Dom mladih Split

GDZ

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Room 100: Ljetni cirkuski kamp

Kroz pro­jekt “Cirkus na mar­gi­ni” suvre­me­nog cir­ku­skog kolek­ti­va ROOM 100 i u surad­nji s Cirkus Kolektivom, u Splitu će se od 18. do 24. kolo­vo­za odr­ža­ti radi­oni­ca dra­ma­tur­gi­je za suvre­me­ne cir­ku­ske umjet­ni­ke s reno­mi­ra­nim cir­ku­skim dra­ma­tur­gom, reda­te­ljem, pro­fe­so­rom i umjet­ni­kom Robertom Magrom.

Gitarijada + Wizard of Stone Mountain

GDZ, glazba, Plato

27.7–29.8.2020

GITARIJADA 2020 + WIZARD OF STONE MOUNTAIN

Zvjerinjak u šumi

Zvjerinjak u šumi

Uz queerANarchive Distro, DJ pro­gram, audi­ci­ju i rekre­aci­ju iz Dnevnog borav­ka LGBT cen­tra Split, u šum­skom izda­nju ZVJERINJAKA čeka vas i pro­jek­ci­ja fil­ma Who Will Fuck Daddy Lasse […]

Kiernan Cobarrubia: Cruising Flora

Polazeći iz osob­nog inte­re­sa za cru­isin­gom, kako onog za usput­nim sek­som, tako i za borav­kom u pri­ro­di, Kiernan Cobbarubia stva­ra rad bazi­ran na her­ba­ri­ju­mu bilja­ka koje je […]

Radio u suton 2020

GDZ, glazba

1718.7.2020

Nastavljamo Radio lje­to u gra­du sa suto­nom u luči­ci Marjan.

Predstavljanje novog središnjeg portala u kulturi grada Splita

Predstavljanje novog središnjeg portala u kulturi grada Splita

Svrha novo­po­kre­nu­tog por­ta­la je poti­ca­nje surad­nje orga­ni­za­to­ra i pro­vo­di­te­lja pro­gra­ma u kul­tu­ri u gra­du Splitu, kako u jav­nom, tako i u civil­nom sek­to­ru te infor­mi­ra­nje gra­đa­na o usta­no­va­ma, orga­ni­za­ci­ja­ma civil­nog druš­tva i kul­tur­no-umjet­nič­kim orga­ni­za­ci­ja­ma i nji­ho­vim kul­tur­nim pro­gra­mi­ma.

Predstava: "Đavolji odvjetnik"

Predstava:

IMRC /Divert kolek­tiv i Martina Tomić: Đavolji odvjet­nik Petero izvo­đa­ča i izvo­đa­či­ca – Mia Kevo, Leon Goličnik, Jason Mullhausen, Marjan Pajvot i Helvecia Tomić —  kroz kore­ogra­fi­ju Martine […]

Danijela Zajc: "Etida Za Preparirani Klavir i Uže"

Običan ras­tav­lje­ni gla­so­vir na čijim žica­ma će, putem kla­sič­nih i eks­pe­ri­men­tal­nih mani­pu­la­ci­ja izvo­đa­ča, glaz­bu stva­ra­ti zrač­no uže. Autorica će istra­ži­ti inte­rak­ci­ju pre­pa­ri­ra­nog kla­vi­ra, odnos­no nje­go­vog glav­nog […]

Hugo Bergman: Between me and a hard place 

Od 29. lip­nja do 13. srp­nja jedan od naj­u­pe­čat­lji­vi­jih cyr whe­el akro­ba­ta u Europi, Hugo Bergman bora­vit će na rezi­den­ci­ji u Amfiteatru Doma mla­dih. Na dvo­tjed­noj rezi­den­ci­ji Hugo će nas­ta­vi­ti radi­ti na cje­lo­ve­čer­njoj pred­sta­vi “Between me and a hard pla­ce” s kojom je Hugo pred­se­lek­ti­ran kao jedan od umjet­ni­ka “cir­cus­next” pro­jek­ta 2020 – 2021. 

Radio na cesti 2020

GDZ, glazba, Plato

45.7.2020

Ostajemo u gra­du i nas­tav­lja­mo s radio lje­tom. Nakon kman­skog pro­lo­ma sun­ca i kvar­tov­skih beato­va, pri­pre­mi­mo se i rezer­vi­raj­mo subo­tu, 4. srp­nja za novo izda­nje sad već kla­sič­nog RADIJA NA CESTI.

13. Festival mediteranskog filma Split

13. FMFS dono­si vam i ove godi­ne selek­ci­ju naj­bo­ljih film­skih ostva­re­nja medi­te­ran­skih zema­lja kroz 4 natje­ca­telj­ska pro­gra­ma, a fokus poprat­nog pro­gra­ma je stav­ljen na Južnu Ameriku.

