Dom mladih Split

Room 100: Ljetni cirkuski kamp

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Kroz pro­jekt “Cirkus na mar­gi­ni” suvre­me­nog cir­ku­skog kolek­ti­va ROOM 100 i u surad­nji s Cirkus Kolektivom, u Splitu će se od 18. do 24. kolo­vo­za odr­ža­ti radi­oni­ca dra­ma­tur­gi­je za suvre­me­ne cir­ku­ske umjet­ni­ke s reno­mi­ra­nim cir­ku­skim dra­ma­tur­gom, reda­te­ljem, pro­fe­so­rom i umjet­ni­kom Robertom Magrom. 

Radionica dra­ma­tur­gi­je oku­pit će izme­đu 10 i 15 suvre­me­nih cir­ku­skih umjet­ni­ka iz Hrvatske i regi­je koji iza sebe već ima­ju iskus­tvo kre­ira­nja cir­ku­skih pro­duk­ci­ja i želj­ni su dodat­nog zna­nja, koje nije teh­nič­ko već kreativno.

 

Foto album

Osnova edu­ka­ci­je cir­ku­skog umjet­ni­ka je flek­si­bil­nost nje­go­vog voka­bu­la­ra, koji je siro­ma­šan u broj figu­ra u uspo­red­bi s kaza­li­štem i ple­som. Stoga suvre­me­ni cir­kus može biti kre­ati­van samo ako se zna tran­sfor­mi­ra­ti i uči­ni­ti svoj voka­bu­lar što flek­si­bil­ni­jim i raz­no­li­ki­jim kroz spe­ci­fič­ni tre­ning. Karakteristika cir­ku­skog umjet­ni­ka je da govo­ri kroz meta­fo­re i poku­ša­va otkri­ti još uvi­jek neis­tra­že­ne dije­lo­ve ljud­ske duše kako bi iza­zvao novu emo­ci­ju koju pre­no­si do nas svo­jom teh­ni­kom. Uz pomoć svo­je fizič­ke spre­me i vje­šti­ne, kroz mani­pu­la­ci­ju, ges­tu, kore­ogra­fi­ju ili pokret, ukrat­ko, uz pomoć čita­vog tije­la, cir­ku­ski umjet­nik stva­ra sli­ke koje je publi­ka pozva­na da doži­vi, osje­ti, dešifrira…

Roberto Magro radi kao cir­ku­ski dra­ma­turg, reda­telj, pro­fe­sor i umjet­nik u raz­nim zemljama.
Školovao se u pres­tiž­noj Academie Fratellini i nakon toga bio dio kolek­ti­va “Les Oiseaux Fous” s kojim je puto­vao Europom pri­je nego što je osno­vao vlas­ti­tu sku­pi­nu “Rital Brocante”. Njegov viso­ki afi­ni­tet za pri­je­nos zna­nja i pro­miš­lja­nje o kre­aci­ji i umjet­nič­kom stva­ra­nju doveo ga je do toga da pos­ta­ne umjet­nič­ki direk­tor cir­ku­ske ško­le “Flic” u Torinu izme­đu 2005. i 2011. Našao je rav­no­te­žu izme­đu svog rada peda­go­ga i ulo­ge dra­ma­tur­ga i reda­te­lja mno­gih umjet­ni­ka i kolek­ti­va. Kreirao je “Era, Sonnet for a clown” s kolek­ti­vom MagdaClan i sudje­lo­vao u neko­li­ko umjet­nič­kih kre­aci­ja suvre­me­nih cir­ku­skih kolek­ti­va “eia”, “Psirc”, “Forman Brothers”, “Nos no Bambu”, “Circo no Ato” i mno­gim dru­gi­ma. Pokretač je fes­ti­va­la Brocante, a nas­ta­nio se u Barceloni 2013. godi­ne kako bi na dvi­je godi­ne pre­uzeo umjet­nič­ko vod­stvo “La Central del Circ”, cen­tra za razvoj suvre­me­nog cir­ku­sa u Kataloniji. Redovito pre­da­je u cir­ku­skim ško­la­ma u Europi i Latinskoj Americi.

Radni jezik na radi­oni­ci je engle­ski uz moguć­nost pri­je­vo­da na hrvatski.
Sudionici radi­oni­ce oda­bi­ru se pre­ma živo­to­pi­su i moti­va­cij­skom pismu koji se šalju putem obras­ca

Rok za pri­ja­vu je 7. kolo­vo­za 2020. u 12:00.
Radionica je u pot­pu­nos­ti bes­plat­na za oda­bra­ne sudionike.

Ova cir­ku­ska radi­oni­ca dio je pro­jek­ta Gradimo Dom zajed­no kojeg je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj tek­s­ta je isklju­či­va odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr