Dom mladih Split

Moja smrt i ja

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

U surad­nji s Cirkus Kolektivom u petak31. srp­nja u 21:00 na Maloj sce­ni Doma mla­dih Petra Najman izvest će pre­zen­ta­ci­ju pred­sta­ve u nas­ta­ja­nju “Moja smrt i ja”.

Projekt rad­nog nazi­va “Moja smrt i ja” istra­ži­va­nje je koje je Petra Najman zapo­če­la u lip­nju 2020. godi­ne ins­pi­ri­ra­na peri­odom nemo­guć­nos­ti bav­lje­nja cir­ku­som usli­jed pada s tra­pe­za i loma ruke. Koristeći tra­pez i lut­kar­stvo Petra nam daje svo­je viđe­nje smrti…

Preporučena publi­ka: sve dob­ne skupine

Ulaz je slo­bo­dan, a rezer­va­ci­ja mjes­ta je oba­vez­na (zbog ogra­ni­če­nog bro­ja publi­ke i spri­je­ča­va­nja šire­nja COVID-19 boles­ti) putem obras­ca.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr