Dom mladih Split

GDZ

Kamo ide Dom mladih?

Diskusija “Kamo ide Dom mla­dih?” odr­žat će se u čet­vr­tak, 19. stu­de­nog, u 18 sati na onli­ne plat­for­mi Zoom i otvo­re­na je za sve zainteresirane.

GDZ, glazba, gledaj od kuće

139.11.2020

KLFM Medley - ciklus GDZ

Studeni nam dono­si pos­ljed­nju KLFM-ovu radij­sku emi­si­ju “Medley” iz cik­lu­sa Gradimo Dom zajed­no, koju ćete moći pos­lu­ša­ti uži­vo na klfm​.org u petak, 13.11. od 13 sati. Emisije su od […]

Ispod bine 2020

U sklo­pu fes­ti­va­la Ispod bine, 22. stu­de­nog će se od 13 sati u Beton kinu (Dom mla­dih) odr­ža­ti radi­oni­ca koju će vodi­ti Manja Ristić.

JAM SOME MORE / HOUSE SOME MORE

JAM SOME MORE / HOUSE SOME MORE

Promicanje urba­nih ples­nih sti­lo­va u Splitu, dru­že­nje i pove­zi­va­nje sudi­oni­ka urba­nih ples­nih sti­lo­va u Hrvatskoj i ino­zem­s­tvu te popu­la­ri­za­ci­ja ple­sa opće­ni­to. Za odr­ža­va­nje jam‑a pos­to­jat će selek­ci­ja timo­va i pojedinaca […]

KUSTOSKA ŠKOLA

KUSTOSKA ŠKOLA

Izrada publi­ka­ci­je kao rezul­tat Kustoske ško­le „Kad jed­nom odeš, uvi­jek si stra­nac“ – istra­ži­vač­ki pro­jek­ti eko­nom­skih i poli­tič­kih migra­ci­ja u suvre­me­nom društvu.

Beton kino, GDZ, Mali amfiteatar

1315.11.2020

FMFS i ZFF u Domu mladih

Sredinom stu­de­nog će se u Beton kinu (Dom mla­dih, uli­ca slo­bo­de 28) odr­ža­ti pro­jek­ci­je i poprat­ne aktiv­nos­ti, u orga­ni­za­ci­ji Festivala medi­te­ran­skog fil­ma Split i Zagreb Film Festivala.

FUNK SOME MORE - Vesna Grandeš

Popping je funk ples koji je imao veli­ki utje­caj na razvoj ples­nog sti­la hip hop. Na radi­oni­ci ćemo se upoz­na­ti s osnov­nim i kom­plek­s­ni­jim kora­ci­ma ple­sa, nji­ho­vim vari­ja­ci­ja­ma i […]

Izložbe 14.10.2020.

VANJA CUCULIĆ ● MATKO MEŠTROVIĆ ● NEP / NOVA EVROPA u Domu mla­dih / Galeriji Multimedijalnog kul­tur­nog cen­tra u Splitu

Platformat 2020

Platformat 2020

POČINJE OSMI FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT

druženje, Dvorište, GDZ

17.10.2020

Ljudi za kvart, kvart za ljude (buvljak)

Reciklirajmo, sma­nji­mo otpad i pomog­ni­mo našim živo­tinj­skim sugra­đa­ni­ma! Ovo doga­đa­nje zamiš­lje­no je kao raz­mje­na doba­ra, a odvit će se pre­ma jed­nos­tav­nom prin­ci­pu: odne­si sve što ti se […]

edukacije i radionice, GDZ

1214.10.2020

Edukacije - volonterstvo, budžetiranje, uključivanje

Otvorene su pri­ja­ve za onli­ne edu­ka­ci­ju “Uključivanje mla­dih” nami­je­nje­na prvens­tve­no mla­di­ma koji žele pro­ši­ri­ti zna­nja o volon­ter­stvu, uklju­či­va­nju mla­dih u pri­pre­mu i pro­ved­bu pro­gra­ma za mla­de te par­ti­ci­pa­tiv­nom budžetiranju.

KUSTOSKA ŠKOLA: „Kad jednom odeš, uvijek si stranac“

KUSTOSKA ŠKOLA: „Kad jed­nom odeš, uvi­jek si stra­nac“ istra­ži­vač­ki pro­jek­ti eko­nom­skih i poli­tič­kih migra­ci­ja u suvre­me­nom druš­tvu, Beton kino, Dom mla­dih Split, 2. i 3.10.2020. […]

BOUNCEsomeMORE

U sklo­pu pro­jek­ta “Gradimo Dom zajed­no” Kolektiv Style Force ‑Split, Platforma Doma mla­dih i HOUSEsomeMORE vam dono­si BOUNCEsomeMORE — BESPLATNU Hip-Hop radi­oni­cu koje će vodi­ti Anis Habibović Plesom […]

SIVI

Izložba sku­pi­ne auto­ra koji dje­lu­ju pod ime­nom “sivi”

Ljudi za kvart, kvart za ljude (buvljak za šapice)

19.9.2020. | 17:00H KMAN / ŠIBENSKA 31 – DJEČJE IGRALIŠTE Reciklirajmo, sma­nji­mo otpad i pomog­ni­mo našim živo­tinj­skim sugra­đa­ni­ma! Ovo doga­đa­nje zamiš­lje­no je kao raz­mje­na za sve […]

Cirkusiranje / Open Stage

Cirkus Kolektiv — udru­ga za suvre­me­ni cir­kus i srod­ne umjet­nič­ke prak­se vas pozi­va na CIRKUSIRANJE i 3. Open sta­ge — otvo­re­nu večer per­for­man­sa na Turskoj kuli, ovog puta napo­kon na otvo­re­nom s puno dodat­nih aktiv­nos­ti uz narav­no i šank na kojem ćete se moći osvje­ži­ti.  Ulaz je slobodan!

KATRIN NOVAKOVIĆ: RIGHT NOW, MULTIMEDIJALNA IZLOŽBA (MAVENA)

Galerija kluba Kocka, GDZ, izložbe

24.9–1.10.2020

KATRIN NOVAKOVIĆ: RIGHT NOW, MULTIMEDIJALNA IZLOŽBA (MAVENA)

“Love me and love me rig­ht now, but bewa­re of who’s watching!”

ANA HOFFNER - EXHAUSTED TIME / ISCRPLJENO VRIJEME

Galerija MKC, GDZ, izložbe

1429.9.2020

ANA HOFFNER - EXHAUSTED TIME / ISCRPLJENO VRIJEME

Na teme­lju pri­ča, izvješ­ća, činje­ni­ca i eks­pe­ri­men­ta video ins­ta­la­ci­je i foto­graf­ski rado­vi Ane Hoffner vode posjetitelja/cu kroz raz­li­či­te nara­ti­ve iscrp­lje­nog vre­me­na koje sli­je­di nakon kri­za, kon­flik­ta i ratova. […]

ROOM 100: Joan Catala - Pelat

GDZ, izvedbeni program

12.9.2020

ROOM 100: Joan Catala - Pelat

Španjolski umjet­nik Joan Catala pred­sta­vit će svo­ju nagrađivanu
pred­sta­vu “Pelat” ispred Zlatnih vra­ta u sklo­pu pro­gra­ma prve edicije
fes­ti­va­la suvre­me­nog cir­ku­sa “Festival neo­bič­nih obi­te­lji” u
orga­ni­za­ci­ji kolek­ti­va ROOM 100.

Galerija kluba Kocka, GDZ, izložbe

24.9–1.10.2020

Katrin Novaković: Right Now, multimedijalna izložba

  “Love me and love me rig­ht now, but bewa­re of who’s wat­c­hing!” “Right Now” glaz­be­ni je spot naprav­ljen kom­bi­na­ci­jom videa i stop-ani­ma­ci­je za bend ABOP […]

Room 100: Ljetni cirkuski kamp

Kroz pro­jekt “Cirkus na mar­gi­ni” suvre­me­nog cir­ku­skog kolek­ti­va ROOM 100 i u surad­nji s Cirkus Kolektivom, u Splitu će se od 18. do 24. kolo­vo­za odr­ža­ti radi­oni­ca dra­ma­tur­gi­je za suvre­me­ne cir­ku­ske umjet­ni­ke s reno­mi­ra­nim cir­ku­skim dra­ma­tur­gom, reda­te­ljem, pro­fe­so­rom i umjet­ni­kom Robertom Magrom. 

GDZ, glazba, Plato

27.7–29.8.2020

Gitarijada + Wizard of Stone Mountain

GITARIJADA 2020 + WIZARD OF STONE MOUNTAIN

Zvjerinjak u šumi

Zvjerinjak u šumi

Uz queerANarchive Distro, DJ pro­gram, audi­ci­ju i rekre­aci­ju iz Dnevnog borav­ka LGBT cen­tra Split, u šum­skom izda­nju ZVJERINJAKA čeka vas i pro­jek­ci­ja fil­ma Who Will Fuck Daddy Lasse […]

Kiernan Cobarrubia: Cruising Flora

Polazeći iz osob­nog inte­re­sa za cru­isin­gom, kako onog za usput­nim sek­som, tako i za borav­kom u pri­ro­di, Kiernan Cobbarubia stva­ra rad bazi­ran na her­ba­ri­ju­mu bilja­ka koje je […]

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr