Dom mladih Split

Mala scena

“Prostorija/e” je zajed­nič­ki naziv za pros­to­re u pri­zem­lju Doma mla­dih: uklju­ču­je pros­tor Plave dvo­ra­ne koji koris­ti kolek­tiv Style Force te Malu sce­nu koju koris­te Cirkus kolek­tiv, udru­ga Tiramola i drugi.

Mala Scena koris­ti se za edu­ka­ci­ju, pro­duk­ci­ju i orga­ni­za­ci­ju iz podru­čja suvre­me­nog cir­ku­sa te nje­go­vih srod­nih umjet­nič­kih i dru­gih praksi. 

Površina
400 m2
Namjena
tre­nin­zi, izvedbe
Tehnička oprem­lje­nost
da
Ulaz
pla­to – sjever
Kontakt
cirkuskolektiv@​gmail.​com

“Let’s DO MORE than basic “ (jazz fusion)

“Let’s DO MORE than basic “ (jazz fusion)
13.11.2022. / 17 – 18:30 h / Mala scena

Besplatna plesna radionica za osnovnoškolce

Besplatna ples­na radi­oni­ca za osnovnoškolce
5. ili 12.11.2022. / 18 ‑19 h / Mala scena

Jiu Jitsu radionica

Jiu Jitsu radionica
6.11.2022. / Mala scena
17 – 19 h, pauza i nas­ta­vak 19:30 – 21:30h

Cirkus je izvedbena umjetnost svuda osim u Hrvatskoj

Cirkus je izved­be­na umjet­nost svu­da osim u Hrvatskoj
 — umjet­nič­ka instalacija -
9.10.2022. / 19 h / Mala scena

HIPHOP Workshop with Nastya @ Platformat

HIPHOP Workshop with Nastya @ Platformat
1.10.2022. / 11 — 12:30 h / Mala scena

Volim te ne volim te, to je ista stvar (wip)

Volim te ne volim te, to je ista stvar (wip)
1.10.2022. / 19h / Mala scena

RADIONICA STOJEVA s Valentinom Melotti i Steph Mouat

RADIONICA STOJEVA s Valentinom Melotti i Steph Mouat
27.9.2022. / 17 — 18:30 h / Mala scena

SOLO BUT NOT ALONE: Francesca Mari - Tangle...in the womb of a juggler

SOLO BUT NOT ALONE: Francesca Mari — Tangle…in the womb of a juggler
24.9.2022. / 18:30 h / Mala scena

LJETNI CIRKUSKI KAMP ZA DJECU

LJETNI CIRKUSKI KAMP ZA DJECU
22. — 26.08.2022. / Mala scena

Radionica partnerske akrobatike s Balades Perdues - OTKAZANO

Radionica part­ner­ske akro­ba­ti­ke s Balades Perdues — OTKAZANO
30.6.2022. / 17 – 18:30 h / Mala scena 

Radionica Hula Hoopa s Milenom Schulz

Radionica Hula Hoopa s Milenom Schulz
28.6.2022. / 17 – 18:30 h / Mala scena

Inbal Ben Haim: radionica vertikalnog užeta

Inbal Ben Haim: radi­oni­ca ver­ti­kal­nog užeta
7.6.2022. / 17 — 20h / Mala scena

Radionica aerial hoopa s Brennanom Figarijem

Radionica aeri­al hoopa s Brennanom Figarijem
14. i 15.05.2022. / 10 – 12h / Mala scena

Ciklus predstava suvremenog cirkusa #5

Ciklus pred­sta­va suvre­me­nog cir­ku­sa #5
30.04.2022. / 19:30 / Mala scena

Acro dance radionica: Sinking sideways

Acro dan­ce radi­oni­ca: Sinking sideways
28.04.2022. / 17 — 18:30h / Mala scena

Jazz fusion workshop 3: make it count

Jazz fusi­on wor­k­shop 3: make it count
10.04.2022. / 17 – 21h / Mala scena

Jazz dance fusion radionica

Jazz dan­ce fusi­on radionica
13.03.2022. / 18h / Mala scena

Otpor Ulice: Kurve + Stepped Out

Otpor Ulice: Kurve + Stepped Out
04.03.2022. / 19 – 24h / Klub Kocka

Radionica partnerske akrobatike s Knot on hands

Radionica part­ner­ske akro­ba­ti­ke s Knot on hands
06.03.2022. / 17 — 20h / Mala scena

Radionica plesa na svili: Brennan Figari

Radionica ple­sa na svi­li: Brennan Figari
12. i 13.03.2022. / 10 ‑12h / Mala scena 

CIRKUSKA REZIDENCIJALNA MREŽA 2022 javni poziv za prijave

CIRKUSKA REZIDENCIJALNA MREŽA 2022 jav­ni poziv
Umjetnici/e se sa svo­jim rado­vi­ma natje­ču za slo­bod­ne ter­mi­ne za bora­vak i kre­aci­ju u 2022. godi­ni u šest raz­li­či­tih pros­to­ra u Hrvatskoj, a jedan od njih je i naš pros­tor Male scene

Radionica hula hoopa s Ameyom

Radionica hula hoopa s Ameyom
13.02.2022. / 16 — 17:30h / Mala scena 

Samoobrana za žene

Samoobrana za žene
23.01.2022. / 19h / Mala scena

Jazz dance fusion radionica

JAZZ DANCE FUSION RADIONICA
21.11.2021. / 19h / Mala scena

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr