Dom mladih Split

gledaj od kuće

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Program 25. Splitskog filmskog festivala

Kompletni pro­gram Splitskog film­skog fes­ti­va­la / Međunarodnog fes­ti­va­la novog fil­ma, koji ove godi­ne obi­lje­ža­va 25. godiš­nji­cu postojanja.

Europski tjedan mladih: 500 kuna za znanje o prilikama za mlade

gledaj od kuće

24/05/2021

U Europskom tjed­nu mla­dih dola­zi i pri­li­ka da zara­diš do 500 kn za poka­za­no zna­nje na onli­ne kvizu 

Stavi sjedalicu desno

Stavi sje­da­li­cu des­no je krat­ki igra­ni film sce­na­ris­ta i reda­te­lja Elvisa Bošnjaka u kojem glav­ne ulo­ge tuma­če Donat Zeko i Monika Vuco Carev, a kore­ogra­fi­ju pot­pi­su­je Karolina Šuša. Inspiriran […]

A’mo vanka s gradonačelni.com

Facebook live s kandidatkinjama/ima za gradonačelnicu/ka na temu poli­ti­ka pre­ma mladima 

Antonia Kuzmanić - Inspiriraju me ljudi kojih nema dovoljno u medijima

gledaj od kuće

15/02/2021

U novoj epi­zo­di pod­cas­ta U Zoni gos­to­va­la je Antonia Kuzmanić iz udru­ge ROOM 100. S Josipom Škiljom raz­go­va­ra­la je o cir­ku­skim vje­šti­na­ma koje su je odve­le sve do njujorških […]

Kamo ide Dom mladih?

Diskusija “Kamo ide Dom mla­dih?” odr­žat će se u čet­vr­tak, 19. stu­de­nog, u 18 sati na onli­ne plat­for­mi Zoom i otvo­re­na je za sve zainteresirane.

KLFM Medley - ciklus GDZ

GDZ, glazba, gledaj od kuće

139.11.2020

Studeni nam dono­si pos­ljed­nju KLFM-ovu radij­sku emi­si­ju “Medley” iz cik­lu­sa Gradimo Dom zajed­no, koju ćete moći pos­lu­ša­ti uži­vo na klfm​.org u petak, 13.11. od 13 sati. Emisije su od […]

KUSTOSKA ŠKOLA

KUSTOSKA ŠKOLA

Izrada publi­ka­ci­je kao rezul­tat Kustoske ško­le „Kad jed­nom odeš, uvi­jek si stra­nac“ – istra­ži­vač­ki pro­jek­ti eko­nom­skih i poli­tič­kih migra­ci­ja u suvre­me­nom društvu.

Utjecaj koronavirusa na Dom mladih

Izvještaj soci­olo­škog istra­ži­va­nja o utje­ca­ju koro­na­vi­ru­sa na Dom mla­dih polu­čio je rezul­ta­te, pro­vje­ri­te što su komen­ti­ra­li i suge­ri­ra­li naši posje­ti­te­lji i surad­ni­ci: Utjecaj-koronavirusa-na-dom-mladih_V1

Hodnik Sessions Stream w/ Zhuna

Hodnik Sessions pro­gram je Kluba Kocka koji za cilj ima pru­ži­ti mla­dim i neafir­mi­ra­nim lokal­nim izvo­đa­či­ma elek­tron­ske glaz­be pri­li­ku za nastup.

Dan tovara - radio edition

Udruga Uzgon, KLFM i Prirodoslovni muzej iz Splita pozi­va­ju vas na radij­ski dan tova­ra. Provedite ovu subo­tu sa nama na frek­ven­ci­ja­ma KLFM‑a ili, uko­li­ko se želite […]

KockaStream_005 w/ Madezh, MJ Suddani

KockaStream live on Twitch: https://​www​.twit​ch​.tv/​k​l​u​b​k​o​cka ‑Madezh https://​soun​d​clo​ud​.com/​m​a​d​ezh ‑MJ Suddani https://​soun​d​clo​ud​.com/​m​j​s​u​d​d​ani

Dizajn u trenutnom kontekstu

Studenti diplom­skog stu­di­ja na Odsjeku za dizajn vizu­al­nih komu­ni­ka­ci­ja, Umjetničke aka­de­mi­je u Splitu, pod men­tor­stvom arhi­tek­ti­ce Mirande Veljačić iz Platforme 9,81 orga­ni­zi­ra­ju jav­ne disku­si­je pod nazi­vom “Dizajn-upit­nik”

KockaStream_004 w/ Fikcio Monger LIVE, El Segundo

KockaStream_004 w/ Fikcio Monger LIVE, El Segundo Twitch KockaStream live on Twitch Soundcloud Fikcio Monger LIVE Web El Segundo @ KLFM​.ORG

Noći arhitekture 2020-april [online] - wtf2020?

Pridružite nam se u čet­vr­tak 23.04.2020. u 20:00h da čuje­mo šta naši kura­to­ri ima­ju da kažu o svo­jim DA tema­ma u 2020. godi­ni, koli­ko su te teme aktu­al­ne sada i o sve­mu što se deša­va u svijetu.

KockaStream_002 w/ Agregat Sun, Anako, Foxy

Stream link Facebook ‑Agregat Sun (Dubokotoplo, Zg) ‑Anako (PULР, St) ‑Foxy (Blast Fest, Ši) 

Radio zajednice

Ponosni i puna srca radi­mo i stva­ra­mo u ova “gru­ba” vre­me­na radio zajed­ni­ce, radio u zajednici.

RADIO KARANTENA

gledaj od kuće, Radio KLFM

22.3–30.4.2020

⚡Uđi u KLFM radio karan­te­nu! ⚡ Community radio KLFM u ovom raz­dob­lju izo­la­ci­je i karan­te­na otva­ra svoj pro­gram svim slu­ša­te­lji­ca­ma i slu­ša­te­lji­ma. Šaljite nam svo­je pri­lo­ge, jin­glo­ve, mixe­ve, pri­če, dojmove […]

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr