Dom mladih Split

Stiže drugo izdanje festivala suvremenog cirkusa "Festival neobičnih obitelji"!

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

U orga­ni­za­ci­ji suvre­me­nog cir­ku­skog kolek­ti­va ROOM 100, od 9. do 12. ruj­na 2021., u Domu mla­dih te na još dvi­je loka­ci­je u Splitu, 18 umjet­ni­ka iz Francuske, Španjolske, Grčke i Hrvatske izvest će 7 predstava! 

Festival nosi naziv „Festival neo­bič­nih obi­te­lji“ refe­ri­ra­ju­ći se na kre­ativ­nu i slo­že­nu zajed­ni­cu cir­ku­skih umjet­ni­ka i nji­ho­ve publi­ke. Suvremena cir­ku­ska umjet­nost je puno više od same umjet­nič­ke for­me. Specifični zah­tje­vi za fizič­kom spre­mom, karak­ter inter­dis­ci­pli­nar­nos­ti izme­đu izved­be­ne i kon­cep­tu­al­ne umjet­nos­ti, kao i uvje­ti pro­duk­ci­je, čes­to obi­lje­ža­va­ju, ne samo rad, nego i život cir­ku­skih umjet­ni­ka. Iz tih raz­lo­ga nas­ta­je ener­gič­na, intim­na i pris­na surad­nja među čla­no­vi­ma kolek­ti­va. Magija cir­ku­sa nas­ta­je kada se ta ener­gi­ja pre­ne­se na publi­ku. Cilj ovog fes­ti­va­la je stvo­ri­ti upra­vo taj efekt i raz­bi­ti bari­je­re izme­đu publi­ke i izvo­đa­ča, gra­da i pozor­ni­ce, obi­te­lji kao zajed­ni­ce i nuž­nos­ti. Granice tije­la i uma zajed­nič­ke su svi­ma, cir­ku­ski umjet­ni­ci samo pre­tva­ra­ju te gra­ni­ce u kre­ativ­ni pro­ces izra­ža­va­ju­ći kroz njih meta­fo­re sva­kod­nev­nog živo­ta. Svojim nazi­vom ovaj Festival pre­poz­na­je slo­že­nost i intim­nost sva­kod­nev­nih ljud­skih odno­sa te želi otvo­re­no raz­go­va­ra­ti o svim raz­li­či­tim aspek­ti­ma život­nih oda­bi­ra koje na kra­ju od svih nas čine „cir­ku­san­te“ u vlas­ti­tim okruženjima.

PROGRAM PREDSTAVA:

9.9. čet­vr­tak / 20:30 / Amfiteatar Doma mladih
Cie LPM — Tutti frut­ti (Francuska)  — OTKAZANO*
Predstava “Tutti Frutti”, koja je oka­rak­te­ri­zi­ra­na kao kom­bi­na­ci­ja Monty Phytona, Tarantinovih fil­mo­va i Crne Guje, otva­ra ovo­go­diš­nji fes­ti­val! Ovaj miks akro­ba­ti­ke, žon­gli­ra­nja, ple­sa, glaz­be, bori­lač­kih vje­šti­na, hip­no­ze, penja­nja, gra­fi­ta i fil­mo­va jed­na je od naj­i­zvo­đe­ni­jih pred­sta­va suvre­me­nog cir­ku­sa u 2020. i 2021. godi­ni. Kombinacija smi­je­ha, zaba­ve i vra­to­lo­mi­ja koja nam svi­ma treba!

10.9. petak / 20:00 / pla­to ispred Doma mladih
LAZUZ — Baktana (Francuska)
„Baktana“ je susret Akrobata i Žonglera koji je sve samo nije savr­šen. Žongler je opsjed­nut svo­jim svi­je­tom lete­ćih obje­ka­ta i kon­tro­lom istih, a Akrobat se izra­ža­va kroz pokret. Rastrgani izme­đu nes­po­ra­zu­ma i pre­is­pi­ti­va­nja, nji­ho­va vlas­ti­ta zna­ti­že­lja vodi ih u ovom never­bal­nom susretu…

10.9. petak / 21:00 / Amfiteatar Doma Mladih
Dora Komenda i Lucija Bužančić — Linija (Hrvatska)
Nakon proš­lo­go­diš­nje pre­zen­ta­ci­je pred­sta­ve u nas­ta­ja­nju, “Linija” ove godi­ne ima svo­ju pre­mi­je­ru na Festivalu neo­bič­nih obi­te­lji! Dođite i pogle­daj­te final­ni pro­dukt dvi­je split­ske umjet­ni­ce – arhi­tek­ti­ce i zrač­ne akro­bat­ki­nje Dore Komende i ani­ma­to­ri­ce i ilus­tra­to­ri­ce Lucije Bužančić. „Linija“ je pred­sta­va o ženi koja se bori sa svo­jim unu­tar­njim pre­vi­ra­nji­ma dok poku­ša­va ostva­ri­ti svo­je želje i snove.

10.9. petak / 22:00 / Mala sce­na Doma mladih
Myrto Petrochilou — [9] (Grčka) — PREBAČENO NA ČETVRTAK 09.09. u 19h
Predstava “[9]” vizu­al­na je pos­las­ti­ca koja nudi neo­bič­ni mul­ti­dis­ci­pli­nar­ni pris­tup suvre­me­nom cir­ku­su s nagla­skom na to kako pros­tor, objek­ti, zvuk i pokret stva­ra­ju uvje­te za novu stvar­nost koju sva­ki gle­da­telj dru­ga­či­je doživ­lja­va. Radi se o pred­sta­vi u nas­ta­ja­nju i ulaz je bes­pla­tan. Rezervacija mjes­ta je oba­vez­na putem obras­ca: https://​for​ms​.gle/​b​h​c​n​k​o​h​q​M​Y​E​q​G​4​dW7

11.9. subo­ta / 18:00 / Gradsko kaza­li­šte luta­ka Split
SÓ. — Xampatito Pato (Španjolska)
U surad­nji s Gradskim kaza­li­štem luta­ka Split dovo­di­mo pred­sta­vu “SÓ.“ koju će obo­ža­va­ti i odras­li i dje­ca. Ova obi­telj­ska pred­sta­va (pre­po­ru­če­na dob je 5+) zabav­ni je pri­kaz kako geome­trij­ski obli­ci kroz igru mogu pos­ta­ti umjetnost.

11.9. subo­ta / 20:30 / Galerija MKC
Un loup pour l’hom­me — Cuir (Francuska)
Nakon mega­us­pješ­ne izved­be pred­sta­ve „FACE NORD“ ispred 600 gle­da­te­lja na pla­tou Doma mla­dih u lje­to 2019. godi­ne popu­lar­na fran­cu­ska gru­pa Un loup pour l’hom­me vra­ća se u Split sa svo­jom novom pred­sta­vom “Cuir”. Za nju kri­ti­ka kaže da se radi o “…ogo­lje­noj, siro­voj, gru­boj, neko­nven­ci­onal­noj akro­bat­skoj pri­či.” (Stéphanie Barioz, Télérama, TT)
Obučeni u kož­ne poja­se­ve koje se koris­te na rad­nim konji­ma, Arno Ferrera i Gilles Polet istra­žu­ju poj­mo­ve vuče i priv­la­če­nja pri čemu im poja­se­vi poma­žu da prko­se gra­vi­ta­ci­ji i stal­no pro­pi­tu­ju toč­ku rav­no­te­že. Dva akro­ba­ta odr­ža­va­ju odnos subjekt — subjekt, a ne odnos pobjed­nik — gubit­nik jer ne žele uspos­ta­vi­ti moć jedan nad dru­gim nego moć s dru­gim, bez hije­rar­hi­je. U ovom koma­du iznim­na muška sna­ga susre­će se s njež­noš­ću, a muškost i osjet­lji­vost idu ruku pod ruku…

12.9. nedje­lja / 10:00 / Planinarski dom Umberto Girometta, Mosor
Cirkus na mar­gi­ni — Petra Najman (Hrvatska)
U surad­nji s Mosor Film Festivalom, mla­da umjet­ni­ca Petra Najman u nedjelj­no jutro izvest će svoj site-spe­ci­fic zrač­ni per­for­mans ispred pla­ni­nar­skog doma Umberto Girometta na Mosoru. Petra Najman mla­da je cir­ku­ska umjet­ni­ca iz Zagreba koja se pos­ljed­nje tri godi­ne for­mal­no obra­zu­je u cir­ku­skim ško­la­ma u Francuskoj i Italiji.

Čitavi pro­gram s detalj­nim opi­som pred­sta­va pogle­daj­te na inter­net stra­ni­ci Festivala: pecu​li​ar​fa​mi​li​es​.org, ili na Facebook even­tu.

*Zbog zdrav­s­tve­nih pro­ble­ma jed­nog od čla­no­va kolek­ti­va LPM, otka­zu­je se pred­sta­va “Tutti Frutti” s koj fes­ti­val tre­bao otvo­ri­ti. Umjesto njih, u čet­vr­tak u 19:00 na Maloj sce­ni Doma mla­dih grč­ka umjet­ni­ca Myrto Petrochilou izvest će pred­sta­vu [9].

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

POPRATNI PROGRAM:

5.9. nedje­lja / 20:00 / Ljetno kino Bačvice
Kino Cirkus – Dumbo

Druženje s cir­ku­san­ti­ma započ­ni­te već u nedje­lju uz ani­mi­ra­ni film­ski kla­sik „Dumbo“ koji ove godi­ne sla­vi 80. obljet­ni­cu. Ova dir­lji­va Disneyeva film­ska avan­tu­ra o lete­ćem slo­ni­ću vra­ća nas na temelj­ne vri­jed­nos­ti i uči kako da svo­je mane pre­tvo­ri­mo u pred­nos­ti, ali i da iz raz­li­či­tos­ti pro­iz­la­zi pra­vo bogatstvo.

10. i 11.9. petak i subo­ta / 11:00 / fes­ti­val­ski ured
kave s umjetnicima

U petak i subo­tu uju­tro dru­ži­mo se s umjet­ni­ci­ma čije pred­sta­ve gle­da­mo na Festivalu uz kavu i kro­asa­ne. 10. ruj­na s eki­pom Cie LPM (pred­sta­va Tutti Frutti), 11. ruj­na s eki­pom Lazuza (pred­sta­va Baktana) i Dorom Komendom i Lucijom Bužančić (pred­sta­va Linija). Dođite i pitaj­te ih sve što vas zani­ma o živo­tu cir­ku­skih umjetnika!

11.9. subo­ta / 12:00 / Beton kino
pro­jek­ci­ja fil­ma „Ovo bi mogao biti cirkus“

Eksperimentalni film doku­men­ta­ris­tič­ke note »Ovo bi mogao biti cir­kus« tema­ti­zi­ra pos­to­ja­nje broj­nih neisko­ri­šte­nih gra­đe­vi­na i loka­ci­ja u Zagrebu i isto­vre­me­no beskuć­niš­tvo umjetnosti‑u ovom slu­ča­ju cir­ku­sa. Ovo je prvi film Nikole Mijatovića, u kojem uz pomoć Josipa Bolonića i neko­li­ci­ne pri­ja­te­lja obra­đu­je temu lokal­ne pozi­ci­je još uvi­jek mla­de suvre­me­ne cir­ku­ske umjet­nos­ti, koja je tako­đer i regi­onal­no primjenjiva.
Prepušteni sva­kod­nev­nom pro­pa­da­nju napu­šte­ni objek­ti uka­zu­ju na nemar i nebri­gu onih u čijem su vlas­niš­tvu, kao i na neo­sjet­lji­vost istih na druš­tve­ne i umjet­nič­ke potre­be lju­di koji žive i stva­ra­ju SADA.
Ulaz je bes­pla­tan, ali je rezer­va­ci­ja mjes­ta oba­vez­na putem obras­ca: https://​for​ms​.gle/​7​r​4​1​f​j​e​h​z​c​D​D​9​s​Zh9

13. – 15.9. pone­dje­ljak – sri­je­da / 10:00 – 13:00 / Dom mla­dih (toč­na loka­ci­ja biti će potvrđena)
radi­oni­ca akro­ba­ti­ke s Un loup pour l’homme

Un loup pour l’homme kolek­tiv svjet­ski je poz­nat po svo­jem ino­va­tiv­nom istra­ži­va­nju part­ner­ske akro­ba­ti­ke (part­ners acro­ba­tics / hand-to-hand acro­ba­tics) na koju gle­da­ju kao fizič­ku kon­fron­ta­ci­ju i nado­pu­nja­va­nje dva ili više tijela.
U foku­su ove radi­oni­ce je istra­ži­va­nje što dva ili više tije­la mogu pos­ti­ći u pros­to­ru kroz „akro­bat­ske igre“: razvi­ja­nje povje­re­nja u dru­ge, odnos teže i pro­tu­te­že, pri­je­no­sa oso­be dok je aktiv­na i pasiv­na, kre­ta­nje kroz pros­tor na pove­za­ni način, istra­ži­va­nje i pobi­ja­nje gravitacije…
Radionica je nami­je­nje­na cir­ku­skim pro­fe­si­onal­ci­ma i rekre­ativ­ci­ma, ple­sa­či­ma i dru­gim oso­ba­ma koje inte­re­si­ra fizič­ki rad na tije­lu i surad­nja s kolek­ti­vom. Maksimalan broj polaznika/ca je 10 (dob­na pre­po­ru­ka: 14+).
Cijena: 300,00 HRK
Prijave su oba­vez­ne putem obras­ca: https://​for​ms​.gle/​G​7​J​S​D​b​B​4​Z​a​7​9​E​U​qX7

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……………….….….…

ULAZNICE:

Kupnja kara­ta omo­gu­će­na je putem Entrio sus­ta­va – putem onli­ne prodaje
https://​www​.entrio​.hr/​e​v​e​n​t​/​f​e​s​t​i​v​a​l​-​n​e​o​b​i​c​n​i​h​-​o​b​i​t​e​l​j​i​-​9​794
i na pro­daj­nim mjes­ti­ma: Dancing Bear (Dioklecijanova 6) i opti­ka Ghetaldus (City Centar One). Prodajna mjes­ta van Splita potra­ži­te na https://​www​.entrio​.hr/​o​u​t​l​ets.

Kupnja kara­ta mogu­ća je i u Festivalskom ure­du (ulaz u Galeriju Doma mla­dih) od pone­djelj­ka 6.9. sva­kim danom od 11h do 18h.

Radi pre­po­ru­ka u sprje­ča­va­nju šire­nja COVID-19 boles­ti poti­če­mo vas da svo­je kar­te kupi­te onli­ne. Broj ulaz­ni­ca je ograničen.

Festivalska ulaz­ni­ca u izno­su od 200,00 HRK (170,00 HRK s popus­tom za sred­njo­škol­ce, stu­den­te i umi­rov­lje­ni­ke) vri­je­di za sve dane fes­ti­va­la i obu­hva­ća pet pred­sta­va s napla­tom ula­ska — “Tutti Frutti”, “Baktana”, “Linija”, “SÓ.“ i “Cuir” te pred­nost u rezer­va­ci­ji mjes­ta za bes­plat­ni pro­gram (pred­sta­va “[9]” i film “Ovo bi mogao biti cirkus”).

Cijena ulaz­ni­ca za poje­di­nač­ne pred­sta­ve su:

Tutti Frutti – 50,00 HRK (40,00 HRK s popustom)
Baktana – 40,00 HRK (30,00 HRK s popustom)
Linija – 40,00 HRK (30,00 HRK s popustom)
SÓ. – 30,00 HRK
Cuir – 70,00 HRK (60,00 HRK s popustom)

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……

COVID:

Festival je orga­ni­zi­ran bez oba­ve­ze pre­do­če­nja EU digi­tal­ne COVID pot­vr­de ili nega­tiv­nog tes­ta, a uz pošti­va­nje svih pre­po­ru­ka i mje­ra HZJZ‑a za sprje­ča­va­nje zara­ze viru­som COVID-19. Radi zašti­te općeg zdrav­lja, svi se sudionici/ce i posjetitelji/ce obve­zu­ju na noše­nje zaštit­nih masku, odr­ža­va­nje fizič­ke dis­tan­ce i poja­ča­nu osob­nu higi­je­nu. Apeliramo na odgo­vor­no pona­ša­nje, a o even­tu­al­nim pro­mje­na­ma bit ćete oba­vje­šte­ni e‑mailom. Festival se orga­ni­zi­ra za ogra­ni­čen broj posje­ti­te­lja uz pri­dr­ža­va­nje epi­de­mi­olo­ških mjera.

JEDINO je za ulaz na pred­sta­vu “Cuir” potreb­no pre­do­či­ti valja­nu COVID pot­vr­du s QR kodom ili nega­ti­van PCR/antigenski test. Antigentski test može se napra­vi­ti na ula­zu po cije­ni od 60,00 kn.

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……

PARTNERI FESTIVALA:

Financijski part­ne­ri:

Teatroskop (dio pro­gra­ma „Circus (must) SEE“), Francuski ins­ti­tut u Hrvatskoj (kroz pro­gram ““Rendez-vous inat­ten­dus – Neočekivani ren­dez-vous”), Zaklada Kultura nova, Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Grad Split, Splitsko – dal­ma­tin­ska župa­ni­ja, Turistička zajed­ni­ca Grada Splita

Partneri:

Festival medi­te­ran­skog fil­ma Split, Cirkus Kolektiv, Mosor Film Festival, Multimedijalni kul­tur­ni cen­tar Split, Lui e Lei

[9]

Baktana

Cuir — foto Valérie Frossard

Linija — foto Ivan Marenić

SO

Tutti Frutti — foto Ivan Marenić

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr