje­go­vog glav­nog dije­la — žica, […]

Radio na cesti 2020

GDZ, glazba, Plato

45.7.2020

Ostajemo u gra­du i nas­tav­lja­mo s radio lje­tom. Nakon kman­skog pro­lo­ma sun­ca i kvar­tov­skih beato­va, pri­pre­mi­mo se i rezer­vi­raj­mo subo­tu, 4. srp­nja za novo izda­nje sad već kla­sič­nog RADIJA NA CESTI.

13. Festival mediteranskog filma Split

13. FMFS dono­si vam i ove godi­ne selek­ci­ju naj­bo­ljih film­skih ostva­re­nja medi­te­ran­skih zema­lja kroz 4 natje­ca­telj­ska pro­gra­ma, a fokus poprat­nog pro­gra­ma je stav­ljen na Južnu Ameriku. 

Gitarijada + RØLØ live

GDZ, glazba, Plato, Studio 3/4

30.8.2019

Dođite i podr­ži­te mla­de i neafir­mi­ra­ne ben­do­ve, zaple­ši­te i zaba­vi­te se na RØLØ open air‑u, a nakon sve­ga vidi­mo se u klu­bu na još jed­nu dozu ras­ple­sa­nih DJeva uz HIT na HIT!

Un loup pour l'homme: FACE NORD

GDZ, izvedbeni program, Plato

45.7.2019

Jedan od naj­ci­je­nje­ni­jih fran­cu­skih suvre­me­nih cir­ku­skih kolek­ti­va Un loup pour l’hom­me dola­zi u Split!

Radio na Cesti 2019

GDZ, glazba, Plato

12.6.2019

Otvaramo ovo­go­diš­nju tur­ne­ju RADIO NA CESTI stan­dard­no u Splitu,na pla­tou Doma mla­dih, sa prvim danom lip­nja. Vidimo se 01.06.2019. Tonske su već oko pod­ne, kon­cert bi […]

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr