Dom mladih Split

Prostorija/e (Mala scena)

“Prostorija/e” je zajed­nič­ki naziv za pros­to­re u pri­zem­lju Doma mla­dih: uklju­ču­je pros­tor Plave dvo­ra­ne koji koris­ti kolek­tiv Style Force te Malu sce­nu koju koris­te Cirkus kolek­tiv, udru­ga Tiramola i drugi.

Mala Scena koris­ti se za edu­ka­ci­ju, pro­duk­ci­ju i orga­ni­za­ci­ju iz podru­čja suvre­me­nog cir­ku­sa te nje­go­vih srod­nih umjet­nič­kih i dru­gih praksi. 

Površina
400 m2
Namjena
tre­nin­zi, izvedbe
Tehnička oprem­lje­nost
da
Ulaz
pla­to – sjever
Kontakt
cirkuskolektiv@​gmail.​com

Radionica partnerske akrobatike s Balades Perdues - OTKAZANO

Radionica part­ner­ske akro­ba­ti­ke s Balades Perdues — OTKAZANO
30.6.2022. / 17 – 18:30 h / Mala scena 

Radionica Hula Hoopa s Milenom Schulz

Radionica Hula Hoopa s Milenom Schulz
28.6.2022. / 17 – 18:30 h / Mala scena

Inbal Ben Haim: radionica vertikalnog užeta

Inbal Ben Haim: radi­oni­ca ver­ti­kal­nog užeta
7.6.2022. / 17 — 20h / Mala scena

Radionica aerial hoopa s Brennanom Figarijem

Radionica aeri­al hoopa s Brennanom Figarijem
14. i 15.05.2022. / 10 – 12h / Mala scena

Ciklus predstava suvremenog cirkusa #5

Ciklus pred­sta­va suvre­me­nog cir­ku­sa #5
30.04.2022. / 19:30 / Mala scena

Acro dance radionica: Sinking sideways

Acro dan­ce radi­oni­ca: Sinking sideways
28.04.2022. / 17 — 18:30h / Mala scena

Jazz fusion workshop 3: make it count

Jazz fusi­on wor­k­shop 3: make it count
10.04.2022. / 17 – 21h / Mala scena

Jazz dance fusion radionica

Jazz dan­ce fusi­on radionica
13.03.2022. / 18h / Mala scena

Otpor Ulice: Kurve + Stepped Out

Otpor Ulice: Kurve + Stepped Out
04.03.2022. / 19 – 24h / Klub Kocka

Radionica partnerske akrobatike s Knot on hands

Radionica part­ner­ske akro­ba­ti­ke s Knot on hands
06.03.2022. / 17 — 20h / Mala scena

Radionica plesa na svili: Brennan Figari

Radionica ple­sa na svi­li: Brennan Figari
12. i 13.03.2022. / 10 ‑12h / Mala scena 

CIRKUSKA REZIDENCIJALNA MREŽA 2022 javni poziv za prijave

CIRKUSKA REZIDENCIJALNA MREŽA 2022 jav­ni poziv
Umjetnici/e se sa svo­jim rado­vi­ma natje­ču za slo­bod­ne ter­mi­ne za bora­vak i kre­aci­ju u 2022. godi­ni u šest raz­li­či­tih pros­to­ra u Hrvatskoj, a jedan od njih je i naš pros­tor Male scene

Radionica hula hoopa s Ameyom

Radionica hula hoopa s Ameyom
13.02.2022. / 16 — 17:30h / Mala scena 

Samoobrana za žene

Samoobrana za žene
23.01.2022. / 19h / Mala scena

Jazz dance fusion radionica

JAZZ DANCE FUSION RADIONICA
21.11.2021. / 19h / Mala scena

"Tumult": prezentacija rada u nastajanju

“Tumult”: pre­zen­ta­ci­ja rada u nastajanju
13.11. / 19:30 / Mala scena

Radionice hodanja na žici i artistic movement research s Louisom Wruck

Radionice hoda­nja na žici i artis­tic move­ment rese­ar­ch s Louisom Wruck
Hodanje na žici / 7.11. / 10 – 13h / Mala scena
Movement rese­ar­ch / 7.11. / 17 – 20 / Mala scena 

Collaboration laboratory for interdisciplinary practices: TwentyNine

Collaboration labo­ra­tory for inter­dis­ci­pli­nary prac­ti­ces: TwentyNine
06.11. / 18h / Mala scena

RADIONICA STOJEVA - Reverse Esthetique, Overturned Vocabulary

RADIONICA STOJEVA — Reverse Esthetique, Overturned Vocabulary
24.10. / 17 – 20h / Mala scena

Predstava Squarehead Productions: „Stickman“

Predstava Squarehead Productions: „Stickman“
20.10. / 19h / Mala scena

Kendo radionica

Kendo radi­oni­ca
17.10. / 19 h / Mala scena

CIRKVIZ - kviz znanja

CIRKVIZ — kviz znanja
09.10. / 17h / Mala scena

Radionica vertikalnog teatra s TK Paauwe-Roberts

Radionica Vertikalnog teatra s TK Paauwe-Roberts

Predstava „Neobične ljubavi“

„Neobične ljubavi“/Žak Valenta i Divert kolektiv

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr