Dom mladih Split

Beton kino

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Beton kino više­na­mjen­ski je pros­tor koji orga­ni­za­ci­je i poje­din­ci dobi­va­ju na ter­min­sko kori­šte­nje u  dogo­vo­ru s Multimedijalnim kul­tur­nim cen­trom. To je pros­tor nami­je­njen za pro­gra­me kao što su izlož­be, edu­ka­ci­je, radi­oni­ce, tribine/konferencije, izved­be­ni pro­gram, fes­ti­va­li i film­ske projekcije.

Površina
130 m2
Namjena
poli­va­lent­ni prostor
Tehnička oprem­lje­nost
da
Ulaz
jug – Ekonomska škola
Kontakt
mkcsplit@​mkcsplit.​hr

Organski mjuzikl: prikaza rada u nastajanju

Organski mju­zikl: pri­ka­za rada u nastajanju
18.12.2021. / 20h / Beton kino

Radionica „Mimsko/plesni pokret“

Radionica „Mimsko/plesni pokret“
09.10. / 17 – 20h / Beton Kino
10.10. /10 – 13h / Beton Kino

Interaktivna kazališno-plesna predstava „Astronauti“

Interaktivna kaza­liš­no-ples­na pred­sta­va „Astronauti
25. ruj­na 2021. / 18.00h / Beton Kino

Radionica „Ples, glas, izvedba“

U subo­tu 18.09. od 17 do 19 sati i u nedje­lju 19.09. od 10 do 12 sati, u Beton Kinu Doma mla­dih, odr­žat će se radi­oni­ca „Ples, glas, izved­ba“ koju će vodi­ti Karolina Šuša.

Otvorene prijave na radionicu rukovanja kranom

Otvorene su pri­ja­ve na spe­ci­ja­li­zi­ra­nu radi­oni­cu za teh­ni­ča­ra kra­na i ope­ra­te­ra krana

Radionice suvremenog plesa s Hartmutom Reichelom

Radionice suvre­me­nog ple­sa s ino­zem­nim umjet­ni­kom Hartmutom Reichelom
23. — 28. 08. 

MALA ŠKOLA SUVREMENOG PLESA - INTENSIVE WEEK

MALA ŠKOLA SUVREMENOG PLESA – inten­si­ve week dono­si tje­dan dana radi­oni­ca suvre­me­nog ple­sa koje će vodi­ti ples­ni umjet­ni­ci i peda­go­zi Marin Lemić, Sunčica Bandić i Iva Burčul. 

Plesna radionica “Unutra i vani, samo sad i stalno”

Radionica suvre­me­nog ple­sa pod vod­stvom Eme Crnić “Unutra i vani, samo sad i stalno”

ISPOD BINE SEZONA: Marko Ciciliani & Barbara Lüneburg

Beton kino, glazba

28.5.2021

Kroz dru­gi doga­đaj ove godi­ne ISPOD BINE SEZONA ugoš­ću­je aus­trij­ske audi­ovi­zu­al­ne umjet­ni­ke Barbaru Lüneburg (e‑violina, akus­tič­na violi­na i game­pad) i Marka Cicilianija (mono­me, game­pad) u petak, 28. svib­nja u 21 sat u Beton kinu Doma mladih.

Natječaj za redovni izložbeni program MKC-a u 2022.

Natječaj za redov­ni izlož­be­ni pro­gram u 2022. u orga­ni­za­ci­ji MKC Split i pri­ja­vu pro­gra­ma u orga­ni­za­ci­ji dru­gih kul­tur­no umjet­nič­kih orga­ni­za­ci­ja u pros­to­ru Galerije MKC, Amfiteatra i Beton kina 

Drugi ciklus „Male škole suvremenog plesa 2021.“

U svib­nju ples­na udru­ga Tiramola nas­tav­lja sa svo­jim pro­gra­mom „Mala ško­la suvre­me­nog ple­sa 2021.“

Mala škola suvremenog plesa u travnju

„Mala ško­la suvre­me­nog ple­sa“ u trav­nju dono­si dvi­je radi­oni­ce suvre­me­nih ples­nih tehnika

Mala škola suvremenog plesa

Plesna udru­ga “Tiramola” pred­stav­lja “Malu ško­lu suvre­me­nog ple­sa” nas­ta­lu kao pilot pro­jekt, iz izvor­nog cik­lu­sa radi­oni­ca plat­for­me “Merge in moti­on” spo­je­nog sa inten­ziv­nim tjed­nom. Otklon […]

ISPOD BINE SEZONA_Marko Ivic: Reflective Music

Beton kino, glazba

19.2.2021

Nakon pet godi­na pre­zen­ti­ra­nja naj­no­vi­jih hrvat­skih i ino­zem­nih stru­ja­nja u zvu­kov­noj umjet­nos­ti u sklo­pu ISPOD BINE, sound art fes­ti­va­la, pro­gram je pro­ši­ren na cije­lu godi­nu, te će dovoditi […]

Ispod bine 2020

U sklo­pu fes­ti­va­la Ispod bine, 22. stu­de­nog će se od 13 sati u Beton kinu (Dom mla­dih) odr­ža­ti radi­oni­ca koju će vodi­ti Manja Ristić.

FMFS i ZFF u Domu mladih

Beton kino, GDZ, Mali amfiteatar

1315.11.2020

Sredinom stu­de­nog će se u Beton kinu (Dom mla­dih, uli­ca slo­bo­de 28) odr­ža­ti pro­jek­ci­je i poprat­ne aktiv­nos­ti, u orga­ni­za­ci­ji Festivala medi­te­ran­skog fil­ma Split i Zagreb Film Festivala.

KUSTOSKA ŠKOLA: „Kad jednom odeš, uvijek si stranac“

KUSTOSKA ŠKOLA: „Kad jed­nom odeš, uvi­jek si stra­nac“ istra­ži­vač­ki pro­jek­ti eko­nom­skih i poli­tič­kih migra­ci­ja u suvre­me­nom druš­tvu, Beton kino, Dom mla­dih Split, 2. i 3.10.2020. […]

ŽENIJALNI DANI U DOMU MLADIH

FMFS vam dono­si “Ženijalne dane” u Dom mla­dih od 5. do 8. ožuj­ka, a ulaz na pro­jek­ci­je je besplatan. 

Radionica DKC-HR

Radionica DKC-HR: Potrebe i moguć­nos­ti razvo­ja pros­tor­ne infras­truk­tu­re za druš­tve­no-kul­tur­ne centre

Slučajni život, igrani film, režija Ante Peterlić

Beton kino, film, GDZ

31.1.2020

Slučajni život je crno-bije­li igra­ni film snim­ljen 1969. u reži­ji Ante Peterlića, kome je to bilo jedi­no cje­lo­ve­čer­nje ostva­re­nje u kari­je­ri. Po žan­ru je dra­ma. Protagonisti, koje tuma­če Dragutin Klobučar i Ivo Serdar, su dvo­ji­ca služ­be­ni­ka u jed­nom podu­ze­ću, koja su uspr­kos raz­li­ka­ma u karak­te­ru dobri pri­ja­te­lji i u slo­bod­no vri­je­me se bave ves­la­njem na Savi. Radnja pri­ka­zu­je kako odnos pre­ma priv­lač­noj kole­gi­ci među nji­ma iza­zo­ve sukob.

Kustoska Škola: Mali organon za filmsko kustostvo

U pone­dje­ljak, 27. siječ­nja od 10 do 18 sati u Beton kinu Doma mla­dih u Splitu, odr­ža­va se čet­vr­ta Kustoska škola

ISPOD BINE, sound art festival #4

čet­vr­to izda­nje ISPOD BINE, sound art fes­ti­va­la, koji će se odr­ža­ti od 4. do 11. studenog

Radio Dan&Noć

Događanje koje sma­tra­mo nekak­vom radij­skom rođen­dan­skom fes­tom i kru­nom godiš­njih aktiv­nos­ti. Radio Dan&Noć, ovu godi­nu na samom rubu stu­de­nog, opet sa zanim­lji­vim teoret­skim i prak­tič­nim dijelom. 

KineDok u Domu mladih

Beton kino, film, GDZ

10.4–25.5.2019

Splitski KineDok od ove godi­ne odr­ža­va se u Beton kinu u Domu mla­dih te je dio pro­jek­ta “Gradimo Dom zajed­no” na kojem je Festival medi­te­ran­skog fil­ma Split part­ner Platforma Doma mla­dih. Projekt je finan­ci­ran iz Europskog soci­jal­nog fon­da, a ulaz na pro­jek­ci­je je besplatan. 

>

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr