Dom mladih Split

Beton kino

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Beton kino više­na­mjen­ski je pros­tor koji orga­ni­za­ci­je i poje­din­ci dobi­va­ju na ter­min­sko kori­šte­nje u  dogo­vo­ru s Multimedijalnim kul­tur­nim cen­trom. To je pros­tor nami­je­njen za pro­gra­me kao što su izlož­be, edu­ka­ci­je, radi­oni­ce, tribine/konferencije, izved­be­ni pro­gram, fes­ti­va­li i film­ske pro­jek­ci­je.

Površina
130 m2
Namjena
poli­va­lent­ni pros­tor
Tehnička oprem­lje­nost
da
Ulaz
jug – Ekonomska ško­la

ŽENIJALNI DANI U DOMU MLADIH

FMFS vam dono­si “Ženijalne dane” u Dom mla­dih od 5. do 8. ožuj­ka, a ulaz na pro­jek­ci­je je bes­pla­tan.

Radionica DKC-HR

Radionica DKC-HR: Potrebe i moguć­nos­ti razvo­ja pros­tor­ne infras­truk­tu­re za druš­tve­no-kul­tur­ne cen­tre

Slučajni život, igrani film, režija Ante Peterlić

Beton kino, film, GDZ

31.1.2020

Slučajni život je crno-bije­li igra­ni film snim­ljen 1969. u reži­ji Ante Peterlića, kome je to bilo jedi­no cje­lo­ve­čer­nje ostva­re­nje u kari­je­ri. Po žan­ru je dra­ma. Protagonisti, koje tuma­če Dragutin Klobučar i Ivo Serdar, su dvo­ji­ca služ­be­ni­ka u jed­nom podu­ze­ću, koja su uspr­kos raz­li­ka­ma u karak­te­ru dobri pri­ja­te­lji i u slo­bod­no vri­je­me se bave ves­la­njem na Savi. Radnja pri­ka­zu­je kako odnos pre­ma priv­lač­noj kole­gi­ci među nji­ma iza­zo­ve sukob.

Kustoska Škola: Mali organon za filmsko kustostvo

U pone­dje­ljak, 27. siječ­nja od 10 do 18 sati u Beton kinu Doma mla­dih u Splitu, odr­ža­va se čet­vr­ta Kustoska ško­la

ISPOD BINE, sound art festival #4

čet­vr­to izda­nje ISPOD BINE, sound art fes­ti­va­la, koji će se odr­ža­ti od 4. do 11. stu­de­nog

Radio Dan&Noć

Događanje koje sma­tra­mo nekak­vom radij­skom rođen­dan­skom fes­tom i kru­nom godiš­njih aktiv­nos­ti. Radio Dan&Noć, ovu godi­nu na samom rubu stu­de­nog, opet sa zanim­lji­vim teoret­skim i prak­tič­nim dije­lom.

KineDok u Domu mladih

Beton kino, film, GDZ

10.4–25.5.2019

Splitski KineDok od ove godi­ne odr­ža­va se u Beton kinu u Domu mla­dih te je dio pro­jek­ta “Gradimo Dom zajed­no” na kojem je Festival medi­te­ran­skog fil­ma Split part­ner Platforma Doma mla­dih. Projekt je finan­ci­ran iz Europskog soci­jal­nog fon­da, a ulaz na pro­jek­ci­je je bes­pla­tan.

Predstavljanje CircusNext projekta 2019-2020

Dok čeka­mo otva­ra­nje jav­nog pozi­va za novu edi­ci­ju pro­jek­ta, 5. trav­nja 2019. godi­ne u Beton kino Doma mla­dih split­ski suvre­me­ni cir­ku­ski kolek­tiv ROOM 100 odr­žat će pred­stav­lja­nje CircusNext pro­jek­ta.

Radionica izrade marketinškog plana Doma mladih

Radionica izrade marketinškog plana Doma mladih

Radionica je dio pro­jek­ta „Gradimo Dom zajed­no“, kojeg je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da. Radionice će izvo­di­ti Vanja Bijelić Pavlović iz tvrt­ke Jackie […]

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mla­dih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da.
www​.esf​.hr