Dan vune i tovara

U orga­ni­za­ci­ji Udruge Uzgon, Prirodoslovnog muze­ja iz Splita i Platforme Doma mla­dih, sti­že nam još jedan dan vune i tova­ra.

Radio u kvartu /// KMAN

GDZ, glazba

20.6.2020

Programom Radio u kvar­tu namje­ra nam je reali­zi­ra­ti radio aktiv­nos­ti na jav­nim pros­to­ri­ma raz­li­či­tih split­skih kvar­to­va u cilju akti­vi­ra­nja neza­vis­ne, pop i urba­ne kul­tu­re u kvar­to­vi­ma.

Petar Vranjković - 2002.

Galerija kluba Kocka, GDZ, izložbe

1623.6.2020

Serija foto­gra­fi­ja 2002. autor­ski je pro­jekt umjet­ni­ka Petra Vranjkovića u kojem bilje­ži LGBTIQ+ oso­be koje se nala­ze u svom sigur­nom pros­to­ru.

Hodnik Sessions Stream w/ Zhuna

Hodnik Sessions pro­gram je Kluba Kocka koji za cilj ima pru­ži­ti mla­dim i neafir­mi­ra­nim lokal­nim izvo­đa­či­ma elek­tron­ske glaz­be pri­li­ku za nas­tup.

NMG@PRAKTIKA_Vladimir Novak: Ne/ima(m) vremena

Polazeći od pos­tav­ke da je impro­vi­za­ci­ja klju­čan fak­tor u stva­ra­nju te da dje­lo nikad nije goto­vo, Vladimir Novak obli­ku­je umjet­nič­ki nara­tiv iz kojeg nas­ta­ju dojm­lji­ve ambi­jen­tal­ne ins­ta­la­ci­je.

Dan tovara - radio edition

Udruga Uzgon, KLFM i Prirodoslovni muzej iz Splita pozi­va­ju vas na radij­ski dan tova­ra. Provedite ovu subo­tu sa nama na frek­ven­ci­ja­ma KLFM‑a ili, uko­li­ko se želi­te […]

Open air OPEN BOX

druženje, Dvorište, GDZ

16.5.2020

U dani­ma kad nema­mo puno izbo­ra i moguć­nos­ti za dru­že­nje, Aktivist vas pozi­va na večer dru­že­nja uz igre i pro­jek­ci­je. Zbog mje­ra veza­nih uz COVID-19, broj posje­ti­te­lja […]

Brošura o sudioničkom upravljanju

GDZ

7.4–30.11.2020

„Koncept sudi­onič­ko­ga uprav­lja­nja može­mo defi­ni­ra­ti kao dije­lje­nje odgo­vor­nos­ti u uprav­lja­nju izme­đu raz­li­či­tih dioni­ka koji ima­ju ulog u onom što se doga­đa.“

Kriteriji korištenja Doma mladih

Radionica za uspos­tav­lja­nje Kriterija kori­šte­nja pros­to­ra Doma mla­dih odr­žat će se putem Zoom apli­ka­ci­je, a nami­je­nje­na je pri­mar­no svim koris­ni­ci­ma zgra­de Doma mla­dih te surad­ni­ci­ma na pro­jek­tu “Gradimo Dom zajed­no”.

Igor Grubić: Tragovi nestajanja (u tri čina)

Galerija MKC, GDZ, izložbe

13.3–26.5.2020

U petak 13. ožuj­ka u 20 sati u Galeriji MKC u Domu mla­dih u Splitu otva­ra se izlož­ba “IGOR GRUBIĆ: TRAGOVI NESTAJANJA (U TRI ČINA)”.

Pregled programa: prosinac-ožujak

GDZ, Sadržaji

10/03/2020

Osvrnimo se malo na pos­ljed­nja 3 mje­se­ca u našem pro­jek­tu… Program je jak, a kako se bli­ži lje­to, čeka­ju nas sve raz­no­li­ki­ji doga­đa­ji i širi­mo kul­tu­ru po cije­lom Splitu […]

AbFab Agencija: Influencerica Ulla

Ova izlož­ba pre­zen­ta­ci­ja je nji­ho­vog dosa­daš­njeg rada te su pri­ka­za­ne sve reali­zi­ra­ne Ulline ulo­ge i to u medi­ju foto­gra­fi­je i vide­oza­pi­sa, pore­da­ne kro­no­lo­ški kako bi se mogao pra­ti­ti nji­hov razvoj u pro­tek­loj godi­ni.

Preshow: Joan Catala - Pelat (OTKAZANO)

GDZ, izvedbeni program

28.3.2020

Renomirani špa­njol­ski cir­ku­ski umjet­nik Joan Catala izvest će svo­ju pred­sta­vu “Pelat” 28. ožuj­ka u 12:00 ispred Zlatnih vra­ta, kao naj­a­vu Festivala neo­bič­nih obi­te­lji!

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mla­dih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da.
www​.esf​.hr