Dom mladih Split

Trilogija “Horror House Project”

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

izvedbeni program,

2930.7.2020

U sri­je­du i čet­vr­tak, 29. i 30. srp­nja na taj­noj loka­ci­ji u Splitu biti će izve­de­na jedins­tve­na pred­sta­va suvre­me­nog cir­ku­sa “Horror House Project — Salto Mortale” za pet gle­da­te­lja po izvedbi!

Trilogija “Horror House Project” pred­stav­lja pogled cir­ku­skog umjet­ni­ka na život i mate­ri­ju od koje je život sat­kan. Egzistencijalna rub­nost, poli­ti­ka, želje i sno­vi, neke su od tema koje obra­đu­je s namje­rom da uvu­če gle­da­te­lja u suvre­me­nu cir­ku­sku svakodnevnicu.

Prvi dio — “Salto Mortale” pred­stav­lja osob­ni pogled auto­ra na umjet­nost cir­ku­sa, kao bor­be čovje­ka i gra­vi­ta­ci­je, sna i jave, pro­jek­ci­ja uma i tje­les­nih ogra­ni­če­nja, nemo­gu­ćeg i mogu­ćeg. «Salto Mortale» poku­ša­va publi­ci doča­ra­ti niz situ­aci­ja iz kojih se, kroz kolaž­ne tek­s­tu­al­ne for­ma­te, audio-video efek­te i ver­ti­kal­nu kore­ogra­fi­ju pri­ka­zu­ju upra­vo rub­ne situ­aci­je rada cir­ku­skih umjet­ni­ka. Kroz pet pos­ta­ja ovog puto­va­nja auto­ri pri­ča­ju neke svo­je, neke tuđe i pone­ku zamiš­lje­nu pri­ču. Svaku pri­ču smje­šta­ju u pros­tor i vežu uz rek­vi­zit bli­zak umjet­ni­ku koji je pri­ča; mobil­na kući­ca, san­duk, zid, zas­tor, uže…

“Salto Mortale” je doži­vio svo­ju pre­mi­je­ru u Zagrebu, kroz 6 uzas­top­nih izved­bi u ožuj­ku 2020. U 5 rezi­den­cij­skih dana u Splitu, na taj­noj loka­ci­ji, autori/izvođači adap­ti­ra­ju izved­bu za eks­te­ri­jer u kojem će je izves­ti za split­sku publiku.

Predstava će biti izve­de­na šest puta, 29. i 30. srp­nja 2020. godi­ne u 21:00, 22:00 i 23:00 sata.

Svaka od izved­bi pred­sta­ve “Horror House Project” izvo­di se ispred 5 gledatelja/ica koji zajed­no s izvo­đa­či­ma pro­la­ze sve kora­ke ove pred­sta­ve.
S obzi­rom na zajed­nič­ki bora­vak u manjem pros­to­ru izved­be, a u skla­du s epi­de­mi­olo­škim mje­ra­ma u cilju sprje­ča­va­nja šire­nja COVID-19 boles­ti, gru­pu isklju­či­vo MOGU čini­ti oso­be koje se i ina­če dru­že, žive ili rade zajed­no — obi­te­lji, pri­ja­te­lji, kole­ge, … Molimo da poštu­je­te ovo pra­vi­lo i pona­ša­te se odgovorno.
Cijena grup­ne ulaz­ni­ce je 250,00 kn.
Obrazac za rezer­va­ci­ju datu­ma i ter­mi­na za grupe.

Osim gru­pa “Pet pri­ja­te­lja u cir­ku­su” :), sva­ku od izved­bi može pogle­da­ti i 20 oso­ba (poznanika/nepoznanika) koji ima­ju uobi­čaj­nu ulo­gu “nije­mih” pro­ma­tra­ča u publi­ci.
Cijena ulaz­ni­ce je 30,00 kn.
Obrazac za rezer­va­ci­ju ovih mjes­ta, datu­ma i termina.

Rezervacije su oba­vez­ne, a kar­te se pla­ća­ju na ula­zu na lokaciju.
Nakon rezer­va­ci­je ter­mi­na, na e‑mail ćete dobi­ti upu­te o loka­ci­ji izved­be predstave!

Horror House Project su podr­ža­li: Zaklada Kultura nova, Ministarstvo kul­tu­re Republike Hrvatske, Ured za kul­tu­ru Grada Zagreba, Pogon – zagre­bač­ki cen­tar za neza­vis­nu kul­tu­ru i mla­de kroz pro­gram Pogonator – inku­ba­tor suvre­me­nog ple­sa i kaza­li­šta 2020.
Izvedba u Splitu reali­zi­ra se uz finan­cij­sku podr­šku Ministarstva kul­tu­re Republike i Grada Splita. Rad kolek­ti­va ROOM 100 podr­ža­la je Zaklada Kultura nova.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr