Dom mladih Split

Cirkusiranje / Open Stage

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Cirkus Kolektiv — udru­ga za suvre­me­ni cir­kus i srod­ne umjet­nič­ke prak­se vas pozi­va na CIRKUSIRANJE i 3. Open sta­ge — otvo­re­nu večer per­for­man­sa na Turskoj kuli, ovog puta napo­kon na otvo­re­nom s puno dodat­nih aktiv­nos­ti uz narav­no i šank na kojem ćete se moći osvje­ži­ti.  Ulaz je slobodan!

Program:
16.00 – 17.00 » Radionice cir­ku­skih vje­šti­na — zrač­ni hoop, tra­pez, svi­la, uže i hula hoop.
17.30 – 19.00 » Cirkviz by Dasen Petrić
19.30 – 20.10 » Tricycle Trauma: Mala noć­na mora, cir­ku­ska pred­sta­va za djecu
21.00 » 3. Open sta­ge – otvo­re­na večer performansa
Za glaz­be­nu poza­di­nu tokom čita­vog even­ta zadu­že­ni su DJ-evi Alen M. i Indlovu.
Molimo vas da se pri­dr­ža­va­te pre­po­ru­če­nih mje­ra HZJZ‑a, koje se tiču viru­sa COVID-19, kao što su:
dezin­fek­ci­ja ruku pri dola­sku, odr­ža­va­nje potreb­nog raz­ma­ka, izbje­ga­va­nje ruko­va­nja, grlje­nja i polju­ba­ca i dodi­ri­va­nje lica,
oči­ju i usa­na ruka­ma i ostalo.
Također, drži­mo do čis­to­će par­ka pa vas moli­mo da se pobri­ne­te za svo­je opu­ške, čaše i osta­li otpad na mjes­ti­ma koja će biti pre­dvi­đe­na za to.
Hvala vam!
Napomena: Bit će pik­nik deki­ca koje se mogu koris­ti­ti, ali moli­mo vas da pone­se­te svo­je deki­ce za sje­de­nje uko­li­ko ste u mogućnosti.
Više infor­ma­ci­ja
Program se reali­zi­ra uz pot­po­ru Zaklade Kultura nova, Ministarstva kul­tu­re, Grada Splita, Turističke zajed­ni­ce gra­da Splita,
Turističke zajed­ni­ce split­sko-dal­ma­tin­ske župa­ni­je i dio je pro­jek­ta “Gradimo Dom zajed­no”, kojeg je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr