Dom mladih Split

Predstavljanje CircusNext projekta 2019-2020

Dok čeka­mo otva­ra­nje jav­nog pozi­va za novu edi­ci­ju pro­jek­ta, 5. trav­nja 2019. godi­ne u Beton kino Doma mla­dih split­ski suvre­me­ni cir­ku­ski kolek­tiv ROOM 100 odr­žat će pred­stav­lja­nje CircusNext projekta.

CircusNext PLaTFoRM pro­jekt je razvo­ja i pro­mo­ci­je suvre­me­nog cir­ku­sa u Europi. Osmišljen je kao plat­for­ma europ­skih kul­tur­nih orga­ni­za­ci­ja s podru­čja suvre­me­ne cir­ku­ske umjet­nos­ti s ciljem pre­poz­na­va­nja per­s­pek­tiv­nih i ino­va­tiv­nih cir­ku­skih auto­ra, pru­ža­nja finan­cij­ske, rezi­den­cij­ske, men­tor­ske i admi­nis­tra­tiv­ne pot­po­re u pro­duk­ci­ji pred­sta­va i pove­ća­nja vid­lji­vos­ti mla­dih tj. neiskus­nih kom­pa­ni­ja pred europ­skim pro­fe­si­onal­ci­ma radi osi­gu­ra­va­nja dalj­nje buduć­nos­ti kompanija.
Projekt “CircusNext PLaTFoRM” finan­ci­ra se sred­stvi­ma Kreativne Europe (pod­pro­gram plat­for­me) i ROOM 100 jedan je od 23 part­ne­ra na pro­jek­tu iz 14 europ­skih zema­lja, uz koor­di­na­ci­ju pari­ške orga­ni­za­ci­je Jeunes Talents Cirque Europe. ROOM 100 tako­đer je jedan od laure­ata pro­jek­ta iz edi­ci­je 2009 – 2010.

Predstavljanje se sas­to­ji od dva dije­la — u prvom dije­lu upoz­nat ćemo se s jav­nim pozi­vom, roko­vi­ma, pri­jav­ni­com i bene­fi­ti­ma koji mogu ima­ti cir­ku­ski umjet­ni­ci s podru­čja RH, uko­li­ko apli­ci­ra­ju na natje­čaj projekta.
U dru­gom dije­lu pogle­dat ćemo snim­ke work-in-pro­gress pre­zen­ta­ci­ja 12 pred­se­lek­ti­ra­nih umjetnika/skupina sa selek­cij­skog tjed­na u Neerpeltu u svib­nju 2018. godine.

Ulaz je bes­pla­tan i osim suvre­me­nim cir­ku­skim umjet­ni­ci­ma, usmje­ren je umjet­ni­ci­ma raz­li­či­tih umjet­nič­kih podru­čja — glum­ci, ple­sa­či, glaz­be­ni­ci, dramaturzima, …

Sufinancirano sred­stvi­ma pro­gra­ma Europske uni­je Kreativna Europa.
Rad kom­pa­ni­je ROOM 100 podr­ža­la je Zaklada Kultura nova, a pro­jek­t­nu aktiv­nost Desk Kreativne Europe.

Program je dio pro­jek­ta “Gradimo Dom zajed­no” nosi­te­lja Platforme Doma mla­dih. Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj tek­s­ta isklju­či­va je odgo­vor­nost ROOM 100 i Platforme Doma mladih.

Facebook

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr