Dom mladih Split

room 100

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Stiže drugo izdanje festivala suvremenog cirkusa "Festival neobičnih obitelji"!

U orga­ni­za­ci­ji suvre­me­nog cir­ku­skog kolek­ti­va ROOM 100, od 9. do 12. ruj­na 2021., u Domu mla­dih te na još dvi­je loka­ci­je u Splitu, 18 umjet­ni­ka iz Francuske, Španjolske, Grčke i Hrvatske izvest će 7 predstava! 

CIRCUS WITHOUT CIRCUS prezentacija

izvedbeni program

17.4.2021

Prezentacija umjet­nič­kih istra­ži­va­nja četi­ri CIRCUS WITHOUT CIRCUS umjetnika

Room 100: Ljetni cirkuski kamp

Kroz pro­jekt “Cirkus na mar­gi­ni” suvre­me­nog cir­ku­skog kolek­ti­va ROOM 100 i u surad­nji s Cirkus Kolektivom, u Splitu će se od 18. do 24. kolo­vo­za odr­ža­ti radi­oni­ca dra­ma­tur­gi­je za suvre­me­ne cir­ku­ske umjet­ni­ke s reno­mi­ra­nim cir­ku­skim dra­ma­tur­gom, reda­te­ljem, pro­fe­so­rom i umjet­ni­kom Robertom Magrom. 

Tricycle Trauma: Iskrenje, duo drama za čovjeka i trapez (WIP)

U subo­tu, 1. kolo­vo­za 2020., u 21:30 u HALI 100 (Hrvatske mor­na­ri­ce 4, Split) cir­ku­ski kolek­tiv Tricycle Trauma izvest će pred­sta­vu u nas­ta­ja­nju “Iskrenje: duo dra­ma za čovje­ka i trapez”.

Moja smrt i ja

U surad­nji s Cirkus Kolektivom u petak, 31. srp­nja u 21:00 na Maloj sce­ni Doma mla­dih Petra Najman izvest će pre­zen­ta­ci­ju pred­sta­ve u nas­ta­ja­nju “Moja smrt i ja”. Projekt rad­nog nazi­va “Moja smrt i ja” istra­ži­va­nje je koje […]

Trilogija “Horror House Project”

izvedbeni program

2930.7.2020

U sri­je­du i čet­vr­tak, 29. i 30. srp­nja na taj­noj loka­ci­ji u Splitu biti će izve­de­na jedins­tve­na pred­sta­va suvre­me­nog cir­ku­sa “Horror House Project — Salto Mortale” za pet gle­da­te­lja po izvedbi!

Kava s umjetnicom: Petra Najman

druženje

28.7.2020

U uto­rak, 28. srp­nja u 10:00 u Leopold Delicatessen baru (Poljana Tina Ujevića 3, Split) pri­dru­ži­te nam se na jutar­njoj kavi uz kro­asa­ne s mla­dom suvre­me­nom cir­ku­skom umjet­ni­com Petrom Najman.

Kino Cirkus

film

27.7.2020

U pone­dje­ljak 27. srp­nja u 21:30 Kino Cirkus gos­tu­je u pre­kras­nom ambi­jen­tu Ljetnog kina Bačvice (Šetalište Petra Preradovića 6). Prikazat ćemo bra­zil­ski film “Bingo: The King of Mornings”.

Preshow: Joan Catala - Pelat (OTKAZANO)

GDZ, izvedbeni program

28.3.2020

Renomirani špa­njol­ski cir­ku­ski umjet­nik Joan Catala izvest će svo­ju pred­sta­vu “Pelat” 28. ožuj­ka u 12:00 ispred Zlatnih vra­ta, kao naj­a­vu Festivala neo­bič­nih obitelji!

ULICA!

Ovaj put vas (u tih par sto kora­ka) čeka dobra zaba­va, raz­ne radi­oni­ce, kon­test, izlož­be, par­ti­ji, ludo zabav­ni bes­pos­li­ča­ri, skit­ni­ce i zgubidani!

Un loup pour l'homme: FACE NORD

GDZ, izvedbeni program, Plato

45.7.2019

Jedan od naj­ci­je­nje­ni­jih fran­cu­skih suvre­me­nih cir­ku­skih kolek­ti­va Un loup pour l’hom­me dola­zi u Split!

ZVUK 100: MARJA AHTI

ZVUK 100 novi je eks­pe­ri­me­tal­ni glaz­be­no-izved­be­ni pro­gram split­skog suvre­me­nog cir­ku­skog kolek­ti­va ROOM 100 čiji je cilj pri­bli­ži­ti split­skoj publi­ci eks­pe­ri­men­tal­nu i ambi­jen­tal­nu elek­tron­sku glaz­bu pred­stav­lja­ju­ći glaz­be­ni­ke iz Hrvatske, regi­je i Europe.
Nakon gos­to­va­nja beograd­ske Svetlane Maraš u stu­de­nom 2018. godi­ne, 27. lip­nja 2019. godi­ne u Amfiteatru Doma mla­dih pred­sta­vit će nam se šved­sko-fin­ska umjet­ni­ca Marja Ahti.

Madame Gauc: Fil (work-in-progress)

GDZ, izvedbeni program

29.5.2019

Zadovoljstvo nam je pozva­ti vas na pre­zen­ta­ci­ju pred­sta­ve u nas­ta­ja­nju “Fil” špa­njol­skog suvre­me­nog cir­ku­skog kolek­ti­va Madame Gauc u Amfiteatru Doma mla­dih u sri­je­du 29. svib­nja u 21:00.

Predstavljanje CircusNext projekta 2019-2020

Dok čeka­mo otva­ra­nje jav­nog pozi­va za novu edi­ci­ju pro­jek­ta, 5. trav­nja 2019. godi­ne u Beton kino Doma mla­dih split­ski suvre­me­ni cir­ku­ski kolek­tiv ROOM 100 odr­žat će pred­stav­lja­nje CircusNext projekta.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr