Dom mladih Split

Gitarijada + Wizard of Stone Mountain

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

GDZ, glazba, Plato,

27.7–29.8.2020

GITARIJADA 2020 + WIZARD OF STONE MOUNTAIN

Razglas nam se još nije sti­gao odmo­ri­ti, a već je doš­lo doba za novo izda­nje Gitarijade u orga­ni­za­ci­ji Studija 3/4.
Još se jas­no sje­ća­mo mno­gih izvo­đa­ča koji su se pri­ja­vi­li proš­log lje­ta, a sada vas pozi­va­mo da se (opet) pri­ja­vi­te i zasvi­ra­te s nama 29.8. od 18 sati na pla­tou Doma mla­dih Split.
Natjecateljski dio veče­ri zapo­či­nje u 19 sati, a sva­ki od izvo­đa­ča imat će 20ak minu­ta da svih uvje­ri kako su oni budu­će zvi­jez­de, nakon čega sli­je­di nas­tup vrs­nih split­skih sto­ne­ra – Wizard of Stone Mountain!

///

Kako do nas­tu­pa i nagrade?
1. Pošaljite vaše linkove/videa/snimke i rider naj­kas­ni­je do 15.8.2020.
na studio34kocka@​gmail.​com
2. Pričekajte do 15.8.2019., kada će struč­ni žiri oda­bra­ti i obja­vi­ti izvođače
3. Pripremite se za live koncert
4. Pobijedite i osvo­ji­te sni­ma­nje albu­ma u Studiju 3/4, sni­ma­nje pje­sme i spota
Kino klu­bom SplitStudijom Baranda ili potro­šač­ki bon u Music Centru.

Aktivnost je dio pro­jek­ta Gradimo Dom zajed­no, kojeg je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj tek­s­ta isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.

***
Pratimo epi­de­mi­olo­šku situ­aci­ju te ćemo vas oba­vi­jes­ti­ti o mje­ra­ma koje nas čeka­ju. Vidimo se! 😀

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr