Dom mladih Split

Preshow: Joan Catala - Pelat (OTKAZANO)

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Renomirani špa­njol­ski cir­ku­ski umjet­nik Joan Catala izvest će svo­ju pred­sta­vu “Pelat” 28. ožuj­ka u 12:00 ispred Zlatnih vra­ta, kao naj­a­vu Festivala neo­bič­nih obitelji!

Renomirani špa­njol­ski cir­ku­ski umjet­nik Joan Catala izvest će svo­ju pred­sta­vu “Pelat” 28. ožuj­ka u 12:00 ispred Zlatnih vra­ta, kao naj­a­vu Festivala neo­bič­nih obitelji!

„Pelat“ je pred­sta­va izme­đu cir­ku­sa, ple­sa, kaza­li­šta i per­for­man­sa. Jednostavnim rek­vi­zi­tom — jed­nim dugim deblom – bri­še se gra­ni­ca izme­đu sce­ne i gle­da­li­šta i nas­ta­je pros­tor za komu­ni­ka­ci­ju umjet­ni­ka, publi­ke i objek­ta s kojim se mani­pu­li­ra. Pri tom Joan ne koris­ti nikak­vu teh­no­lo­gi­ju vra­ća­ju­ći cir­kus tra­di­ci­onal­nom, pri­rod­nom okruženju.

Predstava „Pelat“ osvo­ji­la je nagra­du Zirkolika za naj­bo­lju špa­njol­sku pred­sta­vu suvre­me­nog cir­ku­sa izve­de­nu u vanj­skom pros­to­ru 2013. godi­ne, nagra­du na bel­gij­skom fes­ti­va­lu Miramiro i nagra­du publi­ke na fes­ti­va­lu FAD Sebastià Gasch de las Artes Parateatrales 2014. godi­ne. Od pre­mi­je­re izve­de­na je diljem svi­je­ta – izme­đu osta­log u New Yorku, Seoulu, Montrealu, Parizu, Stockholmu, Cape Townu, Barceloni, a ovo je prva izved­ba u ovom dije­lu Europe.

Joan Català-aRts escèniques
http://​www​.joan​ca​ta​la​.pro/​en/

Predstava je bes­plat­na i prik­lad­na za djecu.

Program se reali­zi­ra uz pomoć Ministarstvo kul­tu­re Republike Hrvatske i Acción Cultural Española, AC/E.
Rad kolek­ti­va ROOM 100 podr­ža­la je Zaklada Kultura nova.

Program je dio pro­jek­ta “Gradimo Dom zajed­no” nosi­te­lja Platforma Doma mla­dih, kojeg je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da. Sadržaj tek­s­ta je isklju­či­va odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr