Dom mladih Split

Prostorija/e (Mala scena)

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

“Prostorija/e” je zajed­nič­ki naziv za pros­to­re u pri­zem­lju Doma mla­dih: uklju­ču­je pros­tor Plave dvo­ra­ne koji koris­ti kolek­tiv Style Force te Malu sce­nu koju koris­te Cirkus kolek­tiv, udru­ga Tiramola i drugi.

Mala Scena koris­ti se za edu­ka­ci­ju, pro­duk­ci­ju i orga­ni­za­ci­ju iz podru­čja suvre­me­nog cir­ku­sa te nje­go­vih srod­nih umjet­nič­kih i dru­gih praksi. 

Površina
400 m2
Namjena
tre­nin­zi, izvedbe
Tehnička oprem­lje­nost
da
Ulaz
pla­to – sjever
Kontakt
cirkuskolektiv@​gmail.​com

Samoobrana za žene

Samoobrana za žene
23.01.2022. / 19h / Mala scena

Jazz dance fusion radionica

JAZZ DANCE FUSION RADIONICA
21.11.2021. / 19h / Mala scena

"Tumult": prezentacija rada u nastajanju

“Tumult”: pre­zen­ta­ci­ja rada u nastajanju
13.11. / 19:30 / Mala scena

Radionice hodanja na žici i artistic movement research s Louisom Wruck

Radionice hoda­nja na žici i artis­tic move­ment rese­ar­ch s Louisom Wruck
Hodanje na žici / 7.11. / 10 – 13h / Mala scena
Movement rese­ar­ch / 7.11. / 17 – 20 / Mala scena 

Collaboration laboratory for interdisciplinary practices: TwentyNine

Collaboration labo­ra­tory for inter­dis­ci­pli­nary prac­ti­ces: TwentyNine
06.11. / 18h / Mala scena

RADIONICA STOJEVA - Reverse Esthetique, Overturned Vocabulary

RADIONICA STOJEVA — Reverse Esthetique, Overturned Vocabulary
24.10. / 17 – 20h / Mala scena

Predstava Squarehead Productions: „Stickman“

Predstava Squarehead Productions: „Stickman“
20.10. / 19h / Mala scena

Kendo radionica

Kendo radi­oni­ca
17.10. / 19 h / Mala scena

CIRKVIZ - kviz znanja

CIRKVIZ — kviz znanja
09.10. / 17h / Mala scena

Radionica vertikalnog teatra s TK Paauwe-Roberts

Radionica Vertikalnog teatra s TK Paauwe-Roberts

Predstava „Neobične ljubavi“

„Neobične ljubavi“/Žak Valenta i Divert kolektiv

Radionica „Glas kao tijelo“

Radionica „Glas kao tije­lo“ — OTKAZANO!
25. i 26.9. od 10 do 16h

Stiže drugo izdanje festivala suvremenog cirkusa "Festival neobičnih obitelji"!

U orga­ni­za­ci­ji suvre­me­nog cir­ku­skog kolek­ti­va ROOM 100, od 9. do 12. ruj­na 2021., u Domu mla­dih te na još dvi­je loka­ci­je u Splitu, 18 umjet­ni­ka iz Francuske, Španjolske, Grčke i Hrvatske izvest će 7 predstava! 

Ljetni cirkuski kamp za djecu

Udruga Cirkus Kolektiv orga­ni­zi­ra LJETNI CIRKUSKI KAMP ZA DJECU u tra­ja­nju od 27. do 31.08.2021.

Petra Najman: MOJA SMRT I JA (wip)

„Moja smrt i ja“/ pone­dje­ljak, 12. srp­nja, 20:00/ Mala sce­na Doma mladih

Marina Cherry: ONLY BONES V1.6

Cirkus Kolektiv pozi­va na 4. izda­nje Ciklusa pred­sta­va suvre­me­nog cirkusa!

Slavena Verić: Obitelj svjetla

Predstava “Obitelj svje­tla” diplom­ska je ispit­na pro­duk­ci­ja stu­den­ti­ce glu­me Slavene Verić.

Druga koža, treće žene

Multimedijalna ink­lu­ziv­na pred­sta­va „Druga koža, tre­će žene“ izvo­di se 18. trav­nja 2021. na Maloj sce­ni Doma mladih 

Platformat 2020

Platformat 2020

POČINJE OSMI FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT

Room 100: Ljetni cirkuski kamp

Kroz pro­jekt “Cirkus na mar­gi­ni” suvre­me­nog cir­ku­skog kolek­ti­va ROOM 100 i u surad­nji s Cirkus Kolektivom, u Splitu će se od 18. do 24. kolo­vo­za odr­ža­ti radi­oni­ca dra­ma­tur­gi­je za suvre­me­ne cir­ku­ske umjet­ni­ke s reno­mi­ra­nim cir­ku­skim dra­ma­tur­gom, reda­te­ljem, pro­fe­so­rom i umjet­ni­kom Robertom Magrom. 

Moja smrt i ja

U surad­nji s Cirkus Kolektivom u petak, 31. srp­nja u 21:00 na Maloj sce­ni Doma mla­dih Petra Najman izvest će pre­zen­ta­ci­ju pred­sta­ve u nas­ta­ja­nju “Moja smrt i ja”. Projekt rad­nog nazi­va “Moja smrt i ja” istra­ži­va­nje je koje […]

Svila i uže: Creative and knot workshop by Rollmeknot & Delia Ceruti

Mentorice Delia Ceruti i kolek­tiv Rollmeknot (Gaia Santuccio i Georgina Cassels) odr­žat će dvi­je radi­oni­ce u tra­ja­nju od ukup­no 6.5 sati kroz dva dana, u koji­ma će podu­ča­va­ti teh­ni­ke razvi­je­ne kroz vlas­ti­tu dugo­go­diš­nju prak­su i iskus­tvo, raz­ne kre­ativ­ne pris­tu­pe, te teori­ju kori­šte­nja čvo­ro­va na svi­li uže­tu akro­bat­skom pokre­tu.

PROGRAM RADIONICA by Circus SaboK

Artist in resi­den­ce pro­gram udru­ge KAM HRAM pru­ža pros­tor­nu i teh­nič­ku podr­šku umjet­ni­ci­ma u kre­aci­ji novih pred­sta­va te isto­vre­me­no for­mi­ra lokal­ni suvre­me­ni cir­ku­ski pro­gram u vidu pro­du­ci­ra­nja umjet­nos­ti, dis­tri­bu­ci­je umjet­nos­ti i stva­ra­nja pri­li­ka za edukaciju.

Cirkviz - kviz znanja!

Natjecatelji sudje­lu­ju u eki­pa­ma, a sva­ka od eki­pa može ima­ti mak­si­mal­no četi­ri (4) čla­na. Kviz se sas­to­ji od ukup­no 50 pita­nja (vizu­al­na, a/b/c i otvorena).

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr