Dom mladih Split

ANA HOFFNER - EXHAUSTED TIME / ISCRPLJENO VRIJEME

Europska unija "Zajedno do fondova EU"

Na teme­lju pri­ča, izvješ­ća, činje­ni­ca i eks­pe­ri­men­ta video ins­ta­la­ci­je i foto­graf­ski rado­vi Ane Hoffner vode posjetitelja/cu kroz raz­li­či­te nara­ti­ve iscrp­lje­nog vre­me­na koje sli­je­di nakon kri­za, kon­flik­ta i rato­va. Izložba osta­je otvo­re­na do 29. rujna.
Radno vri­je­me — rad­nim danom od 19 do 21h

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
Sadržaj Internet stra­ni­ce isklju­či­va je odgo­vor­nost Platforme Doma mladih.
Izradu inter­net stra­ni­ce sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fonda.
www​.esf​.hr