Dom mladih Split

druženje

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Radionica recikliranog sapuna i ostalih prčugarija

Radionica recik­li­ra­nog sapu­na i osta­lih prčugarija
20.10. / 20h / Kluba kocka

Radionica izrade Dreamcatchera - OTKAZANO!

RADIONICA IZRADE DREAMCATCHERA — OTKAZANO!
12.10. / 20h / Dvorište klu­ba Kocka 

Art buvljak

Art buv­ljak
09.10. / 17h / Dvorište Klub Kocka

CIRKVIZ - kviz znanja

CIRKVIZ — kviz znanja
09.10. / 17h / Mala scena

4. Open stage

4. Open stage
09.10. / 19:30h / Plato Doma mladih 

ZAVRŠEN PLATFORMAT 2021.

ZAVRŠIO PLATFORMAT 2021. — FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE NA NAJBOLJI NAČIN PREZENTIRAO DOM MLADIH KAO ISTINSKI DRUŠTVENO-KULTURNI CENTAR

OTKRIVENI SVI DETALJI PLATFORMATA 2021.

PLATFORMAT (01. – 03. lis­to­pa­da) otva­ra­mo u petak, 1.10., s raz­go­vo­rom o buduć­nos­ti Doma mla­dih na kojem će jedan od sudi­oni­ka biti i gra­do­na­čel­nik Ivica Puljak.

PLATFORMAT 2021.

DEVETO IZDANJE FESTIVALA NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT!
/01. — 03.10.2021./ Dom mla­dih Split/

Neformalno udruženje organizacija koje rade s mladima u SDŽ

Neformalno udru­že­nje orga­ni­za­ci­ja koje rade s mla­di­ma u SDŽ

qFEST 2021.

qFEST 2021.
27. kolo­vo­za — 17. ruj­na 2021.

ZVJERINJAK za otvorenje qFEST-a

druženje, Dvorište, glazba

27.8.2021

Za otvo­re­nje qFEST‑a, mjes­ta sigur­nog pros­to­ra i sudje­lo­va­nja LGBTIQ zajed­ni­ce u kul­tur­nom živo­tu, kolek­tiv queerANarchive je spre­mio još jedan ZVJERINJAK. U petak, 27. kolo­vo­za. queer zajed­ni­cu i prijatelje/ice […]

Gitarijada Vol. 3

druženje, glazba, Plato

2627.8.2021

Gitarijada se vra­ća na pla­to Doma mla­dih u nešto dru­ga­či­jem izdanju
26. – 27.8 2021. / 16:00 – 23:30h

IPPIO PAYO u Dvorištu

druženje, Dvorište, glazba

31.7.2021

Vrijeme je i za jedan kon­cert u Dvorištu!

Membrain Festival 2021 Official Launch – Split

druženje, Dvorište, glazba

24.7.2021

Klub Kocka pozi­va na još jed­nu (ugod­no?) vru­ću večer u Dvorištu uz Membrain Festival 2021 Official Launch Party – Split

ZVJERINJAK pred Splitski pride

druženje, Dvorište

16.7.2021

ZVJERINJAK večer uoči Splitskog pridea

Regius Promo Party

Splitski pro­mo par­ty za ovo­go­diš­nji Regius Festival!

Beton: oslikavanje

druženje, Dvorište

4.7.2021

Ovu nedje­lju popod­ne pro­ve­di­te s nama u Dvorištu!

ZVJERINJAK

Nakon duže stan­ke vri­je­me je za novo dru­že­nje uz Zvjerinjak

Kocka Rapid Open: Turnir u šahu

Turnir u šahu u Kocki!
Bilo da se natje­če­te ili chil­la­te, biti će ovo pri­je sve­ga ugod­no i kva­li­tet­no dru­že­nje. Pozvani ste makar vam šah nije niti malo napet! 

Bookmobil + Ateneum u Ulici

druženje, književnost

19.4.2021

Razmjena knji­ga, buv­ljak knji­ga, poezi­ja, pred­stav­lja­nje fan­zi­na i što­šta još u pro­ljet­nom suto­nu oku­pit će nas u Ulici Doma.

Platformat 2020

Platformat 2020

POČINJE OSMI FESTIVAL NEZAVISNE KULTURE – PLATFORMAT

Ljudi za kvart, kvart za ljude (buvljak)

druženje, Dvorište, GDZ

17.10.2020

Reciklirajmo, sma­nji­mo otpad i pomog­ni­mo našim živo­tinj­skim sugra­đa­ni­ma! Ovo doga­đa­nje zamiš­lje­no je kao raz­mje­na doba­ra, a odvit će se pre­ma jed­nos­tav­nom prin­ci­pu: odne­si sve što ti se […]

Kava s umjetnicom: Petra Najman

druženje

28.7.2020

U uto­rak, 28. srp­nja u 10:00 u Leopold Delicatessen baru (Poljana Tina Ujevića 3, Split) pri­dru­ži­te nam se na jutar­njoj kavi uz kro­asa­ne s mla­dom suvre­me­nom cir­ku­skom umjet­ni­com Petrom Najman.

Dan tovara - radio edition

Udruga Uzgon, KLFM i Prirodoslovni muzej iz Splita pozi­va­ju vas na radij­ski dan tova­ra. Provedite ovu subo­tu sa nama na frek­ven­ci­ja­ma KLFM‑a ili, uko­li­ko se želite […]

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr