Dom mladih Split

Kino Cirkus

film,

27.7.2020

U pone­dje­ljak 27. srp­nja u 21:30 Kino Cirkus gos­tu­je u pre­kras­nom ambi­jen­tu Ljetnog kina Bačvice (Šetalište Petra Preradovića 6). Prikazat ćemo bra­zil­ski film “Bingo: The King of Mornings”.

Augusto je umjet­nik koji, sli­je­de­ći kora­ke svo­je maj­ke, scen­ske umjet­ni­ce 50-tih godi­na, tra­ži svo­je mjes­to pod svje­tli­ma reflek­to­ra. Nestrpljiv u potra­zi za apla­uzom, napo­kon mu se pru­ža pri­li­ka kada pos­ta­je Bingo, tv vodi­telj u popu­lar­noj emi­si­ji za dje­cu. Bingo izras­ta u apso­lut­nu zvi­jez­du u Brazilu, ali kla­uzu­la u Augustovom ugo­vo­ru zabra­nju­je mu da otkri­je svoj iden­ti­tet. Augusto pos­ta­je ano­nim­na slav­na oso­ba. Ovaj film, ins­pi­ri­ran isti­ni­tom pri­čom o Arlindu Barretu, jed­nim od mno­gih glu­ma­ca koji su por­tre­ti­ra­li Bozo The Clowna u Brazilu, nadre­al­na je pri­ča o čovje­ku koji karak­ter­no pro­pa­da dok gra­bi pre­ma umjet­nič­koj slavi.

“Bingo: The King of the Mornings” poha­rao je Cinema Brazil Grand Prize 2018. godi­ne gdje je osvo­jio sve ključ­ne nagra­de: za naj­bo­lji film, naj­bo­ljeg glav­nog i spo­red­nog glum­ca, naj­bo­lju mon­ta­žu, sce­no­gra­fi­ju, kos­ti­mo­gra­fi­ju i šmin­ku. Film je tako­đer bio bra­zil­ski kan­di­dat za Oscara.

Film se pri­ka­zu­je s hrvat­ski i engle­skim podnaslovima.

Kino Cirkus edu­ka­tiv­ni je film­ski pro­gram split­skog suvre­me­nog cir­ku­skog kolek­ti­va ROOM 100 uz koji publi­ka može pro­ši­ri­ti svo­ja zna­nja o slo­je­vi­tos­ti cir­ku­ske umjet­nos­ti, nje­nom zna­ča­ju, povi­jes­ti i razvoju.
Kino Cirkus reali­zi­ra se uz finan­cij­sku pot­po­ru Hrvatskog audi­ovi­zu­al­nog cen­tra. Projekcija u Ljetnom kinu Bačvice reali­zi­ra se u surad­nji s Kinom Mediteran i Centrom za kul­tu­ru i cje­lo­ži­vot­no obra­zo­va­nje Zlatna vra­ta. Rad ROOM 100 podr­žan je od stra­ne Zaklade Kultura nova.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr