Dom mladih Split

Mala scena

“Prostorija/e” je zajed­nič­ki naziv za pros­to­re u pri­zem­lju Doma mla­dih: uklju­ču­je pros­tor Plave dvo­ra­ne koji koris­ti kolek­tiv Style Force te Malu sce­nu koju koris­te Cirkus kolek­tiv, udru­ga Tiramola i drugi.

Mala Scena koris­ti se za edu­ka­ci­ju, pro­duk­ci­ju i orga­ni­za­ci­ju iz podru­čja suvre­me­nog cir­ku­sa te nje­go­vih srod­nih umjet­nič­kih i dru­gih praksi. 

Površina
400 m2
Namjena
tre­nin­zi, izvedbe
Tehnička oprem­lje­nost
da
Ulaz
pla­to – sjever
Kontakt
cirkuskolektiv@​gmail.​com

Psihodramska radionica "Kriza kasnih dvadesetih"

Psihodramska radi­oni­ca “Kriza kas­nih dvadesetih”
21.4.2024. / 18 — 20:30 h / Mala scena

RADIONICA KONTRABALANSA I ACRO YOGE - OTKAZANO!

RADIONICA KONTRABALANSA I ACRO YOGE — OTKAZANO!
30.3.2024. / 17 — 20 h / Mala scena

RADIONICA SVILE ZA POČETNIKE

RADIONICA SVILE ZA POČETNIKE
23. i 24.3.2024. / Mala scena

Radionica konopa za početnike II

Radionica kono­pa za počet­ni­ke II
9.3.2024. / 10 — 12 h / Mala scena
10.3.2024. / 16:30 — 18:30 h / Mala scena

QUOZ A'DURAC: STATIVE (WIP)

QUOZ A’DURAC: STATIVE (WIP)
23.2.2024. / 20 h / Mala scena
ULAZ > besplatan!

RADIONICA KONTORCIONIZMA

RADIONICA KONTORCIONIZMA
25.2.2024. / 10 — 12 h / Mala scena

TEHNIKA I POKRET NA TRAPEZU I KRUGU

TEHNIKA I POKRET NA TRAPEZU I KRUGU
9. — 11.2.2024. / Mala scena

UVOD U AKROBATIKU - radionica plesne tehnike i partneringa prema principima iz predstave Salto animato

UVOD U AKROBATIKU — radi­oni­ca ples­ne teh­ni­ke i part­ne­rin­ga pre­ma prin­ci­pi­ma iz pred­sta­ve Salto animato
3.2.2024. / 9 — 13 h / Mala scena

RADIONICA KONTORCIONIZMA

RADIONICA KONTORCIONIZMA
27. i 28.1.2024. / 10 — 12 h / Mala scena 

4. DJEČJI OPEN STAGE - otvorena večer performansa

4. DJEČJI OPEN STAGE — otvo­re­na večer performansa
16.12.2023. / 18 h / Mala scena

Radionica kontorcionizma za početnike

Radionica kon­tor­ci­oniz­ma za početnike
3.12.2023. / 17 — 19:30 h / Mala scena

STRUČNI SEMINAR „Vježbenica za pokret i ples“ MODUL I.

VJEŽBENICA ZA POKRET I PLES — struč­ni seminar
2.12.2023. / 9- 17 / Mala scena

NOĆ CIRKUSA 2023: THE OVERCOATS BY DAVIDE PERISSUTTI

NOĆ CIRKUSA 2023: THE OVERCOATS BY DAVIDE PERISSUTTI
Tragična kome­di­ja ins­pi­ri­ra­na Gogoljevim romanom
18.11.2023. / 19 h / Mala scena

NOĆ CIRKUSA 2023: Izgradi svoju glupost - radionica fizičkog kazališta by Davide Perissutti

NOĆ CIRKUSA 2023: Izgradi svo­ju glu­post — radi­oni­ca fizič­kog kaza­li­šta by Davide Perissutti
19.11.2023. / 10 — 12 h / Mala scena

NOĆ CIRKUSA 2023 SPLIT

NOĆ CIRKUSA 2023 SPLIT
17., 18. i 19.11.2023. / Mala sce­na, Beton kino

SPLIT CALLING 2023 / Radionica partnerske akrobatike i stojeva s Hands Down Circus 

SPLIT CALLING 2023 / Radionica part­ner­ske akro­ba­ti­ke i sto­je­va s Hands Down Circus 
21.10. 2023 / 15 — 17:30 h / Mala scena

MALA ŠKOLA SUVREMENOG PLESA 2023. - II. POLUGODIŠTE

MALA ŠKOLA SUVREMENOG PLESA 2023.
 — II. POLUGODIŠTE -

Predstava Koji_a si ti planet_a?! // PLATFORMAT

Predstava Koji_a si ti planet_a?! // PLATFORMAT
7.10.2023. / 18 h / Mala scena

La Barque Acide - TIRA (WIP)

La Barque Acide — TIRA (WIP)
1.10.2023. / 18:30 h / Mala scena 

LJETNI CIRKUSKI KAMP ZA DJECU 2023.

LJETNI CIRKUSKI KAMP ZA DJECU 2023.
21. — 25.8.2023. / Mala scena

Radionica akroplesa i stojeva na rukama s Jelenom Vujović

Radionica akro­ple­sa i sto­je­va na ruka­ma s Jelenom Vujović
12.6.2023. /16 — 18 h/ Mala scena

Jelena Vujović : “Jedan sekund traje dugo” (wip)

Jelena Vujović : “Jedan sekund tra­je dugo” (wip)
14.6.2023. / 19 h / Mala scena

Radionica svile za početnike

Radionica svi­le za početnike
17. i 18.6. / Mala scena 

Predstava koja nastaje - Nomadska plesna akademija Hrvatska

Predstava koja nas­ta­je — Nomadska ples­na aka­de­mi­ja Hrvatska
3.6.2023. / 19 h / Mala scena

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr