Dom mladih Split

gledaj od kuće

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Hodnik Sessions Stream w/ Zhuna

Hodnik Sessions pro­gram je Kluba Kocka koji za cilj ima pru­ži­ti mla­dim i neafir­mi­ra­nim lokal­nim izvo­đa­či­ma elek­tron­ske glaz­be pri­li­ku za nas­tup.

Dan tovara - radio edition

Udruga Uzgon, KLFM i Prirodoslovni muzej iz Splita pozi­va­ju vas na radij­ski dan tova­ra. Provedite ovu subo­tu sa nama na frek­ven­ci­ja­ma KLFM‑a ili, uko­li­ko se želi­te […]

KockaStream_005 w/ Madezh, MJ Suddani

KockaStream live on Twitch: https://​www​.twit​ch​.tv/​k​l​u​b​k​o​cka ‑Madezh https://​soun​d​clo​ud​.com/​m​a​d​ezh ‑MJ Suddani https://​soun​d​clo​ud​.com/​m​j​s​u​d​d​ani

Dizajn u trenutnom kontekstu

Studenti diplom­skog stu­di­ja na Odsjeku za dizajn vizu­al­nih komu­ni­ka­ci­ja, Umjetničke aka­de­mi­je u Splitu, pod men­tor­stvom arhi­tek­ti­ce Mirande Veljačić iz Platforme 9,81 orga­ni­zi­ra­ju jav­ne disku­si­je pod nazi­vom “Dizajn-upit­nik”

KockaStream_004 w/ Fikcio Monger LIVE, El Segundo

KockaStream_004 w/ Fikcio Monger LIVE, El Segundo Twitch KockaStream live on Twitch Soundcloud Fikcio Monger LIVE Web El Segundo @ KLFM​.ORG

Noći arhitekture 2020-april [online] - wtf2020?

Pridružite nam se u čet­vr­tak 23.04.2020. u 20:00h da čuje­mo šta naši kura­to­ri ima­ju da kažu o svo­jim DA tema­ma u 2020. godi­ni, koli­ko su te teme aktu­al­ne sada i o sve­mu što se deša­va u svi­je­tu.

KockaStream_002 w/ Agregat Sun, Anako, Foxy

Stream link Facebook ‑Agregat Sun (Dubokotoplo, Zg) ‑Anako (PULР, St) ‑Foxy (Blast Fest, Ši)  

Radio zajednice

Ponosni i puna srca radi­mo i stva­ra­mo u ova “gru­ba” vre­me­na radio zajed­ni­ce, radio u zajed­ni­ci.

RADIO KARANTENA

gledaj od kuće, Radio KLFM

22.3–30.4.2020

⚡Uđi u KLFM radio karan­te­nu! ⚡ Community radio KLFM u ovom raz­dob­lju izo­la­ci­je i karan­te­na otva­ra svoj pro­gram svim slu­ša­te­lji­ca­ma i slu­ša­te­lji­ma. Šaljite nam svo­je pri­lo­ge, jin­glo­ve, mixe­ve, pri­če, […]

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mla­dih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da.
www​.esf​.hr